Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas

Bendroji informacija

Valstybinis studijų fondas organizuoja konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą  studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas.

2023 m. konkursui vykdyti numatyta 228 tūkst. eurų

Projektu turi būti įgyvendinama:

- viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2023 m. prioritetinės temos yra šios:

1. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kur slypi didžiausios rizikos ir kaip jų išvengti?

2. Socialinė dimensija aukštajame moksle – geriausios užsienio šalių aukštųjų mokyklų patirtys, jų išbandymas Lietuvoje

3. Tarptautinių studentų integracija į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Studentų organizacijų vaidmuo integruojant užsienio studentus

4. Studentų psichologinė mokymosi aplinka. Priemonės, taikomos aukštosiose mokyklose, studentų organizacijų vaidmuo

arba bent viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2023 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).


Dokumentų konkursui teikimas

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2023 m. sausio 6 d. iki sausio 31 dienos (įskaitytinai).

Paraiškos, pateiktos praleidus nustatytą terminą, neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu [email protected] arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.  Kiekviena paraiška ir jos priedai turi būti suformuoti kaip vientisi dokumentai, t. y. pati paraiška ir visi jos priedai turi būti viename ADOC arba PDF faile.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu [email protected] iki 2023 m. sausio 27 d. (įskaitytinai).  Informaciją Jums suteiks Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštoji mokykla;

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

3. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Projekto partneris gali būti kitas juridinis asmuo:

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija;

2. asociacija;

3. verslo institucija;

4. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

5. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė;

6. kitas partneris

 

Paraišką pateikęs asmuo (pareiškėjas) gali įgyvendinti projektą savarankiškai (vienas) arba su nurodytu partneriu (partneriais).

Jeigu pareiškėjas yra Lietuvos aukštoji mokykla, pareiškėjas privalo turėti partnerį – Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjungą (sąjungas) ir (arba) Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybę. Jei projektas skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti ir jo pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla, pareiškėjas privalo turėti partnerį – Lietuvos mokslo ir studijų instituciją.

Tas pats pareiškėjas gali teikti paraišką tiek studentų iniciatyvoms, tiek ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytoms prioritetinėms temoms įgyvendinti.

 Daugiausia tas pats pareiškėjas gali pateikti 6 paraiškas:

Po vieną paraišką kiekvienai iš nurodytų studentų iniciatyvų įgyvendinti (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 5): Pasirinkti vieną iš nurodytų prioritetinių temų ir jai pateikti paraišką (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 1):

1. Studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. Studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. Studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. Studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. Studentų sportinės veiklos iniciatyva.

1. Korupcijos prevencija aukštajame moksle: kur slypi didžiausios rizikos ir kaip jų išvengti?

2. Socialinė dimensija aukštajame moksle – geriausios užsienio šalių aukštųjų mokyklų patirtys, jų išbandymas Lietuvoje;

3. Tarptautinių studentų integracija į Lietuvos aukštojo mokslo sistemą. Studentų organizacijų vaidmuo integruojant užsienio studentus;

4. Studentų psichologinė mokymosi aplinka. Priemonės, taikomos aukštosiose mokyklose, studentų organizacijų vaidmuo.

 

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba reorganizuojami, neturi įsiskolinimų, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota;

2. pagal anksčiau su Fondu sudarytas sutartis yra atsiskaitęs už gautas lėšas projektams finansuoti ir (arba) grąžinęs Fondui lėšas, kurios pripažintos netinkamomis finansuoti.

Atitiktį šiems reikalavimams pareiškėjas ir partneris deklaruoja, užpildydami Pareiškėjo deklaracijos ir Partnerio deklaracijos patvirtintą formą (Aprašo 3 priedas).

Projekto įgyvendinimo forma turi būti tyrimas, vienkartinis renginys ar susijusių renginių ciklas (mugė, paroda, varžybos, sporto ar meninis renginys, konferencija, seminaras, stovykla, konkursas ar kita, į studentų kompetencijų ugdymą orientuota, veikla).

Projekto veiklų dalyviai turi būti studentai. Projekto veiklų metu turi būti ugdomos studentų kompetencijos.

Ne. Projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekto veiklos gali būti vykdomos ir išlaidos patiriamos nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

1. Paraišką pagal Aprašo 1 priede nurodytą formą ir projekto biudžetą pagal Aprašo 2 priede nurodytą formą;

2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriais dėl projekto veiklų vykdymo, kopijas;

3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką kopiją (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

4. planuojamų įsigyti projektui vykdyti būtinų prekių ar paslaugų vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius dokumentus. Kaina pagrindžiama vienu iš toliau nurodytų būdų:

*bent trijų tiekėjų komerciniais pasiūlymais šioms prekėms ar paslaugoms įsigyti arba bent trijų tiekėjų interneto svetainių ekrano nuotraukomis, kuriose nurodyta šių prekių ar paslaugų kaina. Vidutine rinkos kaina laikomas tiekėjų siūlomų kainų vidurkis;

* pareiškėjo anksčiau pasirašytomis pirkimo sutartimis;

* vieno tiekėjo pasiūlymu, jeigu rinkoje yra tik vienas tiekėjas, galintis tiekti nurodytas prekes ar suteikti paslaugas. Šiuo atveju pareiškėjas papildomai pateikia šių aplinkybių pagrindimą.

5. Pareiškėjo deklaraciją pagal Aprašo 3 priedą;

6. Partnerio deklaraciją (jei projektas vykdomas su partneriu) pagal Aprašo 3 priedą;

7. Projekto aprašymo santrauką pagal Aprašo 4 priedą.

 

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama nuo 5 iki 20 tūkst. eurų finansavimas.

Projektams, kuriems įgyvendinti reikalinga mažiau nei 5 tūkst. arba daugiau nei 20 tūkst. eurų, finansavimas neskiriamas.

Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą rasite Aprašo VI skyriuje.

Paraiškų vertinimas vykdomas 3 etapais:

1. Administracinės atitikties vertinimas. Jį vykdo atsakingas Valstybinio studijų fondo darbuotojas. Paraiškos patikrinamos per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Nustačius paraiškos trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

2. Paraiškų kokybinis vertinimas. Paraiškas, neturinčias trūkumų, taip pat paraiškas, kurių trūkumai ištaisyti vertina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos nariai paraiškas vertina, užpildydami paraiškos kokybinio vertinimo formą (pagal Aprašo 6 priedą), vadovaudamiesi joje nurodytais vertinimo kriterijais. Paraišką vertinusių komisijos narių skirti balai sumuojami, išvedamas jų aritmetinis vidurkis. Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 45 balai. Projektui, kurio paraiška įvertinta mažiau negu 33 balais, finansavimas nėra skiriamas.

Per 20 darbo dienų nuo pirmojo komisijos posėdžio dienos, komisija pagal paraiškoms skirtų balų skaičių sudaro 2 paraiškų konkursines eiles ir perduoda jas Valstybiniam studijų fondui:

1. paraiškų, skirtų studentų iniciatyvoms įgyvendinti, konkursinę eilę;

2. paraiškų, skirtų prioritetinėms temoms įgyvendinti, konkursinę eilę.    

3. Projekto išlaidų tinkamumo vertinimas. Gavęs komisijos siūlymą, Fondas per 15 darbo dienų atlieka į konkursines eiles įrašytų projektų išlaidų tinkamumo vertinimą. Nustačius trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

Jeigu projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma po atlikto išlaidų tinkamumo vertinimo yra mažesnė nei 5 tūkst. eurų arba didesnė nei 20 tūkst. eurų, projektas yra nefinansuojamas.

Finansavimą projektams skirs Fondas Komisijos sudarytų konkursinių eilių tvarka, atsižvelgdamas į projektams finansuoti Fondui skirtą lėšų sumą.

Paraiška atmetama, nustačius bent vieną iš šių aplinkybių:

1. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ilgiau nei iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos;

3. prašomų finansuoti išlaidų suma yra mažesnė nei 5 tūkst. eurų arba didesnė nei 20 tūkst. eurų;

4. pareiškėjas ir (arba) partneris neatitinka bent vienos iš Aprašo 16 punkte nurodytų sąlygų;

5. pareiškėjas yra Lietuvos aukštoji mokykla ir neturi partnerio arba partneris nėra Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos) ir (arba) Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė;

6. projektas skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti, jo pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla ir pareiškėjas neturi partnerio – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos;

7. pareiškėjo projektui (projektams) praėjusiais kalendoriais metais skirtas finansavimas, tačiau pareiškėjas projekto neįgyvendino.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius šias aplinkybes, paraiška yra atmetama iš karto. Terminas paraiškos trūkumams šalinti nėra nustatomas!!!

Dėl šios priežasties labai svarbu paraiškoje pateikti teisingus, išsamius ir Aprašo reikalavimus atitinkančius duomenis!

Apie konkurso rezultatus Fondas kiekvieną pareiškėją, kurio paraiška nebuvo atmesta, informuos per 3 darbo dienas nuo sprendimo skirti finansavimą projektams priėmimo. Pranešimas pareiškėjui bus išsiųstas elektroniniu paštu. 

Sprendimas skirti finansavimą projektams ar finansavimo neskirti gali būti apskųstas per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie priimtą sprendimą pareiškėjams išsiuntimo Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka. Sprendimo apskundimo ir gauto skundo nagrinėjimo tvarką rasite Aprašo VIII skyriuje.

Pareiškėjai, kurių projektams skirtas finansavimas, pasirašo su Fondu projekto finansavimo sutartį pagal Fondo patvirtintą formą. Sutarčių pasirašymo terminas – 15 darbo dienų. Šis terminas prasideda:

1. praėjus 5 darbo dienoms nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo negauta skundų Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka;

2. praėjus 20 darbo dienų nuo pareiškėjų informavimo apie priimtą sprendimą Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka, jei dėl priimto sprendimo gauta skundų Aprašo VIII skyriuje nustatyta tvarka.  

Reg. Nr. SP1- Pareiškėjas Projekto pavadinimas Balas Prašyta suma, Eur Skirta suma, Eur Projekto santrauka Panaudota suma, Eur Veiklos ataskaita
5 Lietuvos studentų sąjunga Šiaurės šalių studentiškų organizacijų susitikimas (NOM) 39,33 15969,22 12559,63      
53 Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė Pavasario festivalis 39,33 18060,07 11577,63      
54 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vasaros media studija "Žalioji ateitis" 38,00 19716,00 14928,89      
45 Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Tarptautinė gyvybės mokslų konferencija „The COINS 2023“ 37,75 13250,00 7428,58      
3 Lietuvos sporto universitetas Įkvėpti sporto 37,67 19286,81 13097,66      
16 Vilniaus universitetas KLASIKA VISIEMS 2023 – C. SAINT-SAENS REQUIEM 37,50 13934,38 12861,37      
7 Vilniaus dailės akademija Jaunojo dizainerio prizas 2023 36,67 5280,00 0,00      
9 Šiaulių valstybinė kolegija ŽINOK (Žinios, INOvacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė 36,33 19673,70 19673,70      
38 Kauno kolegija Mokslas ir inovacijos versle: aktualijos ir perspektyvos studentų požiūriu 36,00 12662,00 8646,10      
60 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė Tarptautinis socialinio verslo situacijų sprendimo konkursas „Creative Shock” 35,67 13023,59 10492,73      
55 Šiaulių valstybinė kolegija Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės mokymosi aplinkos gerinimo ir psichikos sveikatos stiprinimo projektas 35,50 19705,22 14975,93      
34 Vilniaus kolegija Z karta studijuoja: iššūkiai ir sprendimai Lietuvos aukštosiose mokyklose 35,25 12345,64 10120,58      
46 Vilniaus universiteto Studentų atstovybė GOING INTERNATIONAL 35,00 17392,78 16403,33      
48 Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė Demokratiškas ir sąžiningas rytojus studentų akimis 35,00 19960,07 17944,95      
51 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė Bendruomeniškumo skatinimo ir kompetencijų ugdymo renginių ciklas 34,67 19973,63 13248,33      
4 Lietuvos studentų sąjunga Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas 2023 34,25 18024,07 17831,42      
29 SMK Aukštoji mokykla Studentų videodarbų konkursas HeyAction 34,00 19313,44 19119,44      
52 Mykolo Romerio Universiteto Studentų Atstovybė MRU NAKTIS 23 34,00 8498,67 6998,39      
56 Šiaulių valstybinė kolegija Informacijos saugumo kompetencijų ugdymas ir plėtra 33,75 19977,78 0      
61 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Tarptautinis simpoziumas,,Kalbėjimo fenomenas" 33,75 7160,00 0      
57 Šiaulių valstybinė kolegija IDEA FIX. Antrinio medžiagų panaudojimo gamybos inovacija 33,67 18402,08 0      
58 Vilniaus kolegija Studentų verslumo ugdymas įkuriant "Verslo laboratoriją" 33,67 8040,78 0      
26 Kauno kolegija 26 - oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė „Kūrybiškumas – raktas darnaus verslo sprendimams“ 33,50 5966,00 0      
62 Vilniaus kolegija Tarptautinis elektronikos konkursas studentams „EIFtronic 2023“ 33,33 8212,10 0      
32 Vilniaus kolegija Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija ,,Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“ 33,25 16891,59 0      
10 Vilniaus kolegija Meninis renginys „Skrisk, pelėda“ 33,00 9820,34 0      
6 Lietuvos sporto universitetas Studentų mokslinė iniciatyva: jaunojo sporto mokslininko praktika su mobiliąja laboratorija 32,75 18285,33 0      
30 SMK Aukštoji mokykla HeyReady studentų verslumo hakatonas 32,50 17436,72  0      
27 Kauno kolegija Verslumo dirbtuvės „Ateitis dabar" 32,33 10776,93  0      
63 Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė Koncertas ,,Aš, Tu ir Muzika“ 32,25 5159,00  0      
28 SMK Aukštoji mokykla Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija „Future creators" 32,00 8060,56  0      
49 SMK Aukštoji mokykla Mokymosi aplinkos poveikis studentų psichologinei gerovei ir akademiniams pasiekimams 32,00 11163,32  0      
14 Vytauto Didžiojo universitetas Negalios forumas: įtraukus aukštasis mokslas 29,25 6444,07  0      
59 ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Studentų atstovybė Pirmakursių ,,FUX” stovykla 28,33 6404,56 0      
13 Vytauto Didžiojo universitetas VDU studentai JUDA 23,33 10881,85 0      
15 Vytauto Didžiojo universitetas Aš – studentas, tu –absolventas: perduok savo patirtį! 14,67 5254,18 0      

 

Reg. nr Pareiškėjas Projekto pavadinimas Balas Prašyta suma, Eur Skirta suma, Eur Panaudota suma, Eur Veiklų ataskaita
SP1-97 Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė Pavasario festivalis 22 41,67 17033,76 16841,01 14734.38 Pavasario festivalis 22
SP1-45 Vilniaus kolegija Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija "Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje" 40,00 11679,03 10337,70 4836.06 Tarptautinė studentų mokslinė-praktinė konferencija "Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje"
SP1-36 Vilniaus kolegija 25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė 39,33 5357,78 5357,78 4965.00 25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė
SP1-82 Mykolo Romerio universitetas Teisinės minties šventė 2022 38,75 10200,94 7117,06 6341.65 Teisinės minties šventė 2022
SP1-64 Šiaulių valstybinė kolegija Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas 38,00 16801,45 16669,45 16669.45 Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas
SP1-85 Šiaulių valstybinė kolegija Laisvas žodis. Laisvas žmogus 37,50 18003,37 12807,11 12807.11 Laisvas žodis. Laisvas žmogus
SP1-39 Vilniaus kolegija Esu pilietiskas: atsakingas turinio vartojimas internete 37,00 5617,16 5617,16 3968.40 Esu pilietiskas: atsakingas turinio vartojimas internete
SP1-41 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vasaros MEDIA studija: Žanras kine 36,00 19850,00 18650,00 18650.00 Vasaros MEDIA studija: Žanras kine
SP1-37 Vilniaus kolegija Studentai kuria inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant :Creatyve Platform" metodiką 35,75 11251,49 10754,53 10614.63 Studentai kuria inovacijas: kūrybinių gebėjimų ugdymas taikant :Creatyve Platform" metodiką
SP1-12 Vilniaus universitetas KLASIKA VISIEMS 2022 - W.A. MOZART "REQUIEM" 35,25 19141,59 12579,54 12579.54 KLASIKA VISIEMS 2022 - W.A. MOZART "REQUIEM"
SP1-78 Socialinių mokslų kolegija HeyReady studentų verslumo konkursas 35,00 15589,71 15177,89 15177.89 HeyReady studentų verslumo konkursas
SP1-104 Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Gerųjų užsienio praktikų pritaikymas socialinės dimensijos Lietuvos aukštajame moksle įgyvendinimui, mažinant barjerus, su kuriais susiduria mažiau reprezentuojamos aukštajame moksle grupės 34,50 12870,26 11778,28 8348.39 Gerųjų užsienio praktikų pritaikymas socialinės dimensijos Lietuvos aukštajame moksle įgyvendinimui, mažinant barjerus, su kuriais susiduria mažiau reprezentuojamos aukštajame moksle grupės
SP1-84 Lietuvos muzikos ir teatro akademija ECMA MUSETHICA 34,00 13458,24 13435,37 11575.73 ECMA MUSETHICA
SP1-98 Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybė Pirmakursių integracinė programa 34,00 17259,00 13655,00 13211.85 Pirmakursių integracinė programa
SP1-86 Kauno technikos kolegija Lietuvos kolegijų studentų XXII sporto žaidynės 34,00 9949,00 9949,00 9795.00 Lietuvos kolegijų studentų XXII sporto žaidynės
SP1-101 Vytauto Didžiojo universitetas Neįgaliųjų (individualių poreikių) studentų įtraukties forumas 33,75 7182,82 5122,22 5122.22 Neįgaliųjų (individualių poreikių) studentų įtraukties forumas
SP1-93 Klaipėdos valstybinė kolegija Renginių akademija 33,67 13934,40 12620,64 12583.45 Renginių akademija
SP1-47 Vilniaus kolegija Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje 33,67 11163,29 9490,90 9396.19 Sportuok ir tobulėk virtualioje realybėje
SP1-46 Vilniaus kolegija Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką 33,50 14755,14 14596,26 12800.78 Nestandartinių sprendimų paieška tobulinant užsienio studentams palankią aplinką
SP1-99 Marijampolės kolegija Tvarų verslą kuriame kartu 33,50 16533,25 0,00    
SP1-105 Vilniaus universiteto Studentų atstovybė Studentų verslumo teorinių ir praktinių žinių gilinimas rizikos kapitalo srityje 33,33 6582,95 0,00    
SP1-76 Lietuvos sporto universitetas Sporto įkvėpti 33,25 19998,16 0,00    
SP1-83 Kauno kolegija Hakatonas „3 žingsniai inovatyvaus verslo link“ 33,00 18285,66 0,00    
SP1-15 Socialinių mokslų kolegija Salės futbolo turnyras 32,75 19823,54 0,00    
SP1-67 Utenos kolegija Studentų psichologinės gerovės ir psichinės sveikatos stiprinimas pandeminiu ir popandeminiu laikotarpiu 32,50 19715,98 0,00    
SP1-94 Klaipėdos valstybinė kolegija Studentų asmeninio aktyvumo raiškos gairių sudarymas, formuojant nepakantumą akademiniam nesąžiningumui ir korupcijai 32,33 19242,60 0,00    
SP1-80 Kauno technologijos universitetas Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (II ir III etapai) 32,00 19993,51 0,00    
SP1-89 Utenos kolegija ATRASK SAVE VERSLE' 2022 32,00 9396,44 0,00    
SP1-96 Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė Tobulėk ir pažink save 32,00 6983,03 0,00    
SP1-66 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Užsienio studentų sėkminga integracija Klaipėdos aukštosiose mokyklose: iššūkiai ir jų sprendimas 32,00 16995,13 0,00    
SP1-65 Šiaulių valstybinė kolegija TERRA INCOGNITA: E. PAVELDAS 31,75 14472,88 0,00    
SP1-81 Vilniaus universitetas KARTĄ PAS PSICHOLOGĄ 31,67 12254,90 0,00    
SP1-100 Marijampolės kolegija SPRAGA-Studentų psichologinė reabilitacija akademinės gerovės augime 31,67 19458,38 0,00    
SP1-79 Vilniaus universitetas Pilietiškumo ugdymas per savanorystę ir neformaliųjų kompetencijų ugdymą „Rinkis savanorystę ir keisk pasaulį!“ 31,00 14375,00 0,00    
SP1-88 Vilniaus Gedimino technikos universitetas XXIII Tarptautinis universitetų teatrų forumas "Vertigo" 30,67 19601,02 0,00    
SP1-90 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Akademinės bendruomenės nuostatų į pažeidžiamas grupes tyrimas ir tolerancijos formavimas 30,00 16647,05 0,00    
SP1-17 Klaipėdos universitetas Menas ir kinas po atviru dangumi 2022 29,75 8332,60 0,00    
SP1-87 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Universiteto auditorijų ir darbo patalpų oro kokybės bei komforto sąlygų tyrimas 29,67 7715,83 0,00    
SP1-43 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Sveikatos inovacijų hakatonas „Hospiton 2022“ 29,25 19902,71 0,00    
SP1-73 Kauno technikos kolegija Studentų techninė galimybių studija per automobilių sportą 29,00 13295,10 0,00    
SP1-92 Kauno kolegijos Studentų atstovybė Tvarūs ir aktyvūs 28,67 19897,06 0,00    
SP1-95 Lietuvos sporto universiteto Studentų atstovybė Integracinė pirmakursių stovykla 2022 28,33 14765,89 0,00    
SP1-40 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Studentų muzikinių vaizdo klipų kūrimo konkursas 28,00 12098,18 0,00    
SP1-71 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Holistinis požiūris į kolegijinių studijų perspektyvą visuomenės, darbo rinkos ir aukštojo mokslo sistemos kaitos kontekste 27,75 18400,00 0,00    
SP1-74 Kauno technikos kolegija Inžinerinių studijų studentų kūrybiškumo ugdymas, kuriant inžinerines simuliacijas VR 27,00 16089,00 0,00    
SP1-91 Vilniaus verslo kolegija Team Academy verslumo modelio įgyvendinimas 26,67 16314,87 0,00    
SP1-70 Lietuvos sporto universitetas Studentų verslo hakatonas: link išmanios ir tvarios verslo idėjos 26,67 9528,68 0,00    
SP1-69 Vilniaus dailės akademija Baltų kultūra miesto sienose 2022 26,00 16792,42 0,00    
SP1-75 Lietuvos verslo kolegija Studento psichologinė gerovė-kokybiškų studijų pagrindas 23,50 19150,00 0,00    
SP1-102 Vytauto Didžiojo universitetas V2 22,00 7282,00 0,00    
SP1-68 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kelionė laiku.Želdynai 19,00 17221,52 0,00    
SP1-103 Vytauto Didžiojo universitetas Studentai, ant slidžių! 18,67 5356,90 0,00    

Projektai, kuriems 2021 m. skirtas finansavimas:

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektui skirtas finansavimas, Eur

Panaudota lėšų, Eur Veiklų ataskaita

1

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas

 

16766,32

 

14124,19

Lietuvos studentų sąjungos kompetencijų ugdymo ir bendradarbiavimo skatinimo renginių ciklas

 

2

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė

 

Tarptautinis socialinio verslo situacijų konkursas "Creative Shock"

 

18429,42

 

6607,06

 

Tarptautinis socialinio verslo situacijų konkursas "Creative Shock"

3

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

 

17479,53

 

17479,53

Vasaros MEDIA studija 2021: Lokacijos įkvepia!

 

4

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

 

Pavasario festivalis'21

 

10500,00

 

10500,00

Pavasario festivalis'21

 

5

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu tobulinimas

 

9302,95

 

8222,86

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentų komunikacijos nuotoliniu būdu tobulinimas

 

6

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Naktinis Krepšinis 2021

 

6385,08

 

6385,08

Naktinis Krepšinis 2021

 

7

Kauno technikos kolegija

 

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

 

3067,00

 

3067,00

Lietuvos kolegijų studentų XXI sporto žaidynės

 

8

VšĮ Vilniaus kolegija

 

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021

 

17914,40

 

17914,40

VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021

 

9

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Robotų Intelektas 2021

 

5618,84

 

3899,45

Robotų Intelektas 2021

 

10

VŠĮ Šiaulių valstybinė kolegija

 

SVAKO verslumo laboratorija

 

12377,98

 

12138,60

SVAKO verslumo laboratorija

 

11

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Mėtiniai LED‘ai

 

9731,85

 

9099,61

Mėtiniai LED‘ai

 

12

Socialinių mokslų kolegija

 

HeyReady: verslumo kompetencijų ugdymas ateities karjerai

 

11069,80

 

11069,80

HeyReady: verslumo kompetencijų ugdymas ateities karjerai

 

13

Vilniaus dailės akademija

 

Jaunojo dizainerio prizas 2021

 

10993,80

 

10791,69

Jaunojo dizainerio prizas 2021

 

14

Kauno technologijos universitetas

 

Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (I etapas)

 

17600,00

 

17598,01

Jungtinis studentų inžinerinis projektas – Šviesų festivalis (I etapas)

 

15

VšĮ Utenos kolegija

 

Pradėk karjerą su idėja

 

9 420,40

 

3273,30

Pradėk karjerą su idėja

 

16

Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybė

 

Pirmakursių integracinė stovykla

 

7135,14

 

7069,76

Pirmakursių integracinė stovykla

 

17

VšĮ "Vilniaus universitetas"

 

"KLASIKA VISIEMS 2021 – Carl Orff "Carmina Burana"

 

7851,40

 

7851,40

"KLASIKA VISIEMS 2021 – Carl Orff "Carmina Burana"

 

18

Asociacija "Lietuvos studentų sąjunga"

 

Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu

 

5000,00

 

0,00

 

 

19

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas

 

2472,80

 

2472,80

Studentų įsitraukimo į akademinės etikos puoselėjimą universitetinėje bendruomenėje didinimas

 

20

Klaipėdos valstybinė kolegija

 

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

 

12358,55

 

10799,57

Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose

 

21

Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybė

 

Studentų teikiamo ir gaunamo grįžtamojo ryšio kokybės tyrimas ir tobulinimas studijų procese nuotolinių studijų kontekste

 

5004,55

 

0,00

 

 

22

Mykolo Romerio universitetas

 

Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui

 

5240,85

 

4617,16

Covid-19 poveikis studentų akademiniam ir socialiniam gyvenimui

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1994 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5a702830812b11ed8df094f359a60216 ).

Už paraiškų priėmimą atsakinga Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, el. p.  [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04