Komisijos ir komitetai

Paskolų komisija

Kristina Novickienė - Valstybinio studijų fondo Paskolų skyriaus vedėja (pirmininkė)
Kristina Meigienė - Valstybinio studijų fondo vyriausioji specialistė (pirmininkės pavaduotoja)

Salvinija Petrulytė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Studijų skyriaus vyriausioji specialistė

Irma Mituzienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vyriausioji specialistė

Kęstutis Gansiniauskas - Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Universitetinių studijų skyriaus vyriausiasis specialistas

Edmundas Kiškis – Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriaus patarėjas

Jurgita Medaišienė – Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

Joana Jasilionytė – Lietuvos studentų sąjungos socialinių ir akademinių reikalų vadovė

 Algis Zubrus – Valstybinio studijų fondo Finansų ir apskaitos skyriaus specialistas

Audronė Juozaitienė – Valstybinio studijų fondo Finansų ir apskaitos skyriaus specialistė

Komisija atlieka šiasfunkcijas:

 1. Atsižvelgdama į paskolos gavėjo studijų dalykų ivertinimų vidurkį per semestrą (pirmąjį studijų semestrą - stojamojo balo sumą) ir bendrą studijų kainą, priima sprendimą dėl paskolos gavėjo maksimalios paskolų sumos padidinimo.
 2. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo, esant Aprašo 49 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 3. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės paskolos grąžinimo, esant Aprašo 88 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 4. Priima sprendimą atleisti paskolos gavėją nuo valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktų ir Fondo administruojamų paskolų grąžinimo, esant sutartyje su paskolos gavėju nurodytoms atleidimo nuo paskolos grąžinimo aplinkybėms.
 5. Priima sprendimą atidėti valstybės remiamos paskolos grąžinimo terminą, esant Aprašo 51 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 6. Priima sprendimą atidėti valstybės paskolos grąžinimo terminą, esant Aprašo 89 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 7. Priima sprendimą atidėti valstybės lėšomis iki Aprašo įsigaliojimo suteiktos ir Fondo administruojamos paskolos grąžinimo terminą, esant sutartyje su paskolos gavėju nurodytoms paskolos grąžinimo termino atidėjimo aplinkybėms.
 8. Siūlo Fondui perimti paskolos gavėjo teises ir pareigas pagal valstybės remiamos paskolos sutartį, esant Aprašo 52 punkte nurodytoms aplinkybėms.
 9. Priima sprendimą valstybės Iėšomis apmokėti palūkanas valstybės remiamos paskolos grąžinimo atidėjimo Iaikotarpiu, esant Aprašo 59 punkte nurodytoms aplinkybėms.

 

Valstybės paramos užsienio lietuviams komisija


Viktorija Girinskienė -  Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė)
Kristina Kaučikienė - Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininkės pavaduotoja)

Vida Bandis - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė
Violeta Raulynaitienė - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento Ryšių su bendruomenėmis ir informavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Virginija Rinkevičienė - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio lietuvių skyriaus vedėja
Gintautas Rudzinskas - Vilniaus vidurinės mokyklos „Lietuvių namai" direktorius
Virginija Grybaitė - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės administratorė
Daiva Žemgulienė - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė
Jelena Tkačenko - Valstybinio studijų fondo Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

 

Komisija atlieka šias funkcijas:

 

 1. Priima sprendimą skirti valstybės paramą (socialinę išmoką ir (arba) stipendiją už studijų rezultatus) išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams.
 2. Tais atvejais, kai valstybės paramai išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skirtos sumos, likusios patenkinus lėšų poreikį socialinėms išmokoms, dalis yra mažesnė nei lėšų poreikis stipendijoms už studijų rezultatus, atsižvelgusi į turimas lėšas ir pateiktų prašymų skirti stipendiją už studijų rezultatus skaičių, proporcingai padalija lėšas stipendijoms už studijų rezultatus dviem studijų sričių grupėms: Humanitarinių mokslų, Meno studijų, Socialinių mokslų grupei ir Biomedicinos mokslų, Fizinių mokslų, Technologijų mokslų grupei.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-10