Socialinių stipendijų skyrimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas 

Aprašymo turinys 

Administracinės paslaugos pavadinimas

Socialinių stipendijų skyrimas aukštųjų mokyklų studentams.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Studentas, norėdamas gauti socialinę stipendiją, privalo užsiregistruoti Fondo interneto tinklapyje ir elektroniniu būdu užpildyti Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką*.

Fondas, patikrinęs asmens paraiškoje esančius duomenis Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse ir nustatęs, jog šiuose informacijos šaltiniuose esantys duomenys nesutampa su asmens paraiškoje esančiais duomenimis, per Fondo informacinę sistemą, skirtą socialinių stipendijų administravimui informuoja apie tai studentą. Gavęs Fondo pranešimą, asmuo turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą. Dokumentų originalai arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos Fondui teikiamos paštu arba tiesiogiai, asmeniui atvykstant į Fondą.

Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo/neskyrimo Fondas informuoja asmenį per Fondo informacinę sistemą, skirtą socialinių stipendijų administravimui.

Socialines stipendijas gali gauti aukštųjų mokyklų trumposios, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai.

Socialinę stipendiją gali gauti studentai, paraiškų teikimo metu atitinkantys bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį; 
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Stipendija teikiama rudens ir pavasario semestre. Fondas kiekvieną mėnesį po to, kai Fondo direktorius patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą, jeigu yra socialinėms stipendijoms teikti numatytų lėšų likutis, gali skelbti papildomus paraiškų socialinei stipendijai gauti. Papildomo paraiškų socialinei stipendijai gauti teikimo metu socialinė stipendija studentui skiriama likusiam semestro laikui. Socialinės stipendijos nustatytas dydis yra 6,5 BSI dydžiai per mėnesį

Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai:

 • neturintys teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnį;
 • laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba esantys akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turintys daugiau kaip 3 akademines skolas;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • atsiradus ir (arba) paaiškėjus Įstatymo 821 straipsnio 3 dalyje nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (toliau – Įstatymas);
Valstybinio studijų fondo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu;
Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149  „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“;
Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V1-147 “Dėl Paraiškos skirti socialinę stipendiją ir Prašymo skirti socialinę stipendiją formos patvirtinimo”..

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 • Studentas, norintis gauti socialinę stipendiją, privalo Fondo interneto tinklalapyje užpildyti ir elektroniniu būdu pateikti Fondui Fondo direktoriaus nustatytos formos paraišką. Pildydamas paraišką, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, aukštosios mokyklos ir fakulteto (jei yra) pavadinimus, studento mokėjimo sąskaitos, į kurią turėtų būti pervedama socialinė stipendija, numerį ir kredito įstaigos pavadinimą, pažymi, kurį Įstatymo 821 straipsnio 3 dalyje nurodytą kriterijų atitinka.
 • Jei pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento tapatybės neįmanoma nustatyti  naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga,  studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą  ir :
  1) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas asmeniui
  2) įstaigoje prisijungęs prie IS „Parama“ užpildyti paraišką socialinei stipendijai gauti.
 • Studentas, paraiškoje pažymėjęs, kad atitinka Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ar 2 punktuose  nurodytą kriterijų, dokumento, patvirtinančio atitiktį minėtam kriterijui, Fondui neturi pateikti, išskyrus atvejus, kai Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka patikrinęs studento paraišką, Fondas negauna duomenų apie studentą arba gauna informaciją, kad studentas pažymėto kriterijaus neatitinka. Tokiu atveju Fondas per 5 darbo dienas nuo studento paraiškos gavimo dienos per IS „Parama“ išsiunčia studentui pranešimą ir nurodo, kad iki paraiškų teikimo termino pabaigos Aprašo 17 punkte nustatyta tvarka negavus informacijos apie studento atitiktį Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytiems kriterijams, studentas turės pateikti Fondui atitiktį šiems kriterijams patvirtinančius dokumentus. Fondas kitą darbo dieną po paraiškų teikimo termino pabaigos studentui, apie kurį informacija nebuvo gauta iki paraiškų teikimo termino pabaigos, išsiunčia  pranešimą, kuriame nustato 3 darbo dienų terminą dokumentams, patvirtinantiems studento atitiktį  Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytiems kriterijams, pateikti. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, laikoma, kad studentas neatitinka Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ar 2 punktuose nurodytų kriterijų.
 • Studentas, paraiškoje pažymėjęs, kad atitinka Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų Fondui privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam kriterijui, išskyrus atvejus, kai studentas anksčiau buvo užpildęs paraišką socialinei stipendijai gauti IS „Parama“, pateikė Fondui dokumentus, patvirtinančius Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų, ir Fondas skyrė šiam studentui socialinę stipendiją pagal Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų. Studentui, turinčiam pateikti dokumentus, Fondas per 5 darbo dienas nuo asmens paraiškos gavimo dienos per IS „Parama“ išsiunčia pranešimą, nurodydamas, kad asmuo ne vėliau kaip 4 darbo dienos po  paraiškų teikimo termino pabaigos privalo Fondui pateikti dokumentus. Nepateikus dokumentų per nurodytą terminą, laikoma, kad studentas neatitinka Įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyto kriterijaus.
 •  Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas, taip pat pakeitęs studijų programą, atsiradus ir (arba) paaiškėjus Įstatymo 821 straipsnio 3 dalyje nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija, privalo raštu ar elektroniniu paštu per 3 darbo dienas apie tai pranešti Fondui.
 • Studentas, kuris prašymą skirti socialinę stipendiją per IS Parama pateikė per nustatytą paraiškų priėmimo laikotarpį, tačiau socialinė stipendija jam neskirta dėl to, kad jis neatitiko paraiškoje pažymėto kriterijaus, pagal Aprašo 23 p. turi teisę kreiptis į Fondą su prašymu skirti socialinę stipendiją šiais atvejais:
  • Socialinė pašalpa asmeniui paskirta už laikotarpį, kuris patenka į nustatytą paraiškų priėmimo laikotarpį, tačiau sprendimas skirti socialinę pašalpą priimtas jam jau pasibaigus. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti socialinę pašalpą priėmimo dienos.
  • 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis pradeda galioti nustatytu paraiškų priėmimo laikotarpiu, tačiau sprendimas dėl darbingumo lygio nustatymo priimtas jam jau pasibaigus. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo sprendimo nustatyti darbingumo lygį priėmimo dienos.
  • Studentas paraiškų priėmimo laikotarpiu atitinka vieną iš nustatytų socialinių kriterijų, tačiau paraiškoje per klaidą pažymėjo kriterijų, kurio neatitinka. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie neskirtą socialinę stipendiją dienos.

Nurodytais atvejais studentas Fondui raštu pateikia Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą (prašymo forma pateikiama čia)  skirti socialinę stipendiją.  Pasirašytas kvalifikuotu el. parašu prašymas siunčiamas el. paštu [email protected] arba pasirašytas raštu - paštu, adresu Valstybinis studijų fondas A. Goštauto g. 12-100, Vilnius.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondas, gavęs asmens paraišką arba prašymą skirti stipendiją pagal Aprašo 23 punktą, joje nurodytus duomenis tikrina:

 • Studentų registre (valdančioji tvarkymo įstaiga - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, A. Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius);
 • Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (tvarkytojas -  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, A. Vivulskio g. 11, 03610, Vilnius);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinėje sistemoje (tvarkytojas - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švitrigailos g. 10, 0322, Vilnius).
 • Fondo prašymu, aukštosios mokyklos naudodamos IS „Parama“, patikrina paraiškas pateikusių studentų studijų duomenis: studijų pakopą, studijų formą, kursą, semestro pradžios ir pabaigos datas, akademinių skolų skaičių. Taip pat papildo duomenimis: fakulteto pavadinimas, einamojo semestro atostogų pabaigos data, informacija, ar studentas yra tos aukštosios mokyklos studentas ir nėra išėjęs akademinių atostogų, pažymi jei studentas yra įvykdęs programos reikalavimus, tačiau jam atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas. Suvestus ir patikrintus duomenis aukštoji mokykla patvirtina IS „Parama“.

       Aukštosios mokyklos per 3 darbo dienas taip pat privalo pranešti Fondui apie aplinkybių, kurioms esant socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, atsiradimą ar paaiškėjimą.

 Administracinės paslaugos teikėjas

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, tel. (8 5) 2647153, jurgita.medaisiene[eta] vsf.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Viktorija Girinskienė, tel. (8 5 ) 2647261, viktorija.girinskiene [eta] vsf.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti pateikiamos:

 • pavasario semestrui - sausio 20 d. - vasario 20 dienos.
 • rudens semestrui - rugsėjo 15 d. - spalio 15 dienos.

Fondo direktorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos, patvirtina studentų, kuriems skiriama/neskiriama socialinė stipendija, sąrašą ir priima sprendimą dėl stipendijos skyrimo/neskyrimo.

Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo/neskyrimo, Fondas informuoja asmenį per Fondo informacinę sistemą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo. Skirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki einamojo mėnesio 28 dienos įskaitytinai.

Pagal Aprašo 23 p. sąlygas pateikti prašymai, išnagrinėjami per 15 darbo dienų. Apie priimtą sprendimą dėl socialinės stipendijos skyrimo/neskyrimo, Fondas informuoja asmenį per Fondo informacinę sistemą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo. Paskyrus stipendiją, pinigai už praėjusius semestro mėnesius išmokami per 5 darbo dienas, likusi stipendijos dalis – bendra tvarka.

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PARAMA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT SOCIALINIŲ STIPENDIJŲ SKYRIMO STUDENTAMS TEIKIMO PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-03