PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)  (toliau – BDAR), 13 ir 14 straipsnius informuojame, kad:

Jūsų asmens duomenų valdytojas – Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-407, Vilnius, tel. +370 5 263 9152, el.p. [email protected], Valstybinio studijų fondo asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: [email protected] (jungiantis prie IS Parama) ir [email protected] (jungiantis prie IS Paskola)

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: asmens, besijungiančio prie informacinės sistemos „Parama“/“Paskola“ identifikavimas.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys, reikalingi prie Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų besijungiančio asmens identifikavimui, tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktas).

Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, neteksite galimybės prisijungti prie Valstybinio studijų fondo informacinių sistemų ir gauti su tuo susijusias paslaugas.

Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos: duomenys, gaunami asmenims jungiantis prie informacinių sistemų, nėra perduodami kitiems duomenų gavėjams.

Asmens duomenų saugumo užtikrinimas:

· Prie asmens duomenų gali prieiti tik Valstybinio studijų fondo darbuotojai, kuriems tokia teisė numatyta pareigybės aprašyme arba Fondo vidaus tvarkoje. Darbuotojų veiksmai yra fiksuojami informacinėje sistemoje.

· Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

· Asmens duomenys saugomi iki __________.

· Dokumentai ar jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, yra saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų teisės:

Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą.

Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Jeigu sutinkate spauskite čia kad užpildytumėte prašymą

Mygtukas prisijungimui prie IS

Atnaujinimo data: 2023-11-16