Studijų stipendijos

Studijų stipendija - valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Galimas studijų stipendijų skaičius atskirose studijų programose ir aukštosiose mokyklose nustatomas kiekvienas metais. Studijų stipendijų skaičių pagal studijų sritis ar mokslo kryptis paskirsto Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Studijų stipendijos yra skiriamos tik tų aukštųjų mokyklų studentams, kurios priimdamos studentus taiko ne žemesnį nei ŠMM nustatytą mažiausią stojamąjį konkursinį balą. Konkursas studijų stipendijoms vyksta jau bendrojo priėmimo metu. Asmuo, siekiantis gauti studijų stipendiją, pildydamas prašymą LAMA BPO sistemoje privalo pasirinkti valstybės nefinansuojamą studijų vietą su studijų stipendija. 

Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra didesnė, paskirtos stipendijos dydis nesikeičia. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra mažesnė, studijų stipendija atitinkamai sumažėja.

Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki nustatyto termino privalo pateikti elektroninį prašymąPildydamas prašymą studentas turi nurodyti savo studijų duomenis, kontaktinius duomenis ir nurodyti, į kokią sąskaitą nori pervesti jam skirtą paramą. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino pabaigos laikoma, kad studentas studijų stipendijos atsisakė.

Studijų stipendija yra išmokama dalimis kas mėnesį. Stipendijos pervedamos iki mėnesio 25 dienos. Už pirmąjį rudens semestro mėnesį, studijų stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų ir antrosios pakopos studijų studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 25 dienos (doktorantūros atveju už laikotarpį nuo studijų semestro pradžios, gali būti pervedama iki gruodžio 25 dienos).

Prašymų išmokėti studijų stipendiją teikimo kalendorius

Prašymų priėmimo terminai
Pirmosios pakopos ar vientisųju studijų pirmojo kurso studentų – nuo rugpūčio 25 d. iki rugsėjo 20 d.
Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentų – nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 4 d.
Doktorantūros studijų pirmojo kurso studentų - iki gruodžio 1 d.

Primename, kad asmenys, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis, vėliau nutarę nutraukti studijas, nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo nebus atleidžiami. Nutraukus studijas nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami tik asmenys, iki 2017 m. gruodžio 31 dienos priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir gavę studijų stipendiją.

 

 

Studijų stipendijas GALI GAUTI:

 • priimti į pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir surinkę aukščiausius konkursinius balus (teisės aktas);
 • priimti į antros pakopos ar doktorantūros studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, jei jų konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje yra ne mažesnis nei aštuoni.

Studijų stipendijos NEGALI GAUTI:

 • Priimti į valstybės finansuojamas vietas studentai;
 • Asmenys pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę baigtos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • Asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis;
 • Užsieniečiai, išskyrus ES ir Europos ekonominės bendrijos piliečius ir lietuvių kilmės užsieniečius;
 • Pakartotinai studijuojantys toje pačioje studijų pakopoje, jeigu daugiau nei pusę baigtų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Doktorantai, pretenduojantys gauti paramą, turi pateikti Fondui tinkamai užpildytą ir pasirašytą Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti paramą doktoranto studijoms (toliau – prašymas).

Doktorantas prašymą gali pateikti atvykęs į Fondą, atsiųsti paštu ar elektroniniais ryšiais. Elektroniniais ryšiais teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Kai prašymą teikia doktoranto įgaliotas asmuo, kartu su prašymu pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas.

Parama skiriama: nuolatinės studijų formos doktorantams, priimtiems į mokslo ir studijų institucijas mokyklas po Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (2016 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XII-2534 redakcija) įsigaliojimo ir kurie Studijų stipendijų aprašo nustatyta tvarka yra įtraukti į Fondo direktoriaus patvirtintą asmenų, kuriems skiriamos studijų stipendijos, sąrašą.

Paramos dydžius ir jos teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 604 „Dėl Paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktas.

Studijų stipendijų doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarką nustato Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Prašymo skirti paramą doktorantams formą rasite čia.

 

Fondas, gavęs nustatytais terminais pateiktus studentų prašymus ir studijų institucijų pateiktus asmenų, turinčių teisę gauti studijų stipendiją sąrašus, remdamasis Švietimo informacinių technologijų centro pateikta informacija, sutikrina gautą informaciją ir tvirtina galutinį einamaisiais metais į mokslo ir studijų institucijas įstojusių asmenų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą.

Apie paskirtą studijų stipendiją Fondas asmenis informuoja, išsiųsdamas žinutes elektroniniu būdu.

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS:

 • Jeigu pasibaigus studijų metams studijų stipendiją gaunančio studento vidurkis yra mažesnis už jo studijų programos ir formos to paties kurso studentų rezultatų vidurkį;
 • Jeigu studentas nutraukė studijas;
 • Jeigu studentas buvo pašalintas iš studijų;
 • Jeigu paaiškėja, kad neturi teisės gauti studijų stipendiją.

Studijų stipendijos MOKĖJIMAS SUSTABDOMAS, kai studentas išeina akademinių atostogų. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas.

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių nutrūksta arba turėtų būti stabdomas studijų stipendijos išmokėjimas, studentas apie jas per 5 darbo dienas privalo raštu informuoti Valstybinį studijų fondą. To nepadarius, permokėtas studijų stipendijų lėšas studentas privalo grąžinti.

Nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami asmenys, priimti studijuoti iki 2017 m. gruodžio 31 dienos į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos mokslo ir studijų institucijose ir gavę studijų stipendiją.

 

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-24