Valstybės remiamos paskolos

 

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 14 diena. Prisijungę prie sistemos (Prisijungimui spauskite šią nuorodą), kurioje pildė prašymą-anketą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2020 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2020 m. spalio 15 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame pagrindines 2020 m. sąlygas:

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Kredito grąžinimo terminas 15 metų

Banko marža, %

 2.1 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis - 0,70 Eur/mėn. 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

Studijų paskolos sutarties pavyzdys        

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos

 • Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos;
 • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia - metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausia privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 187,50 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2020 m. yra 125 €), gali kreiptis į Fondą.

Studentai gali gauti: 

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1950 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2340 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma). 

2020 m. rudens semestrą prašymų-anketų priėmimas baigėsi rugsėjo 25 d. 15 val.

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo rudens semetre pradžią ir studentų prašymų-anketų teikimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas.  

Valstybės remiamų paskolų teikimo pradžia pavasario semestrą skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo.  

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams;
 • antrosios pakopos studentams (magistro studijos);
 • trečiosios pakopos studentams (doktorantūros studijos);
 • laipsnio nesuteikiančių studijų programų studentams (rezidentūra, studijos pedagogo kvalifikacijai įgyti). 

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

 • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (15015 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • užsieniečiams, neturintiems leidimo nuolat gyventi Lietuvoje. Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Išsamesnė informacija - Migracijos departamento tinklalapyje. Paskolos teikiamos užsienio lietuviams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).

Studentai, kurie sąrašų sudarymo dieną turi bent 1 euro cento įsiskolinimą pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis bankams arba fondui, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašus nėra įtraukiami.

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą.

Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį

 

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite naudotis elektroninės bankininkystės sistema, galite naudotis kitais autorizavimosi būdais: elektroniniu ar mobiliu parašu.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą  ar studijų metu palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, jis privalo pristatyti šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams.

Pavasarį vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Pildant prašymą-anketą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad norite dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėtjimo studijų laikotarpiu.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Sąrašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos skelbiamas Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo nuo spalio 15 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. turi kreiptis į „Swedbank“, AB banką dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. 

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Bankai gali atsisakyti sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su studentais, netinkamai vykdančiais savo finansinius įsipareigojimus: už lizingo paslaugas, telefono, interneto ryšį, vartojimo kreditus ar panašiai, todėl studentams rekomenduojame neužmiršti domėtis savo skolomis ir atsakingai vertinti finansines galimybes. Jei nutarėte, kad Jums reikia valstybės remiamos paskolos, pasidomėkite savo kredito istorija. Ją galima pasitikrinti tinklalapyje manocreditinfo.lt.

Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

2020 m. valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia „Swedbank", AB bankas. Paskolų sąlygas rasite lentelėje žemiau.

 

Kriterijus

„Swedbank", AB

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Banko marža, %

 2.1 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

 nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

 20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis - 0,70 Eur/mėn. 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

Studijų paskolos sutarties pavyzdys        

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

Paskolų gavėjai privalo Fondą informuoti, jeigu:

 • nutraukia studijas, nurodant datą nuo kada nutrauktos studijos;
 • sustabdo studijas, nurodant datą nuo kada sustabdytos  studijos;
 • atnaujina studijas (grįžta iš akademinių atostogų), nurodant naują numatomą  studijų baigimo datą.

Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl atleidimo nuo vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Alina Adamonienė
vyriausioji specialistė

Tel. +370 5 255 3371, +370 658 31004

el.p. alina.adamoniene[eta]vsf.lt 

 

 • Paskolų suteikimas
 • Studijų duomenų pakeitimas

Eglė Žygė
vyriausioji specialistė

el.p. egle.zyge[eta]vsf.lt

 • Garantinių įsipareigojimų vykdymas ir kontrolė
 • Valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo

Grita Sabaitė
vyriausioji specialistė

el.p. grita.sabaite[eta]vsf.lt   

 • Paskolų grąžinimas
 • Valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės paskolų grąžinimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-15