Studijų stipendijų skyrimas

Studijų stipendijų skyrimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas Studijų stipendijų skyrimas ir administravimas aukštųjų mokyklų studentams.
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Studijų stipendijas gali gauti asmenys, nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija.

  1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai, antrosios (magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų studentai nustatytais terminais turi Valstybinio studijų fondo (toliau -Fondas) interneto tinklalapyje www.vsf.ltelektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos studijų stipendijaigauti yra teikiamos autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Antrosios (magistrantūros) ir trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų studentų prašymai, pateikti mokslo ir studijų institucijoms, persiunčiami Fondui.
  2. Fondas, gavęs nustatytais terminais pateiktus studentų prašymus ir studijų institucijų pateiktus asmenų, turinčių teisę gauti studijų stipendiją sąrašus, remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro pateikta informacija, sutikrina gautą informaciją ir tvirtina galutinį einamaisiais metais į mokslo ir studijų institucijas įstojusių asmenų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą.
  3. Apie paskirtą studijų stipendiją Fondas asmenis informuoja, išsiųsdamas žinutes elektroniniu būdu.
  4. Fondas išmoka studijų stipendijas kiekvieną mėnesį  (iki 25 mėnesio dienos) į studento prašyme skirti studijų stipendiją nurodytą studento asmeninę banko sąskaitą arba į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą (studento už studijas mokamai studijų kainai padengti). Fondas turi teisę už pirmąjį studijų semestro mėnesį pervesti studijų stipendiją pirmosios pakopos, vientisųjų studijų programų ir antrosios pakopos studentams iki spalio 25 d., o doktorantūros studijų programų studentams iki gruodžio 25 dienos.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas ;

Valstybinio studijų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu;

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Studentas, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, nustatytais terminais turi Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.ltelektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos studijų stipendijaigauti yra teikiamos autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.

Pildydamas prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymėti, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijai skirti ir administruoti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Po kiekvieno bendrojo priėmimo į mokslo ir studijų institucijas etapo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau - LAMA BPO) perduoda Fondui galutinį pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų studentų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir turinčių teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą. 
  2. Švietimo informacinių technologijų centras Fondui teikia informaciją apie studentų, kuriems gali būti skirta studijų stipendija, skaičių ir lėšų studijų stipendijoms teikti poreikį, studentų studijų pradžios datą, numatomą studijų pabaigos datą, norminę studijų kainą, paskaičiuotą vieno mėnesio studijų kainą ir kitus duomenis. 
  3. Mokslo ir studijų institucijos, pasibaigus dokumentų priėmimui į antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas, iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (doktorantūros atveju iki gruodžio 1 d.), naudodamos Fondo informacinę sistemą, teikia Fondui galutinį asmenų, pasirašiusių studijų sutartis dėl priėmimo į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir turinčių teisę gauti studijų stipendiją, sąrašą. Atsakingo asmens parašu patvirtintas galutinis sąrašas bei studentų užpildyti prašymai skirti studijų stipendiją siunčiami Fondui paštu.
  4. Mokslo ir studijų institucija privalo pranešti Fondui apie teisę gauti studijų stipendiją turinčius studentus, kurie nutraukė studijas, buvo išbraukti iš studentų sąrašų ar sustabdė studijas (įskaitant ir akademines atostogas).
Administracinės paslaugos teikėjasStipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė, tel. (8 5) 2639 158, aldona.valatkeviciute [eta] vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmėNuo Fondo interneto tinklapyje adresu vsf.lrv.lt  informacijos apie prašymų pateikimo studijų stipendijai skirti paskelbimo pradžios iki paskirtos studijų stipendijos išmokėjimo termino pabaigos.

Atnaujinimo data: 2023-11-16