Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimas.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, kuriam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau - kompensacijos gavėjas), privalo Valstybinio studijų fondo (toliau - Fondo) tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą* išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, prašymo sudėtinė dalis yra už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo sąlygos. Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą nustato Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504, 25 punktas.

Kompensacijos gavėjai, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, apie prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą informuojami išsiunčiant jiems pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504(toliau - Aprašas);

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai, patvirtinti Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1- 84 (toliau - Nuostatai).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, kuriam Valstybino studijų fondo valdybos sprendimu skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą* išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Fondo prašymu iki spalio 20 dienos aukštosios mokyklos pagal Fondo direktoriaus nustatytas formas pateikia Fondui:

1. informaciją apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių pagal studijų kryptis ir programas pagal atitinkamo studijų laikotarpio pradžioje;

2. valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, turinčių teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją toje aukštojoje mokykloje, studijų duomenis: priėmimo metus, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų kryptį, studijų formą, atitinkamo studijų laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną semestrą) ar jos dalį;

Nustačius didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių, didžiausią galimą šių asmenų skaičių kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir kiekvienoje tos aukštosios mokyklos studijų kryptyje, aukštosios mokyklos per 7 darbo dienas Fondui pateikia Fondo direktoriaus nustatytos formos valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, kuris pagal studijų kryptis sudaromas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Administracinės paslaugos teikėjasStipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Kristina Kaučikienė, tel. (8 5) 262 9626, kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Nuo studentų, kuriem siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašų Fondui pateikimo iki kompensacijos išmokėjimo - apie 1,5 mėn.

Prašymo formaPrašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją forma yra patvirtinta Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84. Visos dokumentų formos čia.

* Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PARAMA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Elektroninių valdžios vartų portalą galite rasti adresu http://www.epaslaugos.lt/, http://www.evaldzia.lt/ arba http://www.govonline.lt/.

Atnaujinimo data: 2023-11-16