header image

Konkursas „Kitas 100“

Skelbiame 2023 metų konkursą Kitas100 paramai studijoms užsienyje gauti. Dokumentai konkursui priimami nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. birželio 9 dienos (imtinai).

DĖMESIO NAUJENA! Valstybinis studijų fondas nuo 2023 m. pradeda įgyvendinti Europos Sąjungos projektą „EDUKOLOGIJOS KRYPTIES DOKTORANTŪROS STIPRINIMAS“.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia.

Iš edukologijos doktorantūros studijas pasirinkusių asmenų, bus sudaroma atskira konkursinė eilė.

Bendroji informacija

Konkursas "Kitas100"  skirtas paremti išvykstančiuosius studijuoti ar studijuojančius geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. 

Pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų studijų studentams ir ne edukologijos krypties doktorantams šiais metais konkursui „Kitas100“ iš valstybės biudžeto suplanuota 795 tūkst. eurų. Papildomai teisininko ir investuotojo Mariaus Jakulio Jason filantropinis fondas skirs 6 tūkst. Eur stipendiją. “Mariaus Jakulio Jason fondas" teikia finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos kūrimo.

Galima pretenduoti į šią paramą:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti - iki 830 BSI per metus per metus;

 • pragyvenimo išlaidoms - iki 234 BSI per metus, jeigu studijos yra nemokamos arba studijų kaina yra mažesnė negu maksimalus dydis, skirtas vieno asmens studijoms remti. Jeigu asmuo studijuoja nemokamai, jam gali būti skiriama ne daugiau kaip 19,5 BSI mėnesio parama.

Asmuo gali gauti abiejų rūšių paramą, tačiau maksimalus paramos dydis negali viršyti 830 BSI per metus.  Parama yra skiriama visam studijų laikotarpiui  arba nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo kreipėsi dėl paramos skyrimo

Taikant 49 Eur dydžio BSI, vieneriems metams galima prašyti iki 40 670 Eur dydžio paramos:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti – iki 40 670 Eur per metus;
 • pragyvenimo išlaidoms – iki 11 466 Eur per metus (955,5 Eur vienam mėnesiui).

Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems, atitinkantiems vieną iš šių sąlygų:

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 20 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings:, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, patenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų (Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU)
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą ar doktorantūroje užsienio valstybių aukštosiose mokyklose, kurios dėl savo specifikos nereitinguojamos aukščiau nurodytose reitinguose ir vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu lygiu atlieka ekspertai. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti paramą.

Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį  nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 

Dokumentų konkursui teikimas

Siunčiant dokumentus paštu, tikrinama išsiuntimo spaudo data. Susistemintą informaciją rasite atmintinėje.

Popieriniai prašymai

Elektroniniai prašymai

 • Paštu adresu A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius
 • Atvykus į Valstybinį studijų fondą. Palikti prašymą įstaigos sekretoriate galite darbo laiku: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 8.00-15.45 val. Pietų pertraukta 12.00-12.45 val. Jeigu pristatydamas (-a) prašymą pageidaujate pasikonsultuoti su atsakingu darbuotoju, vizito laiką turite suderinti iš anksto elektroniniu paštu [email protected]  arba telefonu +370 6 583 0988.

Popieriniai prašymai turi būti pasirašyti prašymą teikiančio asmens (originalūs).

Šiuo būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Dokumentų sąrašas

Dokumentai, sudaryti anglų kalba, konkursui gali būti pateikiami be vertimo. Kitomis kalbomis išduotus dokumentus privaloma pateikti išverstus ir patvirtintus vertimų biuro.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti visiems konkurso dalyviams:

1. Asmens dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė) (kopija). Nereikia pateikti, jei siunčiate dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.

2. Vieną iš patvirtintos formos prašymų:

2.1 Pasirašytas pavirtintos formos prašymas edukologijos krypties doktorantūros studentams (originalas). 

2.2 Pasirašytas pavirtintos formos prašymas pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams (originalas). 

3. Pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo pirmosios, antrosios pakopos, vientisųjų ir doktorantūros studijų studentams (originalas).

4. Kvietimas studijuoti arba dokumentas, įrodantis, kad jau studijuojate (kopija).

5. Gyvenimo aprašymas. Lietuvių kalba.

6. Motyvacinis laiškas. Lietuvių kalba.

7. Viena iš nurodytų rekomendacijų (kopija). Rekomendaciją parengęs asmuo turi ją pasirašyti ir nurodyti savo kontaktus: telefono numerį ir elektroninio pašto adresą:

 • ​mokyklos, kurioje baigiate (baigėte) bendrojo ugdymo programą, jeigu esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos neįgijęs;  
 • aukštosios mokyklos, kurioje įgijote aukštojo mokslo kvalifikaciją, jei esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje šiuo metu studijuojate, jeigu šiuo metu studijuojate užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekiate gauti paramą;
 • darbovietės ar organizacijos, kurioje dirbate (dirbote) ar atliekate (atlikote) savanorišką veiklą.

8. Duomenys apie studijas: studijų pakopa, studijų pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), metinė studijų kaina. Jeigu jau studijuojate, turite pateikti artimiausio studijų semestro pradžios datą. Pateikiama aukštosios mokyklos išduota pažyma arba aukštosios mokyklos atstovo elektroninis laiškas su nurodyta informacija.

​Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti siekiantiems gauti papildomus 20 balų:

 • Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą.
 • Pažyma apie tai, kad Jums nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis (neįgaliojo pažymėjimas).
 • Teismo sprendimas dėl globos/rūpybos nustatymo.
 • Gimimo liudijimas ir abiejų tėvų mirties liudijimai.

Konkursui privaloma pateikti šių dokumentų originalus arba notariškai patvirtintas jų kopijas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti tik užsienio šalių piliečiai:

 • Dokumentas, įrodantis lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis šeimos nario teisę gyventi Lietuvoje (kopija).

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad dirba Lietuvoje (kopija).

 • Šeimos nario statusą patvirtinantys dokumentai (kopijos).

Vertinimas

Konkursui pateiktus prašymus, atitinkančius reikalavimus paramai gauti, nagrinės ir vertins Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta 7 asmenų komisija. Į šią komisiją  1 narį skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 2 narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2 narius –Valstybinis studijų fondas, 1 narį – Lietuvos studentų sąjunga, 1 narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“.  Su Komisijos sudėtimi galite susipažinti čia. Komisijos sudėtis skelbiama priimamų sprendimų skaidrumo tikslu visą laiką, kol komisijos nariai dalyvauja veikloje.

Vertinimo kriterijai:

Maksimalus balas Pastabos Kriterijus
40  

Aukštosios mokyklos reitingas. Aukščiausia vieta - 40 balų, žemiausia vieta - 2 balas. Skaičiuojamos reikšmės, esančios bendruose reitinguose, ne pagal dalyką. Skaičiuojamas aritmetinis reitingų vidurkis. 

Nereitinguojamų (menų) aukštųjų mokyklų atveju šis balas nėra skiriamas.

Doktorantūros studijų atveju už 21-200 vietose esančią aukštąją mokyklą skiriama 0 balų.

10

Prašymus pagal šiuos tris kriterijus kiekvienas Komisijos narys vertina individualiai. Išvedamas Komisijos narių vertinimų vidurkis. Prašymai, kuriems skirta mažiau nei 16 balų, toliau nenagrinėjami   

Studijų programos pasirinkimas. Vertinamos studijų programos pasirinkimo priežastys. Aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl pasirinko šią studijų programą,nurodo, kuo išsiskiria jo pasirinkta studijų programa, kokias kompetencijas suteikia pasirinkta studijų programa.

10

Ankstesni pasiekimai. Vertinami ankstesni asmens pasiekimai: jų pobūdis ir sąsaja su pasirinktomis studijomis.

10

Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai. Vertinamos asmens įžvalgos apie naudą, kurią studijos teiks jo karjerai, bei grąžą, kurią studijos suteiks Lietuvai.

20  

Priklausymas socialiai pažeidžiamai grupei.  Balas skiriamas, jeigu asmuo gauna socialinę pašalpą, arba jam nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, arba yra našlaitis (netekęs abiejų ar turėto vienintelio iš tėvų) ar iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa/rūpyba.

Su asmens motyvacijos, rekomendacijos, gyvenimo aprašymo vertinimo skale galite susipažinti čia.

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos keturios pagrindinės eilės:

 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose pagal pirmosios pakopos, vientisųjų studijų programą arba doktorantūroje, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose pagal antrosios pakopos studijų programą, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja nereitinguojamose (menų) aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė;
 • asmenų, kurie yra įstoję (pakviesti studijuoti) ar studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose edukologijos doktorantūroje, konkursinė eilė.

Tais atvejais, kai skiriamos lėšos Paramai mokėti konkrečios studijų, mokslo (meno) krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms, sudaromos papildomos konkursinės eilės pagal atitinkamos Paramos tikslus. Į papildomas konkursines eiles gali būti įrašoma tiek asmenų, kiek galėtų gauti Paramą, atsižvelgiant į jai mokėti skirtų lėšų sumą.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Su konkurso laimėtojais Fondas pasirašys paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutartis.

Paramos negali gauti asmenys, kurie:

 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja pagal pirmosios, antrosios studijų pakopos, vientisųjų studijų programą užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, kuri nepatenka tarp pirmų 20 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų;
 • yra įstoję (pakviesti studijuoti) arba jau studijuoja doktorantūroje užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, nepatenkančiose tarp pirmų 200 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų;
 • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose ir nėra tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas vykdanti aukštoji mokykla;
 • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja  aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose dėl savo specifikos, vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas ar meno krypties studijas, tačiau įvertinama kaip nepatenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų;
 • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau yra įgiję daugiau kaip pusę tos pačios  pakopos, kuriai prašo skirti Paramą, studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis;
 • yra pakviesti studijuoti ar pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;
 • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje ar vietoje, kuriai skirta Parama (turi galiojančią studijų sutartį su aukštąja mokykla ir (arba) yra šios aukštosios mokyklos studentų sąrašuose), ir prašo skirti Paramą kitai tos pačios pakopos studijų programai;
 • Valstybinio studijų fondo nustatytais terminais nepatikslina pateikto prašymo ar prie jo pridėtų dokumentų ir (arba) nepateikia Valstybinio studijų fondo prašomos informacijos.

Maksimalus paramos dydis vienam asmeniui vieneriems studijų metams yra 830 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI).

 1. Maksimalus paramos studijų kainai dydis - 830 BSI per metus;
 2. Maksimalus paramos pragyvenimo išlaidoms dydis 234 BSI vieneriems studijų metams. Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 19,5 BSI dydžių. 

 

 • studijų kainai arba jos daliai padengti – iki 40 670 Eur per metus;
 • pragyvenimo išlaidoms – iki 11 466 Eur per metus (955,5 Eur vienam mėnesiui).

Gavęs prašymą  skirti paramą studijoms aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama dėl savo specifikos (menai), Valstybinis studijų fondas kreipiasi į:

 1. Lietuvos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;
 2. Lietuvos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;
 3. Lietuvoje veikiančias asociacijas, vienijančias  studijų krypčių grupės ar meno (mokslo) krypties, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus;
 4. Kitas vertinimą pagal kompetenciją galinčias atlikti institucijas ar asmenis.

Prašymus nagrinėjanti komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti ekspertų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, pateiktas prašymas toliau nenagrinėjamas.

Pirmasis komisijos posėdis vyksta praėjus ne daugiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymų priėmimo termino pabaigos. Komisija ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia fondui pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti paramą, ir skiriamos paramos dydžio. Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl paramos skyrimo.

Fondas šią informaciją Jums atsiųs Jūsų prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Jeigu Jums bus paskirta parama, fondas elektroniniu paštu informuos Jus apie terminą sutarčiai sudaryti.

Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė sutarties per nurodytą terminą, turi teisę per 5 darbo dienas pateikti fondui motyvuotą prašymą pratęsti sutarties pasirašymo terminą. Fondas per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą. Terminas gali būti pratęsiamas 5 darbo dienomis.

 

Paskirta parama už einamuosius studijų metus yra išmokama visa iš karto į asmeninę studento sąskaitą, nurodytą paramos sutartyje, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. 

Paramą gavęs asmuo privalo:

 1.  per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios fondui pateikti patvirtinimą apie studento statusą (kad tęsia studijas);
 2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti fondui informaciją apie tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;
 3. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų nutraukimą (nurodant studijų nutraukimo priežastis), pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 4. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų atnaujinimą (po sustabdymo dėl akademinių atostogų, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo) ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 5. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;
 6. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 7. baigus studijas, kiekvienais kalendoriniais metais iki birželio 1 d. pateikti fondui dokumentus, patvirtinančius įsipareigojimo įsidarbinti vykdymą;
 8. paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu. Jei asmuo vienu metu dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami.

Paramos mokėjimas sustabdomas, kai studentas:

 1. sustabdo studijas ir išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės; 
 2. sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;
 3. sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;
 4. per 10 darbo dienų nuo semestro pradžios nepateikia patvirtinimo apie studento statusą;
 5. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios nepateikia fondui informacijos apie tais mokslo metais mokėtiną metinę studijų kainą.

Gintarė Kaklauskaitė, el. p. gintare.kaklauskaite[eta]vsf.lt , tel. +370 6 583 0988.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-23