Studijų krepšelio grąžinimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimasValstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo į valstybės biudžetą administravimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, nutraukęs valstybės finansuojamas studijas ar iš jų pašalintas, gali savo iniciatyva kreiptis į Valstybinį studijų fondą (toliau - Fondas) dėl studijų kainos grąžinimo, pateikdamas Fondo direktoriaus nustatytos formos pranešimą apie studijų nutraukimą, siekiant grąžinti valstybės biudžeto lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti (toliau - Pranešimą) bei kitus teisės aktų nustatytus dokumentus.
Fondas teikia informaciją apie grąžintinos studijų kainos dydį bei jos grąžinimo tvarką Pranešimą ir dokumentus pateikusiam asmeniui.

Pranešimas ir dokumentai gali būti teikiami tiesiogiai atvykus į Fondą adresu: Goštauto g. 12 - 407, 01108 Vilnius arba siunčiami paštu. Pranešimą ir nurodytus dokumentus Fondui gali pateikti ir asmens, turinčio grąžinti studijų kainą, įgaliotas asmuo. Kai Pranešimą ir dokumentus Fondui teikia asmens, turinčio grąžinti studijų kainą, įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas. Informacija apie grąžintinos studijų kainos dydį bei jos grąžinimo tvarką Pranešimą ir dokumentus pateikusiam asmeniui išsiunčiama Pranešime nurodytu asmens gyvenamosios vietos adresu paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiama asmeniškai jam arba jo įgaliotam asmeniui, pateikusiam teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, atvykus į Fondą.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228;

Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-87 (toliau - Nuostatai).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Kreipdamasis į Fondą dėl studijų kainos grąžinimo savo iniciatyva, asmuo privalo pateikti Fondui:

  1. tinkamai užpildytą ir pasirašytą Fondo direktoriaus nustatytos formos Pranešimą(pildymo pavyzdys);
  2. aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie einamųjų studijų metų studijų programos metinę kainą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją.

Papildomai asmuo gali pateikti šiuos dokumentus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas):

  1. studijų sutartį su aukštąja mokykla;
  2. dokumentą, patvirtinantį studijų nutraukimo ar pašalinimo iš aukštosios mokyklos faktą.

Pranešimą ir aukščiau nurodytus dokumentus Fondui teikia asmuo, turintis grąžinti studijų kainą, arba jo įgaliotas asmuo. Jei Pranešimą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (pareiškimą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondo prašymu, aukštoji mokykla pateikia Fondui informaciją, susijusią su Pranešime nurodyto asmens studijų duomenimis: studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos datą, studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos įsakymo numerį ir įsakymo datą, studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos pagrindą, studijų sutarties patvirtintą kopiją.

Administracinės paslaugos teikėjas

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė; tel. (8 5) 262 9626; kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmėAsmuo kreipiasi į Fondą dėl studijų kainos grąžinimo savo iniciatyva po to, kai nutraukia studijas valstybės finansuojamoje vietoje ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos. Informacija asmeniui suteikiama per 20 darbo dienų nuo Pranešimo gavimo Fonde dienos. Atsakymas asmeniui išsiunčiamas Pranešime nurodytu asmens gyvenamosios vietos adresu paštu arba, asmeniui pageidaujant, gali būti įteikiamasasmeniškai arba jo įgaliotam asmeniui arba elektroniniu paštu.

Atnaujinimo data: 2023-11-16