>

Parama užsienio lietuviams

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

 Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose teikimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybės parama užsienio lietuvių studijoms (toliau - parama) teikiama du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre) konkurso būdu.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondo) interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką*, kurios sudedamoji dalis yra Paramos suteikimo sąlygos taip pat pateikti Fondui kitus paramai teikti reikalingus dokumentus.

Fondas, patikrinęs asmens paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse ir nustatęs, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, per Fondo informacinę sistemą, skirtą paramos administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, informuoja apie tai studentą. Gavęs Fondo pranešimą, studentas turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius jo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Šie ir kiti paramai administruoti būtini dokumentai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos Fondui teikiamos paštu arba tiesiogiai, asmeniui atvykstant į Fondą.

Sprendimą skirti paramą priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija.

Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo Fondas informuoja studentą per Fondo informacinę sistemą, skirtą paramos administravimui, ir (arba) išsiųsdamas pranešimą studento paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą:

 • stipendiją;
 • socialinę išmoką.

Studentai gali pretenduoti į abi paramos rūšis kiekvieną semestrą.

Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis - 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 Eur per mėnesį) per mėnesį.

Socialinė išmoka - vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Teisę gauti paramą turi užsienio lietuviai, kurie yra:

 1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
 2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Stipendijos mokėjimas nutraukiamas, jei ją gaunantis asmuo:

 1. nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų, yra laikinai sustabdęs studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);
 2. nesilaiko paramą gavusio asmens pareigų.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

Valstybinio studijų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu;

Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas);

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metus, mėnesį, dieną, lytį), pilietybę, paramos, į kurią pretenduoja, rūšį, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą ir adresą susirašinėti (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerius), pašto indeksą, telefoną su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, sąskaitos numerį, banko pavadinimą, mokslo ir studijų instituciją, fakultetą, kursą, studijų pakopą, studijų formą, studijų programos pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą paramai skirti ir administruoti.

Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto svetainėje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką, kurios sudedamoji dalis yra Paramos suteikimo sąlygos. Paraiškos formą tvirtina Fondo direktorius.

Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas.

Pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga.

Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti 4 punkte nustatyta tvarka, studentas arba jo įgaliotas asmuo iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. tinkamai užpildytą Prašymo skirti paramą formą; 
 3. Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

Tais atvejais, kai Fondas, patikrinęs studento paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse, nustato, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, studentas turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius jo paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. 

Studentas privalo pranešti Fondui apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą (įskaitant akademines atostogas), taip pat pakeitęs vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kitus paraiškoje nurodytus duomenis.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas, gavęs asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina Studentų registre (valdančioji tvarkymo įstaiga - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, 01516 Vilnius).

Aukštosios mokyklos pateikia Fondui informaciją, susijusią su asmens studijų duomenimis: patvirtinimą, kad asmuo yra šios aukštosios mokyklos studentas ir nėra laikinai sustabdęs studijų ar išėjęs akademinių atostogų, semestro pradžios ir pabaigos datas (įskaitant atostogų laikotarpius) arba paskutinio kurso studentams - studijų baigimo datą, nurodo studijų formą, studijų pakopą, kursą, kuriame studijuoja asmuo, studijų dalykų įvertinimų svertinį vidurkį per semestrą, akademinių skolų skaičių, bei kitus duomenis, reikalingus paramai skirti ir administruoti.

Aukštosios mokyklos taip pat privalo pranešti Fondui apie paramą gavusius studentus, kurie nutraukė studijas, buvo išbraukti iš studentų sąrašų, sustabdė studijas (įskaitant ir akademines atostogas).

 Administracinės paslaugos teikėjasStipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Valatkevičiūtė, tel. (8 5) 2639 158, aldona.valatkeviciute [eta] vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paramos skyrimo konkursą Fondas organizuoja du kartus per metus ir jo pradžią skelbia:

 1. pavasario semestre - ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 15 d.;
 2. rudens semestre - ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užpildyti paraišką ir pateikti paramai skirti būtinus dokumentus šiais terminais:

 1. rudens semestrui - iki rugsėjo 30 dienos;
 2. pavasario semestrui - iki vasario 20 dienos.

Sprendimas skirti paramą priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų ir dokumentų paramai gauti teikimo termino pabaigos.

Apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo Fondas informuoja studentą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Fondas per 15 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą dienos paramą gavusiam asmeniui išmoka pirmojo mėnesio stipendiją ir (arba) perveda socialinę išmoką į paramą gavusio asmens nurodytą sąskaitą. Stipendijos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos.

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PARAMA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

Atnaujinimo data: 2023-11-16