Kaip vertinamos paraiškos ?

Paraiškų vertinimas vykdomas 3 etapais:

1. Administracinės atitikties vertinimas. Jį vykdo atsakingas Valstybinio studijų fondo darbuotojas. Paraiškos patikrinamos per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Nustačius paraiškos trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

2. Paraiškų kokybinis vertinimas. Paraiškas, neturinčias trūkumų, taip pat paraiškas, kurių trūkumai ištaisyti vertina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos nariai paraiškas vertina, užpildydami paraiškos kokybinio vertinimo formą (pagal Aprašo 6 priedą), vadovaudamiesi joje nurodytais vertinimo kriterijais. Paraišką vertinusių komisijos narių skirti balai sumuojami, išvedamas jų aritmetinis vidurkis. Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 45 balai. Projektui, kurio paraiška įvertinta mažiau negu 33 balais, finansavimas nėra skiriamas.

Per 20 darbo dienų nuo pirmojo komisijos posėdžio dienos, komisija pagal paraiškoms skirtų balų skaičių sudaro 2 paraiškų konkursines eiles ir perduoda jas Valstybiniam studijų fondui:

1. paraiškų, skirtų studentų iniciatyvoms įgyvendinti, konkursinę eilę;

2. paraiškų, skirtų prioritetinėms temoms įgyvendinti, konkursinę eilę.    

3. Projekto išlaidų tinkamumo vertinimas. Gavęs komisijos siūlymą, Fondas per 15 darbo dienų atlieka į konkursines eiles įrašytų projektų išlaidų tinkamumo vertinimą. Nustačius trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

Jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma po atlikto išlaidų tinkamumo vertinimo yra mažesnė nei 5 tūkst. eurų arba didesnė nei 20 tūkst. eurų, projektas yra nefinansuojamas.

Finansavimą projektams skirs Fondas Komisijos sudarytų konkursinių eilių tvarka, atsižvelgdamas į projektams finansuoti Fondui skirtą lėšų sumą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-05