Kokius reikalavimus turi atitikti pareiškėjas ir partneris (-iai)?

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba reorganizuojami, neturi įsiskolinimų, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“;

2. pareiškėjo ar partnerio vadovas ar buhalteris (finansininkas), ar kitas pareiškėjo ar partnerio vadovo įgaliotas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;

3. pagal anksčiau su Fondu sudarytas sutartis yra atsiskaitęs už gautas lėšas projektams finansuoti ir (arba) grąžinęs Fondui lėšas, kurios pripažintos netinkamomis finansuoti.

Atitiktį šiems reikalavimams pareiškėjas ir partneris deklaruoja, užpildydami Pareiškėjo deklaracijos ir Partnerio deklaracijos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14