Studijų stipendijos (vnf/st)

Studijų stipendija (vnf/st) - valstybės parama aukščiausiais balais įstojusiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Atranką į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, studijų vietas vykdo LAMA BPO bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu.

Antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką vykdo aukštosios mokyklos.

Galimas studijų stipendijų skaičius atskirose studijų programose ir aukštosiose mokyklose nustatomas kiekvienas metais.

Studijų stipendijos dydis metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Studijų stipendijos dydis studijų metams atitinka norminės vienų studijų metų studijų kainos dydį. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina mažesnė už norminę studijų kainą, studijų stipendijos dydis vieniems studijų metams atitinka aukštosios mokyklos nustatytos vienų studijų metų studijų kainos dydį.

Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra didesnė, paskirtos stipendijos dydis nesikeičia. Keičiant studijų programą į kitą, kurios metinė kaina yra mažesnė, studijų stipendija atitinkamai sumažėja.

Studentas, kuriam paskirta studijų stipendija iki nustatyto termino privalo pateikti elektroninį prašymą.

Pildydamas prašymą studentas turi nurodyti savo studijų duomenis, kontaktinius duomenis ir nurodyti, į kokią sąskaitą nori pervesti jam skirtą paramą. Kai studentas prašyme pažymi, kad studijų stipendija turėtų būti pervedama mokslo ir studijų institucijai - nurodyti mokslo ir studijų institucijos sąskaitos nereikia. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino pabaigos laikoma, kad studentas studijų stipendijos atsisakė.

Stipendijos dydis per mėnesį - trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentams stipendijos dydis per mėnesį yra viena dešimtoji nustatytos metinės kainos ir mokama 10 mėnesių per metus. Doktorantūros atveju – viena dvyliktoji nustatytos metinės kainos, mokama 12 mėnesių per metus.

Studijų stipendijos kas mėnesį pervedamos į studento prašyme nurodytą sąskaitą.

Už pirmąjį rudens semestro mėnesį studijų stipendija trumposios pakopos, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentams gali būti pervedama iki rudens semestro antrojo mėnesio 27 dienos. Doktorantūros atveju studijų stipendija už pirmąjį studijų metų mėnesį gali būti pervedama iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.

Prašymų išmokėti studijų stipendiją teikimo kalendorius

Prašymų priėmimo terminai
Pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pirmojo kurso studentų - pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas iki rugsėjo 20 d.
Antrosios pakopos studijų pirmojo kurso studentų - nuo bendrojo priėmimo pabaigos iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
Doktorantūros studijų pirmojo kurso studentų - iki lapkričio 15 d.

 

Primename, kad asmenys, 2018 m. įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis, vėliau nutarę nutraukti studijas, nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo nebus atleidžiami. Nutraukus studijas nuo valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo atleidžiami tik asmenys, iki 2017 m. gruodžio 31 dienos priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir gavę studijų stipendiją.

1. priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas aukštosiose mokyklose, kurių nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas ne žemesnis negu švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytas mažiausias stojamasis konkursinis balas, ir surinkę aukščiausius konkursinius balus pagal stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinę eilę;

2. priimti studijuoti į valstybės nefinansuojamas antrosios pakopos ir doktorantūros vietas aukštosiose mokyklose ir priėmimo metu surinkę aukščiausius konkursinius balus aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, neviršijant švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto antrosios pakopos studijų stipendijų skaičiaus pagal studijų krypčių grupes ir aukštąsias mokyklas, doktorantūros atveju – pagal mokslo ir meno kryptis ir aukštąsias mokyklas.

1. priimti ar perkelti į valstybės finansuojamą studijų vietą;

2. studijuojantys valstybės finansuojamoje vietoje pagal kitą tos pačios pakopos studijų programą ar kitoje valstybės finansuojamoje doktorantūroje;

3. nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 2 dalyje.

1. atranką į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, studijų vietas vykdo LAMA BPO bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas metu.

2. antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentų, kurie turi teisę gauti studijų stipendiją, atranką vykdo aukštosios mokyklos.

Studentai įstoję į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija turi pasirašyti su aukštąja mokykla studijų sutartį, kurioje nurodoma, kad studentui yra skiriama studijų stipendija.

Studijų stipendijos mokėjimas sustabdomas, kai studentas išleidžiamas akademinių atostogų studijose, kurioms skirta studijų stipendija. Studentui grįžus iš akademinių atostogų, studijų stipendijos mokėjimas atnaujinamas. Už laikotarpį, kai kursas kartojamas, studijų stipendija nemokama.

1. jeigu, pasibaigus studijų metams, studentas studijose, kurioms skirta studijų stipendija, neatitinka gero mokymosi kriterijų, nustatytų Mokslo ir studijų įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje;

2. kai studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos arba nutraukia studijas, kurioms skirta studijų stipendija

Studentai, gavę studijų stipendiją pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, į valstybės biudžetą grąžina jiems išmokėtos studijų stipendijos sumą pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašo, patvirtinto šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuostatas.

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė; el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-23