Administracija

Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas
 • Vyriausiasis specialistas (teisininkas)

Paskolų skyrius

Skyriaus funkcijos yra administruoti valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas:

 • organizuoti valstybės remiamų paskolų teikimą Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentams;
 • vykdyti valstybės paskolų ir valstybės lėšomis iki Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” įsigaliojimo išduotų paskolų grąžinimo kontrolę;
 • administruoti valstybės garantijos ir kitų įsipareigojimų kredito įstaigoms vykdymą teisės aktuose ir garantinėse sutartyse nustatyta tvarka;
 • administruoti palūkanų ar jų dalies pagal valstybės remiamų paskolų sutartis apmokėjimą už studentus kredito įstaigoms teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • administruoti valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų grąžinimo atidėjimą, atnaujinimą ir atleidimą nuo grąžinimo;
 • organizuoti ir vykdyti valstybės remiamų paskolų gavėjų įsipareigojimų kredito įstaigoms perėmimą garantinėse sutartyse ir teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka, organizuoti šių įsipareigojimų neteisminio ir teisminio išieškojimo veiksmus;
 • prisidėti prie Fondo veiklos sričių įgyvendinimo, atliekant Skyriui pavestas funkcijas;
 • rengti strateginio planavimo dokumentus ir atsiskaityti už pasiektus veiklos rezultatus;
 • užtikrinti rezultatyvų veiklos planavimo procesą;
 • prisidėti prie korupcijos rizikos valdymo;
 • teikti pasiūlymus tobulinant Skyriaus veikloje naudojamas informacines sistemas;
 • užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugos politikos vykdymą bei su ja susijusių priemonių įgyvendinimą;
 • vykdyti asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politikos įgyvendinimo priežiūrą;
 • parengti ir pateikti Fondo direktoriui strateginius ir metinius veiklos planus;
 • pagal kompetenciją rengti ir teikti pasiūlymus teisės aktų projektams;
 • prisidėti prie vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūros, vidaus kontrolės analizės bei vertinimo;
 • palaikyti tarnybinius ryšius su kitomis institucijomis ir įstaigomis, būtinus darbo funkcijoms vykdyti;
 • tinkamai saugoti bylas, pagal reikalavimus įforminti ir nustatyta tvarka perduoti archyvui.

Stipendijų ir finansinės paramos skyrius

Skyriaus funkcijos yra administruoti stipendijų ir finansinės paramos teikimą Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentams:

 •  administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų trumposios, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • administruoti studijų stipendijas ir paramą studijų stipendijas gaunantiems doktorantams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka asmenys, kurie studijavo valstybės finansuojamose studijų vietose, už kuriuos studijų kaina buvo apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, kurie gavo paramą studijų kainai padengti ar studijų stipendiją, yra pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas ir privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
 •  administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų;
 •  administruoti valstybės paramą Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio lietuviams švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 •  administruoti sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas;
 •  administruoti lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą;
 •  administruoti paramos skyrimą pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 •  administruoti paramos skyrimą prioritetines specializacijas studijuojantiems pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams;
 • tikslines stipendijas studentams, įstojusiems į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų prioritetinių studijų krypčių, studijų programų grupių ar studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas ar nefinansuojamas studijų vietas su studijų stipendija, ir mokiniams, įstojusiems į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų prioritetinių formaliojo profesinio mokymo programų valstybės finansuojamas vietas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • administruoti lėšų studentų projektams skyrimą, panaudojimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • administruoti paramą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • administruoti aukštojo mokslo socialinės dimensijos plėtros priemonių įgyvendinimą;
 •  prisidėti prie Fondo veiklos sričių įgyvendinimo, atliekant Skyriui pavestas funkcijas;
 • rengti strateginio planavimo dokumentus ir atsiskaityti už pasiektus veiklos rezultatus;
 • užtikrinti rezultatyvų veiklos planavimo procesą;
 • prisidėti prie korupcijos rizikos valdymo;
 • teikti pasiūlymus tobulinant Skyriaus veikloje naudojamas informacines sistemas;
 • užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugos politikos vykdymą bei su ja susijusių priemonių įgyvendinimą;
 • vykdyti asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politikos įgyvendinimo priežiūrą;
 • parengti ir pateikti Fondo direktoriui strateginius ir metinius veiklos planus;
 • pagal kompetenciją rengti ir teikti pasiūlymus teisės aktų projektams;
 • prisidėti prie vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūros, vidaus kontrolės analizės bei vertinimo;
 • palaikyti tarnybinius ryšius su kitomis institucijomis ir įstaigomis, būtinus darbo funkcijoms vykdyti;
 • tinkamai saugoti bylas, pagal reikalavimus įforminti ir nustatyta tvarka perduoti archyvui.

Finansų ir apskaitos skyrius

Skyriaus funkcijos yra:

 • organizuoti ir tvarkyti finansų apskaitą, darbo užmokesčio skaičiavimą pagal Fondo direktoriaus patvirtintą apskaitos politiką bei kitus teisės aktus;
 • nagrinėti Fondo padalinių pateiktų lėšų poreikio korektiškumą, jį apibendrinti, rengti lėšų (n + 1) (n + 2) (n + 3) metų poreikio prognozes, jų pagrindimą ir skaičiavimus Fondo programoms vykdyti ir Fondo direktoriui pritarus teikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai Fondo biudžeto projektą, vykdyti ir kontroliuoti sąmatų vykdymą bei organizuoti jų finansavimą;
 • rengti vykdomų programų valstybės biudžeto n metų išlaidų sąmatas pagal numatytas programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius bei valstybės investicijų projektus;
 • rengti ir teikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie valstybės biudžeto vykdymą, patvirtintų asignavimų panaudojimą pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 • tvarkyti Fondo vykdomų programų valstybės biudžeto lėšų, pavedimų ir kitų piniginių lėšų apskaitą, rengti finansinę atskaitomybę, kaupti ir analizuoti duomenis;
 • vykdyti Fondo finansų kontrolę;
 • teikti Fondo direktoriui pasiūlymus dėl Fondo turto racionalaus panaudojimo ir pagal kompetenciją kitais darbo organizavimo klausimais;
 • pagal finansinės apskaitos duomenis rengti ir teikti atsakingoms institucijoms finansines, statistines bei kitas teisės aktais numatytas ataskaitas;
 • kontroliuoti, kad lėšos būtų naudojamos pagal tikslinę paskirtį bei patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • sudaryti ir pasirašyti finansinės apskaitos dokumentus, atlikti bankines operacijas;
 • užtikrinti savalaikius atsiskaitymus Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų programoje (VBAMS);
 • skaičiuoti ir išmokėti Fondo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau –darbuotojai) darbo užmokestį kitas išmokas;
 • rengti pagal darbuotojų prašymus pažymas apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį ir kitas išmokas;
 • vykdyti savalaikius atsiskaitymus su atsakingomis institucijomis, Fondo darbuotojais, tiekėjais ir paramos gavėjais;
 • teikti informaciją Fondo padaliniams apie finansinius išteklius pagal programas ir priemones prekėms, paslaugoms, materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, paramą pagal vykdomas strateginio planavimo priemones ir projektus;
 • tikrinti Fondo metinės inventorizacijos aprašų - sutikrinimo žiniaraščių duomenis, inventorizacijos rezultatus, Inventorizacijos komisijos narių prašymu teikti reikiamus dokumentus, pagrindžiančius atitinkamo turto atsiradimo ir įtraukimo į apskaitą faktą bei turto vertę. Aktyviai dalyvauti ruošiantis įstaigos skolų inventorizacijai bei ją vykdant teikti duomenis (išskyrus Valstybės paskolų ir Valstybės remiamų paskolų), kurie reikalingi inventorizacijos aprašams - sutikrinimo žiniaraščiams sudaryti;
 • tvarkyti Fondo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto ir atsargų apskaitą. Užtikrinti, kad turto ir atsargų judėjimas t.y. atsiradimo ir įtraukimo į apskaitą faktas atitiktų realybę;
 • užtikrinti, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti apskaitos dokumentais ir laiku atvaizduoti apskaitos registruose;
 • pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus teisės aktų projektams ir sutartims, rengti teisės aktų projektus, sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su Fondo finansinės apskaitos politikos įgyvendinimu;
 •  informuoti Fondo direktorių apie pastebėtus finansinės drausmės pažeidimus, piktnaudžiavimo faktus, teikti pasiūlymus, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus panaudojimas.

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius

Skyriaus funkcijos yra:

 • diegti ir prižiūrėti informacines sistemas ir informacines technologijas Fonde, teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • vykdyti kibernetinio saugumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimą Fonde;
 • planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vykdyti Fonde šiuolaikinių informacinių technologijų ir komunikacijos priemonių bei biuro įrangos diegimo, plėtros, modernizavimo, administravimo ir priežiūros darbus, teikti pasiūlymus šiais klausimais;
 • organizuoti dokumentų valdymą Fonde pagal teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimus;
 • organizuoti ir užtikrinti asmenų aptarnavimą Fonde „vieno langelio“ principu;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Skyriaus dokumentus, vesti jų apskaitą, priimti darbuotojų perduodamas bylas, formuoti ir saugoti laikino saugojimo bylas, ruošti ir perduoti archyvui Skyriuje ir Fonde sukauptas į apyrašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas, organizuoti Fondo archyvinių dokumentų kaupimą, saugojimą, tvarkymą ir panaudojimą;
 • prižiūrėti Fondo informacinių technologijų infrastruktūrą ar organizuoti jos priežiūrą, užtikrinant nepertraukiamą funkcionavimą ir duomenų saugą;
 • prisidėti prie korupcijos rizikos valdymo;
 • teikti pasiūlymus dėl Fondo naudojamos informacinių technologijų infrastruktūros gerinimo;
 • užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugos politikos vykdymą bei su ja susijusių priemonių įgyvendinimą;
 • vykdyti asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo politikos įgyvendinimo priemones;
 • prisidėti prie vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūros, vidaus kontrolės analizės ir vertinimo;
 • palaikyti tarnybinius ryšius su kitomis institucijomis ir įstaigomis, būtinus darbo funkcijoms vykdyti;
 • užtikrinti efektyvios dokumentų tvarkymo Fonde sistemos veikimą, teikti siūlymus dėl jos tobulinimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-16