Ar užpildžius elektroninę paraišką socialinei stipendijai gauti reikia pateikti socialinius kriterijus įrodančius dokumentus?

Apie tai, ar reikalinga pristatyti kokius nors dokumentus, studentai yra informuojami iššokančia žinute kai pasirenka socialinį kriterijų. Nepažymėjus, kad susipažino su žinutės turiniu, tolesnis paraiškos pildymas - neįmanomas.

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų kriterijus, jokių dokumentų fondui pateikti neturi.  Gavęs studento paraišką, fondas patikrins Jūsų duomenis kitų institucijų informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Tik neradęs ten apie Jus informacijos, fondas išsiųs Jums pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus. Pranešime bus nurodyta, kokius dokumentus reikia pristatyti fondui ir iki kokio termino turite tai padaryti. Pranešimo tekstą rasite prisijungę prie IS "Parama" - nepamirškite įsipareigojimo reguliariai tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę!

Studentai pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkto kriterijų, iki paraiškų teikimo pabaigos (t. y. pavasario semestrui iki vasario 20 dienos, rudens semestrui iki spalio 15 d.) fondui turi pristatyti dokumentus, įrodančius, kad jie atitinka šį kriterijų (žr. žemiau einantį DUK klausimą) adresu - Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto 12-100, 01108 Vilnius. Dokumentai turi būti originalūs arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Šių dokumentų nebeturi pateikti studentai, kurie 2011 m. rudenį kreipėsi į fondą dėl socialinės stipendijos skyrimo, paraiškoje pažymėdami, kad atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų, pateikė fondui dokumentus, patvirtinančius 3 dalies 3 punkte nurodytą aplinkybę, ir fondas studento paraiškos ir jo pateiktų dokumentų pagrindu skyrė šiam studentui socialinę stipendiją.

Fondas, iki paraiškų teikimo termino pabaigos gavęs dokumentus, kurie neįrodo, jog atitinkate pažymėtą kriterijų, arba kurie pateikti netinkamai (nei originalai, nei notariškai patvirtintos kopijos) pranešimu informuoja apie pastebėtus trūkumus ir nurodo terminą, iki kada juos galima ištaisyti. Studentas, per nustatytą terminą nepateikęs (nurodytų) dokumentų, nėra įrašomas į studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą.

Dėmesio! Atskiras bendro pobūdžio pranešimas apie tai, kad reikia pristatyti dokumentus, studentams, pasirinkusiems 3 dalies 3 kriterijų, nėra siunčiamas!

Pildydamas paraišką pažymėjau, kad atitinku trečiąjį kriterijų - asmuo ne vyresnis kaip 25 metų, kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Kokius dokumentus turėčiau pateikti fondui?
Studentai socialinį kriterijų įrodančius dokumentus fondui pristatyti turi iki paraiškų teikimo termino pabaigos.
 
Studentai, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) fondui teikia:
  • Teismo sprendimą (mero potvarkį ar kt.) dėl globos (rūpybos) nustatymo;
  • Savo asmens dokumento kopiją, jei sprendime (potvarkyje) nenurodytas studento asmens kodas;
  • Dokumentus, įrodančius, kad keitėsi Jūsų vardas, pavardė, jeigu sprendime (potvarkyje) nurodyti duomenys nesutampa su dabartiniais.

Našlaičiai teikia:

  • Tėvų mirties liudijimus;
  • Savo gimimo liudijimą.

Jeigu dokumentai siunčiami paštu - kopijos turi būti patvirtintos notariškai. Atvykstant į fondą būtina turėti originalus (arba notariškai patvirtintas dokumentų kopijas). Studentui pakanka pateikti dokumentus, įrodančius tik vieną iš aukščiau minėtų aplinkybių - buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra visiškas našlaitis.

Atnaujinimo data: 2024-01-04