Studijų kainos kompensavimas

2018-2022 m. už studijas sumokėtos kainos kompensacijos mokamos, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą “Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams” Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-02-0001.

Apie projektą:  
Vykdytojas Valstybinis studijų fondas
Savivaldybė Vilniaus miesto
Struktūrinis fondas Europos socialinis fondas
Priemonė STUDIJŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS
Prioritetas 9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
Projekto sąrašo numeris 09.3.1-ESFA-V-708-02
Įgyvendinančioji institucija Europos socialinio fondo agentūra

Projektu "Studijų kainos kompensavimas valstybės nefinansuojamiems studentams" valstybės nefinansuojamiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams kompensuojama jų už studijas sumokėta kaina, ne didesnė už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą norminę studijų kainą. Už studijas sumokėta kaina kompensuojama studentams, pabaigusiems vienerius studijų metus ir pasiekusiems geriausių studijų rezultatų. Vykdant projekto veiką, siekiama, kad valstybės nefinansuojamų studentų studijų rezultatai būtų tinkamai įvertinti, būtų sumažinta jiems tenkanti finansinė našta, augtų studentų motyvacija toliau tęsti studijas bei didėtų valstybės nefinansuojamų studijų prieinamumas.

2022 m. bendras asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius.

Aukštosios mokyklos savo nustatyta tvarka sudaro ir pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenų, kuriems 2023 m. kompensuojama už studijas sumokėta kaina, prašymai išmokėti kompensaciją bus priimami 2023 m. lapkričio, gruodžio mėn.

Už studijas sumokėta kaina gali būti kompensuojama valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopos (į aukštąsias mokyklas įstojusiems po 2017 01 01) ar vientisųjų studijų vietose geriausiai rezultatais atitinkamą studijų laikotarpį  baigusiems asmenims.  

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją turi Lietuvos aukštojoje mokykloje valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį  baigę asmenys, kurie, aukštajai mokyklai sudarant asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą:

  • neturi akademinių skolų;

  • yra įvykdę visus studijų programai atitinkamais studijų metais keliamus reikalavimus;

  • pasiekę puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo neturi teisės gauti asmenys:

1. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje:

1) pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

2) užsieniečiai, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytus asmenis, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip;

2. kurie gavo studijų stipendiją vadovaujantis Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jie gavo studijų stipendiją;

3. kuriems buvo skirta už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta kompensacija.

Asmenims, įstojusiems iki 2016 12 31: 2018 m. pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams studijų kaina kompensuojama už visą jų studijų laikotarpį, baigtą iki 2018 09 30. Už studijas sumokėta kaina nekompensuojama už studijų laikotarpius, už kuriuos studijų kainos kompensacija asmeniui jau buvo paskirta, taip pat už laikotarpius, už kuriuos asmeniui, baigusiam atitinkamą studijų laikotarpį (pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus), atsižvelgiant į jo studijų rezultatus, atitinkamais kalendoriniais metais studijų kainos kompensacija nebuvo paskirta. Už vėlesnius studijų metus šiems asmenims studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.

Asmenims, įstojusiems po 2017 01 01: studijų kaina kompensuojama pabaigus kiekvienus studijų metus.  

Kompensuojama per atitinkamą laikotarpį sumokėta studijų kaina ar studijų kainos dalis, bet ne didesnė kaip norminė studijų kaina.

Pats asmuo į Fondą kreiptis neturi. Geriausiai besimokančių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą Fondui teikia aukštosios mokyklos.

Asmenų, kuriems skiriamos už studijas sumokėtos kainos kompensacijos, sąrašas nėra skelbiamas viešai. Asmenys, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojami el. paštu bei SMS žinute. Tad atkreipkite dėmesį, kad Jūsų kontaktiniai duomenys, kuriuos turi aukštoji mokykla, būtų aktualūs.

Taip pat asmenys, gali pasitikrinti, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus prie Fondo informacinės sistemos PARAMA.

 

Taip, asmuo, kuriam paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, tik elektroniniu būdu per Fondo informacinę sistemą privalo pateikti nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą kainos kompensaciją išsiuntimo per Fondo informacinę sistemą ir el. paštu dienos.

Pateikus prašymą, matysite jo statusą "TIKRINAMAS". Pasibaigus prašymų pildymo terminui, prašymo statusas pasikeis į „PRIIMTAS“.

Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama į asmeninę kompensacijos gavėjo banko sąskaitą, nurodytą prašyme. Kompensacijos išmokamos per 7 darbo dienas nuo prašymų išmokėti kompensaciją teikimo termino pabaigos.

Negali. Išlyginamosios arba papildomosios studijos nepriklauso jokiai studijų pakopai. Tai yra parengiamasis etapas prieš stojant į magistrantūrą. Valstybė nereguliuoja nei papildomųjų studijų trukmės, nei jų turinio, neregistruoja tokių programų. Priimant į magistrantūrą reikalavimus nustato patys universitetai.

Kristina Kaučikienė, vyriausioji specialistė;  kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04