Valstybės remiamų paskolų suteikimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimas ir išmokėjimas
Administracinės paslaugos versija 2 versija
Administracinės paslaugos apibūdinimasValstybės remiamos paskolos yra:
 1. paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
 2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau - BSI) 50 dydžių;
 3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių.

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, išskyrus studentus:

 1. kurių gautų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų 385 bazinės socialinės išmokos dydžius;
 2. kurie yra laikinai sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose;
 3. kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal sudarytas valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų sutartis ir kitas, iki 2009 m. rugpjūčio 30 d. su Fondu sudarytas ir Fondo administruojamas paskolų sutartis;
 4. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius ir nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Paskolą studijų kainai sumokėti gali gauti studentai, mokantys visą studijų kainą ar jos dalį.

Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gali gauti studentai, kurie mokosi pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Valstybės remiamos paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestre. Paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms pavasario semestrą teikiamos likusiam einamųjų studijų metų laikotarpiui. Valstybės remiamos paskolos teikiamos studentui vieniems studijų metams.

Valstybės remiamų paskolų teikimo datos nustatomos kasmet Fondo direktoriaus įsakymu.

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą*.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskoląar studijų metu palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, studentas privalo pristatyti šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą.

Studentai, įrašyti į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašą, kreipiasi į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Studentas arba jo įgaliotas asmuo kredito įstaigai privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu valstybės remiamos paskolos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

Pasirašius valstybės remiamos paskolos sutartį, valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:

 1. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Tais atvejais, kai po paskolos studijų kainai sumokėti pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų kaina už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas studentui.
 2. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Baigiamųjų kursų studentams paskola gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo.
 3. Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 54-2140);

Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 (Žin.,2009, Nr.64-2569);

Paskolų teikimo studentams nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr.V1-43 (Žin., 2010, Nr. 100-5198).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-anketa. Pildydamas prašymą-anketą valstybės remiamai paskolai gauti, studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos valstybės remiamos paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, studijų baigimo datą (metai ir mėnuo), telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris) bei kitą informaciją, reikalingą valstybės remiamų paskolų administravimui;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejus, kai studento asmens tapatybė pildant prašymą-anketą buvo patvirtinta);
 3. Studentas, norintis pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskoląar palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis studijų metu, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)Fondas iš Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (tvarkytojas -Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 03610, Vilnius)gauna informaciją apie tai, kad asmuo yra iš šeimos arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Fondas iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švitrigailos g. 10, 0322, Vilnius) gauna informaciją apie tai, kad asmuo teisės aktų nustatyta tvarka yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Fondas iš mokslo ir studijų institucijos gauna informacija apie prašymą-anketą pateikusio asmens studijas. Mokslo ir studijų institucija patvirtina, kad asmuo turi studento statusą, nurodo studijų formą, studijų pakopą, kursą, kuriame studijuoja asmuo,duomenis apie asmens numatomą studijų baigimo datą, jo mokamą studijų kainą ar jos dalį, studijų dalykų įvertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą - stojamojo balo sumą), studentus, išbrauktus iš studentų sąrašų, sustabdžiusius ar atnaujinusius studijas.

Administracinės paslaugos teikėjasPaskolų skyriaus vyriausioji specialistė Alina Adamonienė,tel. (8 5) 255 3371, alina.adamoniene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos vadovasPaskolų skyriaus vedėja Kristina Novickienė, tel. (8 5) 255 3376, kristina.novickiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmėNe vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas skelbia valstybės remiamų paskolų teikimo rudens semetre pradžią ir studentų prašymų-anketų teikimo Fondo tinklalapyje pradžios ir pabaigos datas. Valstybės remiamų paskolų teikimo pradžia pavasario semestrą skelbiama ne vėliau kaip per 25 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas įsigaliojimo. 

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigosFondo direktorius patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą. Sąrašas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo dienos skelbiamas Fondo tinklalapyje.

Studentas, kuriam siūloma suteikti valstybės remiamą paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo Fondo tinklalapyje dienos turi kreiptis į kredito įstaigą dėl valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo. Valstybės remiamos paskolos sutartis pasirašoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Paskola ar pirmoji paskolos dalis išmokama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

 Prašymo formaPrašymas-anketa valstybės remiamai paskolai gauti pildoma Fondo tinklalapyje

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

Atnaujinimo data: 2023-11-16