Kokie reikalavimai doktorantams, norintiems gauti paramą?

Doktorantai, pretenduojantys gauti paramą, turi pateikti Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti paramą doktoranto studijoms (toliau – prašymas).

Doktorantas prašymą gali pateikti atvykęs į Fondą, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais. Elektroniniais ryšiais teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Kai prašymą teikia doktoranto įgaliotas asmuo, kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas.

Parama skiriama: nuolatinės studijų formos doktorantams, priimtiems į mokslo ir studijų institucijas mokyklas po Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2534 redakcija) įsigaliojimo ir kurie Studijų stipendijų aprašo nustatyta tvarka yra įtraukti į Fondo direktoriaus patvirtintą asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą.

Paramos dydžius ir jos teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktas.

Studijų stipendijų doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymo skirti paramą doktorantams formą rasite čia.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-10