Kaip vertinamos paraiškos ?

Paraiškų vertinimas vykdomas 2 etapais:

1. Administracinės atitikties ir paraiškoje nurodytų išlaidų tinkamumo vertinimas. Jį vykdo atsakingas Valstybinio studijų fondo darbuotojas. Paraiškos patikrinamos per 15 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Nustačius paraiškos trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

 

2. Paraiškų kokybinis vertinimas. Paraiškas,  neturinčias trūkumų, vertina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos nariai paraiškas vertina, užpildydami paraiškos kokybinio vertinimo formą (Aprašo 5 priedas), vadovaudamiesi joje nurodytais vertinimo kriterijais. Paraišką vertinusių komisijos narių skirti balai sumuojami, išvedamas jų aritmetinis vidurkis. Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 45 balai. Projektui, kurio paraiška įvertinta mažiau negu 30 balų, finansavimas nėra skiriamas.

Per 20 darbo dienų nuo pirmojo komisijos posėdžio dienos, komisija pagal paraiškoms skirtų balų skaičių sudaro 2 paraiškų konkursines eiles ir perduoda jas Valstybiniam studijų fondui:

1. paraiškų, skirtų studentų iniciatyvoms įgyvendinti, konkursinę eilę;

2. paraiškų, skirtų prioritetinėms temoms įgyvendinti, konkursinę eilę.                                                                                                                                                                       Finansavimą projektams skirs Fondas Komisijos sudarytų konkursinių eilių tvarka, atsižvelgdamas į projektams finansuoti Fondui skirtą lėšų sumą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14