Studentų iniciatyvų ir kompetencijų ugdymo konkurso rezultatai

Data

2021 05 13

Įvertinimas
0
studentų konkurso rezultatai.jpg

Šių metų pradžioje Valstybinis studijų fondas skelbė ir pirmą kartą administravo konkursą, kurio laimėtojams numatytas finansavimas studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams vykdyti.

Šių projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines bei sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas. Projekto dalyviai privalėjo būti studentai ir šių projektų vienas pagrindinių tikslų - ugdyti studentų kompetencijas. Visos projektuose numatytos veiklos turi būti baigtos iki šių metų gruodžio 1 dienos.

Paraišką dalyvauti konkurse galėjo pateikti Lietuvos aukštosios mokyklos, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungos ir Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybės.

Šiais projektais turėjo būti įgyvendinama viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų –  ‚‚Akademinis sąžiningumas aukštosiose mokyklose“, „Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu“, arba  viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų - studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva, studentų mokslinės ir kūrybinės veiklos iniciatyva bei studentų verslumo skatinimo ir sportinės veiklos  iniciatyva.Konkursui buvo pateiktos  55 projektų paraiškos, iš kurių 44 atitiko keliamus reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymą sudaryta vertinimo komisija (toliau – Komisija), detaliai svarstė ir vertino 29 projektus. Likusieji 15 projektų, nesurinko reikiamo balų skaičiaus ir nepateko į finansuojamų projektų skaičių.  

Atranka ir vertinimas buvo vykdomas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministrės naujai patvirtintą  konkurso tvarką. Pagal konkurso sąlygas vienam projektui finansuoti buvo galima skirti nuo 5 iki 20 tūkstančių eurų. Šiais metais studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektams finansuoti  skirta 228 tūkstančių eurų suma.

Atsižvelgiant į Komisijos siūlymus ir projektams finansuoti skirtą sumą, Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu finansavimas paskirtas 23 projektams. Šių projektų rengėjai buvo informuoti ir pakviesti sudaryti projektų finansavimo  sutartis.

Konkurse daugiausiai balų surinko asociacijos „Lietuvos studentų sąjunga“ parengti projektai: „Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas“ ir „Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu“. Pirmame projekte asociacija numato organizuoti minkštųjų ir profesinių kompetencijų ugdymo ciklą, ugdyti skirtingų tikslinių grupių kompetencijas bei skatinti diskusijas ir bendravimą tarp studentų savivaldų. Taip pat organizuoti nuotolinį seminarų ciklą, kuris skirtas studentų savivaldų narių psichinės sveikatos gerinimui, suorganizuoti nuotolinį studentų savivaldų narių profesinių kompetencijų ugdymo ciklą. Antrame projekte asociacija organizuos keturis kiekybinius tyrimus ir pateiks kiekvieno tyrimo išvadas ir rekomendacijas aukštosioms mokykloms: akademinio sąžiningumo indeksą, nuotolinių studijų kokybės, mišrių studijų galimybių ir iššūkių, baigiamųjų darbų ir privalomosios praktikos organizavimo galimybių ir iššūkių, nuotolinių studijų aplinkos ir paslaugų infrastruktūros. Projekto pabaigoje darbo grupė susistemins šių tyrimų išvadas bei pateiks apibendrintas rekomendacijas aukštosioms mokykloms dėl nuotolinių bei mišrių studijų organizavimo ir studentų sąlygų gerinimo teikiant nuotolines paslaugas aukštojoje mokykloje.

Taip pat Komisija didelį balų skaičių skyrė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybės, VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus universiteto Studentų atstovybės bei Klaipėdos valstybinės kolegijos parengtiems projektams.

Informuojame, kad vykdytojams pasirašius projektų finansavimo  sutartis,  finansuojamų projektų sąrašas bus paskelbtas  Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje rubrikoje „Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas“.