Korupcijos prevencija

Teisinė informacija ir informacija apie įstaigos korupcijos prevencijos veiksmų planus:

Valstybinis studijų fondas, įgyvendindamas korupcijos prevencijos priemones, vadovaujasi:

Informacija apie atsakingą asmenį, bei kur ir kaip pranešti apie korupciją

Valstybiniame studijų fonde dirba mažiau kaip 200 darbuotojų, nėra įsteigtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas padalinys ar paskirtas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo, šios funkcijos nėra pavestos kitiems Fondo darbuotojams, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies nuostatomis korupcijai atsparios aplinkos kūrimą tokiame viešojo sektoriaus subjekte (Valstybiniame studijų fonde) pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Organizacijos vystymo skyrius. Korupcijai atsparios aplinkos įgyvendinimą Valstybiniame studijų fonde koordinuoja Valstybinio studijų fondo direktorius. 

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Valstybiniame studijų fonde vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Fondą jo oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu A. Goštauto g. 12-106, 01108 Vilnius;
  • atsiųsti laisvos formos pranešimą paštu Fondui adresu A. Goštauto g. 12-106, 01108 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po Fondo pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
  • atsiųsti laisvos formos pranešimą Fondo elektroninio pašto adresu [email protected]. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą šablonas

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2023 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V1-71 patvirtintas "Informacijos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu teikimo ir tvarkymo Valstybiniame studijų fonde tvarkos aprašas" Aprašas.

Pareigybių sąrašas

Valstybinio studijų fondo pareigybių, kurias einant privalu deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V1-124 patvirtintas Valstybinio studijų fondo pareigybių, į kurias skiriant asmenis yra kreipiamasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo, sąrašo patvirtinimo Įsakymas

Informacija apie nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį ir skaičių

Valstybiniame fonde 2023 m. nebuvo nustatyta korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir kitos išvados, informacija apie korupcijos rizikos valdymo tobulinimo veiksmus, nustatyto atsparumo korupcijai lygio rezultatus ir kita :

Švietimo, mokslo ir sporto minstro įsakymas dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo

Motyvuota išvada dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 2021 metais atliktos antikorupcinės analizės ir vertinimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytoje srityje ir Rizikų valdymas

Motyvuota išvada dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje 2021 metais atliktos antikorupcinės analizės ir vertinimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytoje srityje ir Rizikų valdymas

Motyvuota išvada dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose 2020 metais atliktų antikorupcinės analizės ir vertinimo švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytose srityseRizikų valdymas 

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose viešųjų pirkimų srityje

Paaiškinimai dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus audito skyriaus 2019 m. kovo 22 d. pažymoje Nr. VA-6 „Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jai pavaldžių 17 institucijų galimos korupcijos tikimybės viešuosiuose pirkimuose vidaus auditas“ pateikiamų pastebėjimų ar rekomendacijų Valstybiniam studijų fondui

Motyvuota išvada dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, 2018 metų analizės ir vertinimo rezultatų

Informacija apie 2020 m. pasiūlymų dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo įgyvendinimą

Informacija apie 2019 m. pasiūlymų dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo įgyvendinimą

2020 m. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų valdymo srityje

2019 m. Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės viešuosiuose pirkimuose nustatymo

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Valstybinis studijų fondas  Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka atlieka Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymų projektų (teisės aktų)  antikorupcinį vertinimą, jei rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymo) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytomis sritimis. 2023 metais minėtus Įstatyme nustatytus kriterijus atitinkantys teisės aktai Fonde nebuvo rengti. Įstatyme nustatytus kriterijus atitinkančių Fondo rengiamų teisės akto projektų antikorupcinį vertinimą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto minsterija

Atnaujinimo data: 2024-03-27