Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas

Bendroji informacija

Valstybinis studijų fondas organizuoja konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą  studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas.

2022 m. konkursui vykdyti numatyta 228 tūkst. eurų

Projektu turi būti įgyvendinama:

- viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2022 m. prioritetinės temos yra šios:

1. Aukštojo mokslo socialinė dimensija – kaip užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą nepriklausomai nuo finansinio, ekonominio, socialinio statuso?

2. Studijuojančiųjų aukštosiose mokyklose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos užtikrinimas (problemų identifikavimas, prevencinės veiklos aukštosiose mokyklose ir kt.).

3. Užsienio studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose: problemos, iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

4. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kokios rizikos ir kaip jų išvengti?

arba bent viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2022 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).


Dokumentų konkursui teikimas

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2022 m. sausio 6 d. iki sausio 26  dienos (įskaitytinai).

Paraiškos, pateiktos praleidus nustatytą terminą, neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu projektai@vsf.lt arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Kiekviena paraiška ir jos priedai turi būti suformuoti kaip vientisi dokumentai, t.y. pati paraiška ir visi jos priedai turi būti viename ADOC arba PDF faile.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu projektai@vsf.lt iki 2022 m. sausio 24 d. (įskaitytinai).  Informaciją Jums suteiks Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštoji mokykla;

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

3. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Projekto partneris gali būti kitas juridinis asmuo:

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija;

2. asociacija;

3. verslo institucija;

4. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

5. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė;

6. kitas partneris

 

Paraišką pateikęs asmuo (pareiškėjas) gali įgyvendinti projektą savarankiškai (vienas) arba su nurodytu partneriu (partneriais).

Partnerį turėti privaloma tik tuomet, kai projektas yra skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti ir pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla. Projekto partneris tokiu atveju turi būti  Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Tas pats pareiškėjas gali teikti paraišką tiek studentų iniciatyvoms, tiek ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytoms prioritetinėms temoms įgyvendinti.

 Daugiausia tas pats pareiškėjas gali pateikti 6 paraiškas:

 

 

Po vieną paraišką kiekvienai iš nurodytų studentų iniciatyvų įgyvendinti (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 5):

Pasirinkti vieną iš nurodytų prioritetinių temų ir jai pateikti paraišką (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 1):

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

1. Aukštojo mokslo socialinė dimensija – kaip užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą nepriklausomai nuo finansinio, ekonominio, socialinio statuso?

2. Studijuojančiųjų aukštosiose mokyklose psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos užtikrinimas (problemų identifikavimas, prevencinės veiklos aukštosiose mokyklose ir kt.).

3. Užsienio studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose: problemos, iššūkiai ir galimi jų sprendimo būdai.

4. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kokios rizikos ir kaip jų išvengti?

 

 

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba reorganizuojami, neturi įsiskolinimų, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“;

2. pareiškėjo ar partnerio vadovas ar buhalteris (finansininkas), ar kitas pareiškėjo ar partnerio vadovo įgaliotas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;

3. pagal anksčiau su Fondu sudarytas sutartis yra atsiskaitęs už gautas lėšas projektams finansuoti ir (arba) grąžinęs Fondui lėšas, kurios pripažintos netinkamomis finansuoti.

Atitiktį šiems reikalavimams pareiškėjas ir partneris deklaruoja, užpildydami Pareiškėjo deklaracijos ir Partnerio deklaracijos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).

 

Projekto įgyvendinimo forma turi būti tyrimas, vienkartinis renginys ar susijusių renginių ciklas (mugė, paroda, varžybos, sporto ar meninis renginys, konferencija, seminaras, stovykla, konkursas ar kita, į studentų kompetencijų ugdymą orientuota, veikla).

Projekto veiklų dalyviai turi būti studentai. Projekto veiklų metu turi būti ugdomos studentų kompetencijos.

Ne. Projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekto veiklos gali būti vykdomos ir išlaidos patiriamos nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo iki 2022 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

 

1. Paraišką pagal patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas);

2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriu dėl projekto veiklų vykdymo, kopijas (jeigu projektas vykdomas su partneriu);

3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką kopiją (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

4. planuojamų įsigyti projektui vykdyti būtinų prekių ar paslaugų vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius dokumentus. Kaina pagrindžiama vienu iš toliau nurodytų būdų:

*bent trijų tiekėjų komerciniais pasiūlymais šioms prekėms ar paslaugoms įsigyti arba nuorodomis į bent trijų tiekėjų interneto svetaines, kuriose nurodyta šių prekių ar paslaugų kaina. Vidutine rinkos kaina laikomas tiekėjų siūlomų kainų vidurkis;

* pareiškėjo anksčiau pasirašytomis pirkimo sutartimis;

* vieno tiekėjo pasiūlymu, jeigu rinkoje yra tik vienas tiekėjas, galintis tiekti nurodytas prekes ar suteikti paslaugas. Šiuo atveju pareiškėjas papildomai pateikia šių aplinkybių pagrindimą.

5. Pareiškėjo deklaraciją (Aprašo 2 priedas);

6. Partnerio deklaraciją (jei projektas vykdomas su partneriu) (Aprašo 2 priedas);

7. Projekto aprašymo santrauką (Aprašo 3 priedas).

 

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama nuo 5 iki 20 tūkst. eurų finansavimas.

Projektams, kuriems įgyvendinti reikalinga mažiau nei 5 tūkst. arba daugiau nei 20 tūkst. eurų, finansavimas neskiriamas.

Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą rasite Aprašo VIII skyriuje.

Paraiškų vertinimas vykdomas 2 etapais:

1. Administracinės atitikties ir paraiškoje nurodytų išlaidų tinkamumo vertinimas. Jį vykdo atsakingas Valstybinio studijų fondo darbuotojas. Paraiškos patikrinamos per 15 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Nustačius paraiškos trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

 

2. Paraiškų kokybinis vertinimas. Paraiškas,  neturinčias trūkumų, vertina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos nariai paraiškas vertina, užpildydami paraiškos kokybinio vertinimo formą (Aprašo 5 priedas), vadovaudamiesi joje nurodytais vertinimo kriterijais. Paraišką vertinusių komisijos narių skirti balai sumuojami, išvedamas jų aritmetinis vidurkis. Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 45 balai. Projektui, kurio paraiška įvertinta mažiau negu 30 balų, finansavimas nėra skiriamas.

Per 20 darbo dienų nuo pirmojo komisijos posėdžio dienos, komisija pagal paraiškoms skirtų balų skaičių sudaro 2 paraiškų konkursines eiles ir perduoda jas Valstybiniam studijų fondui:

1. paraiškų, skirtų studentų iniciatyvoms įgyvendinti, konkursinę eilę;

2. paraiškų, skirtų prioritetinėms temoms įgyvendinti, konkursinę eilę.                                                                                                                                                                       Finansavimą projektams skirs Fondas Komisijos sudarytų konkursinių eilių tvarka, atsižvelgdamas į projektams finansuoti Fondui skirtą lėšų sumą.

Paraiška atmetama, nustačius bent vieną iš šių aplinkybių:

1. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ilgiau nei iki 2022 m.  gruodžio 1 d.;

3. tinkamų finansuoti išlaidų suma po atlikto išlaidų tinkamumo vertinimo yra mažesnė nei 5 tūkst. eurų arba didesnė nei 20 tūkst. eurų;

4. pareiškėjas ir (arba) partneris neatitinka bent vienos iš Aprašo 16 punkte nurodytų sąlygų;

5. projektas skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti, jo pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla ir pareiškėjas neturi partnerio – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos;

6. pareiškėjo projektui (-ams) praėjusiais kalendoriais metais skirtas finansavimas, tačiau pareiškėjas projekto neįgyvendino.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius šias aplinkybes, paraiška yra atmetama iš karto. Terminas paraiškos trūkumams šalinti nėra nustatomas!!!

 

Dėl šios priežasties labai svarbu paraiškoje pateikti teisingus, išsamius ir Aprašo reikalavimus atitinkančius duomenis!

Apie konkurso rezultatus Fondas kiekvieną pareiškėją, kurio paraiška nebuvo atmesta, informuos per 3 darbo dienas nuo sprendimo skirti finansavimą projektams priėmimo. Pranešimas pareiškėjui bus išsiųstas elektroniniu paštu. 

Sprendimas skirti finansavimą projektams ar finansavimo neskirti gali būti apskųstas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą pareiškėjams išsiuntimo Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka. Sprendimo apskundimo ir gauto skundo nagrinėjimo tvarką rasite Aprašo VII skyriuje.

Pareiškėjai, kurių projektams skirtas finansavimas, pasirašo su Fondu projekto finansavimo sutartį pagal Fondo patvirtintą formą. Sutarčių pasirašymo terminas – 15 darbo dienų. Šis terminas prasideda:

1. praėjus 5 darbo dienoms nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo negauta skundų Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka;

2. praėjus 20 darbo dienų nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 48 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo gauta skundų Aprašo VII skyriuje nustatyta tvarka.  

Projektai, kuriems 2021 m. skirtas finansavimas:

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui skirtas finansavimas, Eur

Panaudota lėšų, Eur Veiklų ataskaita

1

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas

 

16766,32

 

14124,19

Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas

 

2

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė

 

Tarptautinis socialinio verslo situacijų konkursas "Creative Shock"

 

18429,42

 

12851,96

 

 

3

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

 

17479,53

 

17479,53

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

 

4

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

 

Pavasario festivalis'21

 

10500,00

 

10500,00

Pavasario festivalis'21

 

5

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu tobulinimas

 

9302,95

 

8222,86

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu tobulinimas

 

6

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Naktinis Krepšinis 2021

 

6385,08

 

6385,08

Naktinis Krepšinis 2021

 

7

Kauno technikos kolegija

 

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

 

3067,00

 

3067,00

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

 

8

VšĮ Vilniaus kolegija

 

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021

 

17914,40

 

17914,40

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021

 

9

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Robotų Intelektas 2021

 

5618,84

 

3899,45

Robotų Intelektas 2021

 

10

VŠĮ Šiaulių valstybinė kolegija

 

SVAKO verslumo laboratorija

 

12377,98

 

12138,60

SVAKO verslumo laboratorija

 

11

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Mėtiniai LED‘ai

 

9731,85

 

9099,61

Mėtiniai LED‘ai

 

12

Socialinių mokslų kolegija

 

HeyReady: verslumo kompetencijų ugdymas ateities karjerai

 

11069,80

 

11069,80

HeyReady: verslumo kompetencijų ugdymas ateities karjerai

 

13

Vilniaus dailės akademija

 

Jaunojo dizainerio prizas 2021

 

10993,80

 

10791,69

Jaunojo dizainerio prizas 2021

 

14

Kauno technologijos universitetas

 

Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (I etapas)

 

17600,00

 

17598,01

Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (I etapas)

 

15

VšĮ Utenos kolegija

 

Pradėk karjerą su idėja

 

9 420,40

 

3273,30

Pradėk karjerą su idėja

 

16

Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė

 

Pirmakursių integracinė stovykla

 

7135,14

 

7069,76

Pirmakursių integracinė stovykla

 

17

VšĮ "Vilniaus universitetas"

 

"KLASIKA VISIEMS 2021 – Carl Orff "Carmina Burana"

 

7851,40

 

7851,40

"KLASIKA VISIEMS 2021 – Carl Orff "Carmina Burana"

 

18

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

 

Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu

 

5000,00

 

0,00

 

 

19

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas

 

2472,80

 

2472,80

Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas

 

20

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

 

12358,55

 

10799,57

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

 

21

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas ir tobulinimas studijų procese nuotolinių studijų kontekste

 

5004,55

 

0,00

 

 

22

Mykolo Romerio universitetas

 

Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui

 

5240,85

 

4617,16

Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-2316 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0a4123e068a011eca9ac839120d251c4)

Už paraiškų priėmimą atsakinga Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, el. p.  projektai@vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-05