Valstybės remiamos paskolos

Studentai prašymus internetu pateikti galės nuo 2023 m. vasario 7 d. 8:00 val. iki 2023 m. kovo 7 d. 15:00 val.

Pavasarį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalies, o paskola gyvenimo išlaidoms – 1 960 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 2 940 eurų.

Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – 2023 m. kovo 22 diena. Prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2023 m. valstybės remiamas paskolas teiks „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2023 m. kovo 22 d. iki 2023 m. balandžio 19 d.

LABAI SVARBU: atkreipiame dėmesį, kad studentas negalės užpildyti prašymo paskolai gauti, jei Studentų registre mokslo ir studijų institucijos nebus suvedusios teisingų duomenų apie jo studijas. Studento teikiamame prašyme dėl valstybės remiamos paskolos gavimo studijų duomenys bus tikrinami su esamais duomenimis Studentų registre. Pastebėjęs, kad nurodyti studento studijų duomenys yra netikslūs, studentas nedelsdamas turi kreiptis į savo mokslo ir studijų instituciją dėl studento studijų duomenų ištaisymo Studentų registre.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiame pagrindines 2022 m. sąlygas:

(Pasirašius trišales Finansų ministerijos, Fondo ir atrinktų kredito įstaigų sutartis dėl paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, 2023 m. valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos bus atnaujintos).

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Kredito grąžinimo terminas

15 metų

Banko marža, %

 2.9 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis - 1 Eur/mėn. 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

Standartinė valstybės remiamos paskolos studentams sutartis

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija palyginti kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

 

Studentai gali skolintis iš bankų lengvatinėmis sąlygomis su valstybės garantija. Bendrosios valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygos:

• Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos. Paskolų sutartys sudaromos su einamaisiais metais konkursą laimėjusiais(-iu) bankais(-u). Bankas teikia paskolas lengvatinėmis sąlygomis tik tiems studentams ir tik tai sumai, kuriai studentai yra gavę valstybės garantiją. Dėl valstybės garantijos gavimo studentas nustatytais terminais elektroniniu būdu turi pateikti Fondui prašymą anketą;

• Studijų metu palūkanos už studentą gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Palūkanos gali būti apmokamos tik studijoms pagal vieną studijų sutartį kiekvienoje studijų pakopoje. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas.

• Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;

• Paskolos grąžinimo pradžia - po 12 mėnesių nuo paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos arba studijų nutraukimo datos, jei studijos nutrauktos anksčiau nei studijų sutartyje nurodyta pradinė studijų pabaigos data;

• Paskolos grąžinimo trukmė - 15 metų, išskyrus atvejus, kai nurodytas terminas baigtųsi paskolos gavėjui sulaukus daugiau nei 65 metų. Tokiu atveju paskolos grąžinimo grafikas sudaromas taip, kad paskola būtų baigta grąžinti ne vėliau nei paskolos gavėjui sueis 65 metai;

• Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;

• Paskolos grąžinamos linijiniu metodu. Taikant šį metodą, paskolos palūkanos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms, kuri studentui išmokama kas mėnesį nustatytomis dalimis, palūkanų suma vis auga; 2) po kiekvienos asmens įmokos, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;

• Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;

• Prasidėjus paskolos grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas pirmiausia privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (ne daugiau kaip 235,50 €, nes valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2023 m. yra 157 €), gali kreiptis į Fondą.

Studentai gali gauti: 

 1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 3920 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2940 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma). 

Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuoja mokslo ir studijų institucijas, studentų atstovybes ir paskolas teikiančias kredito įstaigas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1  d.

Teisę gauti paskolas turi mokslo ir studijų institucijų  trumposios, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, profesinių studijų studentai, t. y. asmenys, turintys studento statusą. Laisvo klausytojo statusas nesuteikia teisės gauti paskolą.

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

 • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 505 BSI (24745 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu;
 • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • užsieniečiams, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos piliečius, taip pat Jungtinės Karalystės piliečius, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar turinčius darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens statusą, taip pat tokį statusą išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

Leidimas nuolat gyventi – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą. Leidimas nuolat gyventi įforminamas 5 metams, o praėjus šiam terminui – keičiamas. Išsamesnė informacija - Migracijos departamento tinklalapyje

Valstybės remiamos paskolos į užsienį studijuoti išvykusiems asmenims neteikiamos, išskyrus jeigu vykstate dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis (pvz. ERASMUS programa).

Studentai, kurie sąrašų sudarymo dieną turi bent 1 euro cento įsiskolinimą pagal anksčiau sudarytas valstybės ar valstybės remiamų paskolų sutartis bankams arba fondui, į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis sąrašus nėra įtraukiami.

Studentas, norėdamas gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą.

Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį.

 

Jeigu dėl kažkokių priežasčių negalite naudotis elektroninės bankininkystės sistema, galite naudotis kitais autorizavimosi būdais: elektroniniu ar mobiliu parašu.

Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą  ar studijų metu palūkanų apmokėjimą valstybės lėšomis dėl to, kad jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę, jis privalo pristatyti šią aplinkybę patvirtinančius dokumentus.

Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams.

Pavasarį vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Pildant prašymą būtina pažymėti varnelę ties punktu, kad norite dalyvauti konkurse dėl palūkanų apmokėtjimo studijų laikotarpiu. Palūkanos gali būti apmokamos tik studijoms pagal vieną studijų sutartį kiekvienoje studijų pakopoje.

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, patvirtina sąrašą. Per 1 darbo dieną nuo sąrašo patvirtinimo Fondo interneto svetainėje skelbiami paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios paskolas studentams, taip pat kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

Bankai gali atsisakyti sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis su studentais, netinkamai vykdančiais savo finansinius įsipareigojimus: už lizingo paslaugas, telefono, interneto ryšį, vartojimo kreditus ar panašiai, todėl studentams rekomenduojame neužmiršti domėtis savo skolomis ir atsakingai vertinti finansines galimybes. Jei nutarėte, kad Jums reikia valstybės remiamos paskolos, pasidomėkite savo kredito istorija. Ją galima pasitikrinti tinklalapyje manocreditinfo.lt.

Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

2021 m. valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia „Swedbank", AB bankas . Paskolų sąlygas rasite lentelėje žemiau.

 

Kriterijus

„Swedbank", AB

Metinė palūkanų norma, %

Palūkanos kintamos,

3 mėn. Euribor + Banko marža 

Banko marža, %

 2.1 %

Paskolos administravimo mokestis, Eur

 nėra

Vienkartinis sutarties sąlygų keitimo mokestis, Eur

 20

Delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, %

0.05 % 

Kiti mokesčiai

Paskolos sutarties sudarymo dieną Banko operacijų ir paslaugų įkainiuose nurodyti įkainiai.

Minimalus kasdienių paslaugų mokestis - 0,70 Eur/mėn. 

Pavyzdinės paskolos sutarties sąlygos

Studijų paskolos sutarties pavyzdys        

Duomenys sąlygų palyginimui

Informacija, kurios reikia, kad paskolos gavėjas galėtų palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus

Grafiko pavyzdys

Paskolų gavėjai privalo informuoti Valstybinį studijų fondą, jeigu:

 • nutraukia studijas, nurodant datą nuo kada nutrauktos studijos;
 • sustabdo studijas, nurodant datą nuo kada sustabdytos  studijos;
 • atnaujina studijas (grįžta iš akademinių atostogų), nurodant naują numatomą  studijų baigimo datą.

Paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2023-01-01 yra 157 EUR)  pirmiausia kreipiasi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo.
Tik Kredito įstaigai atsisakius atidėti paskolos grąžinimo terminą, paskolos gavėjas turi teisę pateikti prašymą Fondui atidėti paskolos grąžinimo terminą. Kartu su prašymu paskolos gavėjas turi pateikti Fondui šiuos dokumentus:

 • kredito įstaigos atsisakymą atidėti paskolos grąžinimą,
 • Fondo nustatytos formos pajamų deklaraciją už paskutinius 6 mėnesius,
 • darbdavių išduotas pažymas apie paskolos gavėjo bei jo šeimos narių darbo užmokestį,
 • pažymas apie šeimos narių valstybinį socialinį draudimą,
 • kitą informaciją apie paskolos gavėjo ir jo šeimos narių pajamas, kurios nenurodytos paminėtuose dokumentuose.

Asmens šeimyninę padėtį ir nepilnamečių vaikų skaičių Fondas pasitikrina Gyventojų registre. Jeigu asmens šeimą sudaro asmenys, apie kuriuos Fondas iš Gyventojų registro duomenų negavo, paskolos gavėjas papildomai pateikia Fondui pažymą apie šeimos sudėtį.

Sprendimą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija per 20 darbo dienų nuo paskolos gavėjo prašymo gavimo.

Fondo direktoriaus sudaryta komisija paskolos grąžinimą atideda vienų metų laikotarpiui. Jam pasibaigus, paskolos gavėjas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo.

Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos grąžinimas paskolos gavėjui atidedamas ne daugiau kaip 5 kartus.

Paskolos grąžinimas nėra atidedamas, kai kredito įstaiga atsisako atidėti paskolos grąžinimą dėl to, kad paskolos gavėjas atsisakė kredito įstaigai sumokėti įsiskolinimą, susidariusį iki jo kreipimosi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo dienos ir (arba) sutarties keitimo mokestį, ir (arba) palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu, ir (arba) kitus mokesčius, kurie yra nurodyti paskolos sutartyje ir kuriuos kredito įstaiga taiko paskolos gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka.

Sąlygos, kurios galioja nuo 2015-01-01 iki 2021-01-01 d.  gautoms paskoloms:
Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl atleidimo nuo vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Prašymą ir atleidimo nuo paskolos grąžinimo faktinį pagrindą patvirtinančius dokumentus Fondui pateikia paskolos gavėjas ar jo atstovas.

Sąlygos, kurios galioja nuo 2021-01-01 d. gautoms paskoloms:
Paskolos gavėjas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ar jų dalies grąžinimo, jei jam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis. Valstybės lėšomis suteikta paskola ar valstybės remiama paskola negrąžinama paskolos gavėjui mirus.

Sandra Stukaitė
vyriausioji specialistė

Tel. +370 5 255 3371, +370 658 31004

el.p. sandra.stukaite[eta]vsf.lt 

 

 • Paskolų suteikimas
 • Studijų duomenų pakeitimas

Eglė Žygė
vyriausioji specialistė

el.p. egle.zyge[eta]vsf.lt

 • Garantinių įsipareigojimų vykdymas ir kontrolė
 • Valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo

Grita Sabaitė
vyriausioji specialistė

el.p. grita.sabaite[eta]vsf.lt   

 • Paskolų grąžinimas
 • Valstybės paskolų grąžinimo termino atidėjimas
 • Atleidimas nuo valstybės paskolų grąžinimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-02