Konkursas „Kitas 100“

Kitas100 2023 m. konkurso rezultatai

Informacija apie konkurso KITAS100 pradžią 2024 metais bus skelbiama iki 2024 m. gegužės 15 d. Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

DĖMESIO NAUJENA!Valstybinis studijų fondas nuo 2023 m. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos projektą „EDUKOLOGIJOS KRYPTIES DOKTORANTŪROS STIPRINIMAS“.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.

Iš edukologijos doktorantūros studijas pasirinkusių asmenų, bus sudaroma atskira konkursinė eilė.

Bendroji informacija

Konkursas "Kitas100"  skirtas paremti išvykstančiuosius studijuoti ar studijuojančius geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. 

Galima pretenduoti į šią paramą:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti - iki 830 BSI per metus per metus;

 • pragyvenimo išlaidoms - iki 234 BSI per metus, jeigu studijos yra nemokamos arba studijų kaina yra mažesnė negu maksimalus dydis, skirtas vieno asmens studijoms remti. Jeigu asmuo studijuoja nemokamai, jam gali būti skiriama ne daugiau kaip 19,5 BSI mėnesio parama.

Asmuo gali gauti abiejų rūšių paramą, tačiau maksimalus paramos dydis negali viršyti 830 BSI per metus.  Parama yra skiriama visam studijų laikotarpiui  arba nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo kreipėsi dėl paramos skyrimo.

Taikant 55 Eur dydžio BSI, vieneriems metams galima prašyti iki 45 650 Eur dydžio paramos:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti – iki 45 650 Eur per metus;
 • pragyvenimo išlaidoms – iki 12 870 Eur per metus (1072,5 Eur vienam mėnesiui).

Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems, atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagalpirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 20 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings:, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nereitinguojamos aukščiau nurodytose reitinguose ir vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu lygiu atlieka ekspertai. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti paramą.

Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį  nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 

Dokumentų konkursui teikimas

Siunčiant dokumentus paštu, tikrinama išsiuntimo spaudo data. Susistemintą informaciją rasite atmintinėje.

Popieriniai prašymai

Elektroniniai prašymai

 • Paštu adresu A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius
 • Atvykus į Valstybinį studijų fondą. Palikti prašymą įstaigos sekretoriate galite darbo laiku: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val. Pietų pertraukta 12.00-12.45 val. Jeigu pristatydamas (-a) prašymą pageidaujate pasikonsultuoti su atsakingu darbuotoju, vizito laiką turite suderinti iš anksto elektroniniu paštu [email protected]  arba telefonu +370 6 583 0988.

Popieriniai prašymai turi būti pasirašyti prašymą teikiančio asmens (originalūs).

Šiuo būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Dokumentų sąrašas

Dokumentai, sudaryti anglų kalba, konkursui gali būti pateikiami be vertimo. Kitomis kalbomis išduotus dokumentus privaloma pateikti išverstus ir patvirtintus vertimų biuro.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti visiems konkurso dalyviams:

1. Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) (kopija). Nereikia pateikti, jei siunčiate dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.

2. Vieną iš patvirtintos formos prašymų:

2.1 Pasirašytas patvirtintos formos prašymas edukologijos krypties doktorantūros studentams (originalas). 

2.2 Pasirašytas patvirtintos formos prašymas pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams(originalas). 

3. Pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams(originalas).

4. Kvietimas studijuoti arba dokumentas, įrodantis, kad jau studijuojate (kopija).

5. Gyvenimo aprašymas. Lietuvių kalba.

6. Motyvacinis laiškas. Lietuvių kalba.

7. Viena iš nurodytų rekomendacijų (kopija). Rekomendaciją parengęs asmuo turi ją pasirašyti ir nurodyti savo kontaktus: telefono numerį ir elektroninio pašto adresą:

 • ​mokyklos, kurioje baigiate (baigėte) bendrojo ugdymo programą, jeigu esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos neįgijęs;  
 • aukštosios mokyklos, kurioje įgijote aukštojo mokslo kvalifikaciją, jei esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje šiuo metu studijuojate, jeigu šiuo metu studijuojate užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekiate gauti paramą;
 • darbovietės ar organizacijos, kurioje dirbate (dirbote) ar atliekate (atlikote) savanorišką veiklą.

8. Duomenys apie studijas: studijų pakopa, studijų pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), metinė studijų kaina. Jeigu jau studijuojate, turite pateikti artimiausio studijų semestro pradžios datą. Pateikiama aukštosios mokyklos išduota pažyma arba aukštosios mokyklos atstovo elektroninis laiškas su nurodyta informacija.

​Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti siekiantiems gauti papildomus 20 balų:

 • Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą.
 • Pažyma apie tai, kad Jums nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis (neįgaliojo pažymėjimas).
 • Teismo sprendimas dėl globos/rūpybos nustatymo.
 • Gimimo liudijimas ir abiejų tėvų mirties liudijimai.

Konkursui privaloma pateikti šių dokumentų originalus arba notariškai patvirtintas jų kopijas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti tik užsienio šalių piliečiai:

 • Dokumentas, įrodantis lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis šeimos nario teisę gyventi Lietuvoje (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad dirba Lietuvoje (kopija).

 • Šeimos nario statusą patvirtinantys dokumentai (kopijos).

Vertinimas

Konkursui pateiktus prašymus, atitinkančius reikalavimus paramai gauti, nagrinės ir vertins Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta 7 asmenų komisija. Į šią komisiją  1 narį skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 2 narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2 narius –Valstybinis studijų fondas, 1 narį – Lietuvos studentų sąjunga, 1 narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“.  Su Komisijos sudėtimi galite susipažinti čia. Komisijos sudėtis skelbiama priimamų sprendimų skaidrumo tikslu visą laiką, kol komisijos nariai dalyvauja veikloje.

Vertinimo kriterijai:

Maksimalus balasPastabosKriterijus
40 

Aukštosios mokyklos reitingas. Aukščiausia vieta - 40 balų, žemiausia vieta - 2 balas. Skaičiuojamos reikšmės, esančios bendruose reitinguose, ne pagal dalyką. Skaičiuojamas aritmetinis reitingų vidurkis. 

Nereitinguojamų (menų) aukštųjų mokyklų atveju šis balas nėra skiriamas.

Doktorantūros studijų atveju už 21-200 vietose esančią aukštąją mokyklą skiriama 0 balų.

10

Prašymus pagal šiuos tris kriterijus kiekvienas Komisijos narys vertina individualiai. Išvedamas Komisijos narių vertinimų vidurkis. Prašymai, kuriems skirta mažiau nei 16 balų, toliau nenagrinėjami   

Studijų programos pasirinkimas. Vertinamos studijų programos pasirinkimo priežastys. Aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl pasirinko šią studijų programą, nurodo, kuo išsiskiria jo pasirinkta studijų programa, kokias kompetencijas suteikia pasirinkta studijų programa.

10

Ankstesni pasiekimai. Vertinami ankstesni asmens pasiekimai: jų pobūdis ir sąsaja su pasirinktomis studijomis.

10

Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai. Vertinamos asmens įžvalgos apie naudą, kurią studijos teiks jo karjerai, bei grąžą, kurią studijos suteiks Lietuvai.

20 

Priklausymas socialiai pažeidžiamai grupei.  Balas skiriamas, jeigu asmuo gauna socialinę pašalpą, arba jam nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, arba yra našlaitis (netekęs abiejų ar turėto vienintelio iš tėvų) ar iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa/rūpyba.

Su asmens motyvacijos, rekomendacijos, gyvenimo aprašymo vertinimo skale galite susipažinti čia.

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos keturios pagrindinės eilės:

 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų programą arba doktorantūroje, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose pagal antrosios pakopos studijų programą, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja nereitinguojamose (menų) aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose edukologijos doktorantūroje, konkursinė eilė.

Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų, mokslo (meno) krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Su konkurso laimėtojais Fondas pasirašys paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartis.

Atnaujinimo data: 2024-01-03