header image

Konkursas „Kitas 100“

Skelbiame 2021 metų konkursą Kitas100 paramai studijoms užsienyje gauti. Dokumentai konkursui priimami nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki 2021 m. birželio 14 dienos (imtinai).

Kviečiame susipažinti su atmintine, kurioje rasite informaciją apie reikalingus pateikti dokumentus.

Bendroji informacija

 

Konkursas "Kitas100"  skirtas paremti išvykstančiuosius studijuoti ar studijuojančius geriausiose pasaulio aukštosiose mokyklose. 

Galima pretenduoti į šią paramą:

 • studijų kainai arba jos daliai padengti - iki 21 200 eurų per metus. 

 • pragyvenimo išlaidoms - iki 7 680 eurų per metus, jeigu studijos yra nemokamos arba studijų kaina yra mažesnė negu maksimalus dydis, skirtas vieno asmens studijoms remti. Jeigu asmuo studijuoja nemokamai, jam gali būti skiriama  ne didesnė kaip 640 eurų per mėnesį parama.

Asmuo gali gauti abiejų rūšių paramą, tačiau maksimali paramos suma negali viršyti 21 200 eurų per metus.  Parama yra skiriama visam studijų laikotarpiui  arba nuo to kurso, kuriame studijuodamas asmuo kreipėsi dėl paramos skyrimo. 

Parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jie įstojo (gavo pakvietimą studijuoti) ar studijuoja užsienio aukštosiose mokyklose pagal bakalauro, magistro, vientisųjų studijų programą ar doktorantūroje ir aukštoji mokykla atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

 • aukštoji mokykla patenka tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų bent viename iš trijų pasaulinių reitingų: Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU);

 • aukštoji mokykla dėl savo specifikos nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose reitinguose ir vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas. Šių aukštųjų mokyklų vertinimą pasauliniu lygiu atlieka ekspertai. Jei aukštoji mokykla įvertinama kaip patenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, joje studijuojantis asmuo turi teisę gauti paramą.

Paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį  nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu.

 

Dokumentų konkursui teikimas

Siunčiant dokumentus paštu, tikrinama išsiuntimo spaudo data. Susistemintą informaciją rasite atmininėje.

Popieriniai prašymai

aaa

Elektroniniai prašymai

Paštu adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius

Prašymus galite palikti ir Valstybinio studijų fondo pašto dėžutėje, A. Goštauto g. 12, Vilnius. Pašto dėžutę rasite prie įėjimo į pastatą, ant jos užrašyta „Valstybinis studijų fondas“

Popieriniai prašymai turi būti pasirašyti prašymą teikiančio asmens (originalūs).

 

Elektroniniu paštu: kitas100@vsf.lt

Per e.pristatymas sistemą

 

Šiuo būdu teikiami prašymai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

Dokumentų sąrašas

Dokumentai, sudaryti anglų kalba, konkursui gali būti pateikiami be vertimo. Kitomis kalbomis išduotus dokumentus privaloma pateikti išverstus ir patvirtintus vertimų biuro.

Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti visiems konkurso dalyviams:

 1. Asmens dokumento kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė). Nereikia pateikti, jei siunčiate dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.
 2. Pasirašytas pavirtintos formos prašymas (originalas). 
 3. Pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (originalas).
 4. Kvietimas studijuoti arba dokumentas, įrodantis, kad jau studijuojate (gali būti kopija).
 5. Gyvenimo aprašymas. Lietuvių kalba (originalas).
 6. Motyvacinis laiškas. Lietuvių kalba (originalas).
 7. Viena iš nurodytų rekomendacijų (gali būti kopija). Rekomendacija turi būti pasirašyta rekomendacijos rengėjo ir nurodytas jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
 • ​mokyklos, kurioje baigiate (baigėte) bendrojo ugdymo programą, jeigu esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos ar vientisąsias studijas ir anksčiau aukštojo mokslo kvalifikacijos neįgijęs;  
 • aukštosios mokyklos, kurioje įgijote aukštojo mokslo kvalifikaciją, jei esate įstojęs (pakviestas studijuoti) į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios ar trečiosios pakopos studijas ir anksčiau įgijęs aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • užsienio valstybės aukštosios mokyklos, kurioje šiuo metu studijuojate, jeigu šiuo metu studijuojate užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ir šioms studijoms siekiate gauti paramą;
 • darbovietės ar organizacijos, kurioje dirbate (dirbote) ar atliekate (atlikote) savanorišką veiklą.
 1. Duomenys apie studijas: studijų pakopa, studijų pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena), metinė studijų kaina. Jeigu jau studijuojate, turite pateikti artimiausio studijų semestro pradžios datą. Ši informacija turi būti oficiali patvirtinta aukštosios mokyklos raštu, elektroniniu paštu arba atspausdinta iš oficialios aukštosios mokyklos interneto svetainės.

​Dokumentai, kuriuos privaloma pateikti siekiantiems gauti papildomus 20 balų:

 • Pažyma apie paskirtą socialinę pašalpą;
 • Pažyma apie tai, kad Jums nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis (neįgaliojo pažymėjimas);
 • Teismo sprendimas dėl globos/rūpybos nustatymo;
 • gimimo liudijimas ir abiejų tėvų mirties liudijimai.

​Konkursui privaloma pateikti šių dokumentų originalus arba notariškai patvirtintas jų kopijas.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti tik užsienio šalių piliečiai:

 • Dokumentas, įrodantis lietuvių kalbos mokėjimą ne žemesniu nei B2 lygiu;

 • Dokumentas, patvirtinantis teisę nuolat gyventi Lietuvoje;

 • Dokumentas, patvirtinantis šeimos nario teisę gyventi Lietuvoje;

 • Dokumentas, patvirtinantis, kad dirba Lietuvoje;

 • Šeimos nario statusą patvirtinantys dokumentai.

Vertinimas

Konkursui pateiktus prašymus, atitinkančius reikalavimus paramai gauti, nagrinės ir vertins Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudaryta 7 asmenų komisija. Į šią komisiją  1 narį skiria Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, 2 narius – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2 narius –Valstybinis studijų fondas, 1 narį – Lietuvos studentų sąjunga, 1 narį – viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“.  Su Komisijos sudėtimi galite susipažinti čia. Komisijos sudėtis skelbiama priimamų sprendimų skaidrumo tikslu visą laiką, kol komisijos nariai dalyvauja veikloje.

 

Vertinimo kriterijai:

Maksimalus balas Kriterijus
50

Aukštosios mokyklos reitingas. Aukščiausia vieta - 50 balų, žemiausia vieta - 1 balas. Skaičiuojamos reikšmės, esančios bendruose reitinguose, ne pagal dalyką. Skaičiuojamas aritmetinis reitingų vidurkis. 

Nereitinguojamų (menų) aukštųjų mokyklų atveju šis balas nėra skiriamas.

10

Studijų programos pasirinkimas. Vertinamos studijų programos pasirinkimo priežastys. Aprašymas laikomas pagrįstu, jei asmuo aprašo, kodėl pasirinko šią studijų programą,nurodo, kuo išsiskiria jo pasirinkta studijų programa, kokias kompetencijas suteikia pasirinkta studijų programa.

10

Ankstesni pasiekimai. Vertinami ankstesni asmens pasiekimai: jų pobūdis ir sąsaja su pasirinktomis studijomis.

10

Pridėtinė vertė asmens karjerai ir Lietuvai. Vertinamos asmens įžvalgos apie naudą, kurią studijos teiks jo karjerai, bei grąžą, kurią studijos suteiks Lietuvai.

20

Priklausymas socialiai pažeidžiamai grupei. Pareiškėjas gauna socialinę pašalpą, jam nustatytas 45 proc. arba mažesnis darbingumo lygis, yra našlaitis (netekęs abiejų ar turėto vienintelio iš tėvų) ar iki pilnametystės buvo nustatyta globa/rūpyba.

Su asmens motyvacijos, rekomendacijos, gyvenimo aprašymo vertinimo skale galite susipažinti čia.

Iš Konkurse dalyvaujančių asmenų pagal jų konkursinius balus sudaromos konkursinės eilės: asmenų, kurie studijuoja reitinguojamose aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė ir asmenų, kurie studijuoja nereitinguojamose (menų) aukštosiose mokyklose, konkursinė eilė. Gali būti sudaromos papildomos eilės konkrečios studijų krypties, pakopos ir (ar) trukmės studijoms.

Į konkursinę eilę asmuo įrašomas tik tada, jei Komisijos skirtas bendras balas už tikslingumą ir motyvaciją, ankstesnę pareiškėjo veiklą bei pridėtinės vertės pagrindimą yra ne mažesnis nei 16.

Jeigu keli asmenys surenka vienodą konkursinį balą, Komisijos nariai balsuoja, kam skirti paramą. Jeigu Komisijos balsai pasiskirsto vienodai, sprendimą dėl to, kuriam asmeniui skirti paramą, priima Komisijos pirmininkas.

Apie konkurso rezultatus asmeniškai bus informuoti visi dalyvavę konkurse, nepriklausomai nuo to, jiems buvo ar nebuvo skirta parama.

Sutartis sudaroma laikotarpiui, kol asmuo įgis aukštojo mokslo kvalifikaciją ir įvykdys kitus Sutarties įsipareigojimus. Sutartis pasibaigia įvykdžius visus šalių įsipareigojimus.

 

Paramos negali gauti asmenys, kurie:

 • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja aukštojoje mokykloje, kuri nepatenka tarp pirmų 50 aukštųjų mokyklų nei viename iš trijų pasaulinių reitingų
 • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose ir nėra tik meno studijų krypčių grupės programas vykdanti aukštoji mokykla.
 • yra pakviesti studijuoti ar studijuoja  aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama aukščiau nurodytuose bendruosiuose reitinguose dėl savo specifikos, vykdo tik meno studijų krypčių grupės programas, tačiau įvertinama kaip nepatenkanti tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų;
 • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau yra įgiję daugiau kaip pusę tos pačios  pakopos, kuriai prašo skirti Paramą, studijų programos kreditų valstybės biudžeto lėšomis;
 • yra pakviesti studijuoti ar pakartotinai studijuoja pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu ankstesnių studijų metu asmeniui buvo skirta Parama;
 • prašymų skirti Paramą pateikimo metu jau studijuoja valstybės finansuojamoje studijų vietoje ar vietoje, kuriai skirta Parama (turi galiojančią studijų sutartį su aukštąja mokykla ir (arba) yra šios aukštosios mokyklos studentų sąrašuose), ir prašo skirti Paramą kitai tos pačios pakopos studijų programai.“;
 • Valstybinio studijų fondo nustatytais terminais nepatikslina pateikto prašymo ar prie jo pridėtų dokumentų ir (arba) nepateikia Valstybinio studijų fondo prašomos informacijos.

Maksimalus paramos dydis vienam asmeniui vieneriems studijų metams yra 530 bazinės socialinės išmokos dydžių (toliau – BSI). 1 BSI šiuo metu yra 40 eurų.

 1. Maksimalus paramos studijų kainai dydis - 530 BSI per metus;
 2. Maksimalus paramos pragyvenimo išlaidoms dydis 192 BSI vieneriems studijų metams. Paramos suma vienam studijų mėnesiui yra ne didesnė nei 16 BSI dydžių. 

Gavęs prašymą  skirti paramą studijoms aukštojoje mokykloje, kuri nėra reitinguojama dėl savo specifikos (menai), Valstybinis studijų fondas kreipiasi į:

 1. Lietuvos aukštąją mokyklą, kuri vykdo panašią studijų programą;
 2. Lietuvos valstybės institucijas ar įstaigas, nevyriausybines organizacijas, kurių veiklos srityje yra su asmens studijų programa susiję klausimai;
 3. Lietuvoje veikiančias asociacijas, vienijančias  studijų krypčių grupės, kuriai priklauso Prašymą pateikusio asmens studijų programa, specialistus.
 4. Kitas vertinimą pagal kompetenciją galinčias atlikti institucijas ar asmenis

Prašymus nagrinėjanti komisija turi teisę motyvuotu rašytiniu sprendimu nepritarti ekspertų įvertinimui. Jei Komisija priima sprendimą, kad aukštoji mokykla nepatenka tarp geriausių pasaulio aukštųjų mokyklų, pateiktas prašymas toliau nenagrinėjamas.

Pirmasis komisijos posėdis vyksta praėjus ne daugiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymų priėmimo termino pabaigos. Komisija ne vėliau nei einamųjų metų rugpjūčio 1 d. pateikia fondui pasiūlymus dėl asmenų, kuriems siūloma skirti paramą, ir skiriamos paramos dydžio. Fondas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo komisijos pasiūlymų gavimo dienos priima sprendimą dėl paramos skyrimo.

Fondas šią informaciją Jums atsiųs Jūsų prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Jeigu Jums bus paskirta parama, Fondas elektroniniu paštu informuos Jus apie terminą sutarčiai sudaryti.

Asmuo, kuris dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nepasirašė sutarties per nurodytą terminą, turi teisę per 5 darbo dienas pateikti fondui motyvuotą prašymą pratęsti sutarties pasirašymo terminą. Fondas per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo priima sprendimą. Terminas gali būti pratęsiamas 5 darbo dienomis.

 

Paskirta parama už einamuosius studijų metus yra išmokama visa suma iš karto į asmeninę studento sąskaitą, nurodytą paramos sutartyje, iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. 

Paramą gavęs asmuo privalo:

 1.  per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios fondui pateikti patvirtinimą apie studento statusą (kad tęsia studijas);
 2. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios pateikti fondui informaciją apie tais metais mokėtiną metinę studijų kainą;
 3. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų nutraukimą (nurodant studijų nutraukimo priežastis), pašalinimą iš aukštosios mokyklos, studijų sustabdymą ar suteiktas akademines atostogas ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 4. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie studijų atnaujinimą (po sustabdymo dėl akademinių atostogų, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogų, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo) ir pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus;
 5. per 5 darbo dienas informuoti fondą apie pasikeitusią studijų pabaigos datą;
 6. per 20 darbo dienų nuo studijų užsienyje baigimo dienos pateikti fondui aukštojo mokslo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 7. baigus studijas, kiekvienais kalendoriniais metais iki birželio 1 d. pateikti Fondui dokumentus, patvirtinančius įsipareigojimo įsidarbinti vykdymą.
 8. paramą gavę asmenys įsipareigoja per 5 metų laikotarpį nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos užsienyje įgijimo ne trumpiau kaip 3 metus eiti pareigas, kurioms reikalinga aukštojo mokslo kvalifikacija, Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose arba tarptautinėse organizacijose, kurių narė yra Lietuvos Respublika, pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu 

Nustatant, ar asmuo dirbo ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamas laikas, kurį asmuo dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu. Jei asmuo vienu metu dirbo pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu su keliais darbdaviais, jo dirbti laikotarpiai nėra sumuojami;“.

Paramos mokėjimas sustabdomas, kai sudentas:

 1. sustabdo studijas ir išeina akademinių atostogų ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui iš eilės; 
 2. sustabdo studijas ar išeina akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo ar atostogų vaikui prižiūrėti, iki jam sueis 3 metai;
 3. sustabdo studijas dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nustatyta tvarka;
 4. per 10 darbo dienų nuo semestro pradžios nepateikia patvirtinimo apie studento statusą;
 5. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki naujų studijų metų pradžios nepateikia fondui informacijos apie tais mokslo metais mokėtiną metinę studijų kainą.

Gintarė Kaklauskaitė, el. p. gintare.kaklauskaite@vsf.lt , tel. +370 6 583 0988.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10