Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimas

Bendroji informacija

Valstybinis studijų fondas organizuoja konkursą, kurio laimėtojai gauna finansavimą studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams (toliau – projektai) vykdyti.

Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas.

Projektu turi būti įgyvendinama:

- viena iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytų prioritetinių temų.

2021 m. prioritetinės temos yra šios:

1. Akademinis sąžiningumas aukštosiose mokyklose (tęstinės veiklos antikorupcine tema).

2. Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.).

arba

- bent viena iš toliau nurodytų studentų iniciatyvų:

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2021 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

 

Dokumentų konkursui teikimas

Paraiškos konkursui priimamos nuo 2021 m. vasario 5 d. iki kovo 8 dienos (įskaitytinai).

Paraiškos, pateiktos praleidus nustatytą terminą, neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu:

1. elektroniniu paštu projektai@vsf.lt arba

2. naudojantis Nacionaline elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacine sistema: https://epristatymas.lt.

Paraiškos privalo būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kiekviena paraiška ir jos priedai turi būti suformuoti kaip vientisi dokumentai, t.y. pati paraiška ir visi jos priedai turi būti viename ADOC arba PDF faile.

Klausimus dėl paraiškų rengimo ir teikimo galite užduoti el. paštu projektai@vsf.lt iki 2021 m. kovo 3 d. (įskaitytinai). Informaciją Jums suteiks vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė.

Paraiškas gali teikti:

1. Lietuvos aukštoji mokykla;

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

3. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė.

Projekto partneris gali būti kitas juridinis asmuo:

1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija;

2. asociacija;

3. verslo institucija;

4. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių sąjunga (sąjungos);

5. Lietuvos aukštosios mokyklos studentų atstovybė;

6. kitas partneris.

 

Paraišką pateikęs asmuo (pareiškėjas) gali įgyvendinti projektą savarankiškai (vienas) arba su nurodytu partneriu (partneriais).

Partnerį turėti privaloma tik tuomet, kai projektas yra skirtas studentų mokslinės veiklos iniciatyvai įgyvendinti ir pareiškėjas nėra Lietuvos aukštoji mokykla. Projekto partneris tokiu atveju turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Tas pats pareiškėjas gali teikti paraišką tiek studentų iniciatyvoms, tiek ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nurodytoms prioritetinėms temoms įgyvendinti.

Daugiausia tas pats pareiškėjas gali pateikti 6 paraiškas:

Po vieną paraišką kiekvienai iš nurodytų studentų iniciatyvų įgyvendinti (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 5): Pasirinkti vieną iš nurodytų prioritetinių temų ir jai pateikti paraišką (taigi, didžiausias galimas paraiškų skaičius – 1):

1. studentų pilietinė, bendradarbiavimo skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyva;

2. studentų mokslinės veiklos iniciatyva;

3. studentų kūrybinės veiklos iniciatyva;

4. studentų verslumo skatinimo veiklos iniciatyva;

5. studentų sportinės veiklos iniciatyva.

1. Akademinis sąžiningumas aukštosiose mokyklose (tęstinės veiklos antikorupcine tema).

2. Nuotolinių studijų ir mokymosi iššūkiai koronaviruso (COVID-19) pandemijos laikotarpiu (studijų kokybė studentų akimis, pakitusi socialinė aplinka, mokymosi ir gyvenimo sąlygos (bendrabučiai), praktikų organizavimas, studentų mobilumo sąlygos, techninės galimybės, akademinis sąžiningumas ir kt.).  

 

Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. nėra bankrutuojantys, likviduojami arba reorganizuojami, neturi įsiskolinimų, jiems nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas, jų veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl jų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“;

2. pareiškėjo ar partnerio vadovas ar buhalteris (finansininkas), ar kitas pareiškėjo ar partnerio vadovo įgaliotas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo;

3. pagal anksčiau su Fondu sudarytas sutartis yra atsiskaitęs už gautas lėšas projektams finansuoti ir (arba) grąžinęs Fondui lėšas, kurios pripažintos netinkamomis finansuoti.

Atitiktį šiems reikalavimams pareiškėjas ir partneris deklaruoja, užpildydami Pareiškėjo deklaracijos ir Partnerio deklaracijos patvirtintą formą (Aprašo 2 priedas).

Projekto įgyvendinimo forma turi būti tyrimas, vienkartinis renginys ar susijusių renginių ciklas (mugė, paroda, varžybos, sporto ar meninis renginys, konferencija, seminaras, stovykla, konkursas ar kita, į studentų kompetencijų ugdymą orientuota, veikla).

Projekto veiklų dalyviai turi būti studentai. Projekto veiklų metu turi būti ugdomos studentų kompetencijos.

Ne. Projekto veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Projekto veiklos gali būti vykdomos ir išlaidos patiriamos nuo projekto finansavimo sutarties pasirašymo iki 2021 m. gruodžio 1 d. (įskaitytinai).

1. Paraišką pagal patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas);

2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą su projekto partneriu dėl projekto veiklų vykdymo, kopijas (jeigu projektas vykdomas su partneriu);

3. Įgaliojimo pasirašyti paraišką kopiją (jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas);

4. Planuojamų įsigyti projektui įgyvendinti būtinų prekių ar paslaugų vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius dokumentus. Kaina pagrindžiama pagal Europos socialinio fondo agentūros duomenų bazėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/europos-socialinio-fondo-agentura-atnaujino-paslaugu-vidutiniu-rinkos-kainu-duomenu-baze esančią informaciją. Jei nurodytoje duomenų bazėje nėra konkrečios projektui įgyvendinti būtinos prekės ar paslaugos vidutinės rinkos kainos, jai pagrįsti pareiškėjas pateikia bent trijų tiekėjų komercinius pasiūlymus šioms prekėms ar paslaugoms įsigyti arba nuorodas į bent trijų tiekėjų interneto svetaines, kuriose nurodyta šių prekių ar paslaugų kaina, arba pareiškėjo anksčiau pasirašytas pirkimo sutartis. Jeigu rinkoje yra tik vienas tiekėjas, galintis tiekti nurodytas prekes ar suteikti paslaugas, pareiškėjas papildomai pateikia šių aplinkybių pagrindimą;

5. Pareiškėjo deklaraciją (Aprašo 2 priedas);

6. Partnerio deklaraciją (jei projektas vykdomas su partneriu) (Aprašo 2 priedas);

7. Projekto aprašymo santrauką (Aprašo 3 priedas).

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skiriama nuo 5 iki 20 tūkst. eurų finansavimas.

Projektams, kuriems įgyvendinti reikalinga mažiau nei 5 tūkst. arba daugiau nei 20 tūkst. eurų, finansavimas neskiriamas.

Taip. Valstybinis studijų fondas finansuos ne daugiau kaip 95 % projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo ir (arba) partnerio piniginėmis lėšomis, t.y. pats finansuoti ne mažiau kaip 5 % projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Projekto veikloms administruoti skiriama projekto išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 % nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Išsamų tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų sąrašą rasite Aprašo VII skyriuje.

Paraiškų vertinimas vykdomas 2 etapais:

1. Administracinių reikalavimų atitikties vertinimas. Jį vykdo atsakingas Valstybinio studijų fondo darbuotojas. Paraiškos patikrinamos per 5 darbo dienas nuo paraiškų teikimo termino pabaigos. Nustačius paraiškos trūkumų, kurie pagal Aprašo nuostatas gali būti taisomi, darbuotojas kreipiasi į pareiškėją elektroniniu paštu ir nustato terminą trūkumams ištaisyti.

2. Paraiškų turinio vertinimas. Paraiškas, neturinčias trūkumų, vertina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta komisija.

Komisijos nariai paraiškas vertina, užpildydami turinio ir lėšų pagrįstumo vertinimo formą (Aprašo 5 priedas), vadovaudamiesi joje nurodytais vertinimo kriterijais. Paraišką vertinusių komisijos narių skirti balai sumuojami, išvedamas jų aritmetinis vidurkis. Didžiausias galimas paraiškos įvertinimas – 60 balų. Projektui, kurio paraiška įvertinta mažiau negu 40 balų, finansavimas nėra skiriamas.

Komisija pagal paraiškoms skirtų balų skaičių sudaro 2 paraiškų konkursines eiles ir perduoda jas Valstybiniam studijų fondui:

1. paraiškų, skirtų studentų iniciatyvoms įgyvendinti, konkursinę eilę;

2. paraiškų, skirtų prioritetinėms temoms įgyvendinti, konkursinę eilę.

Finansavimą projektams skirs Fondas Komisijos sudarytų konkursinių eilių tvarka, atsižvelgdamas į projektams finansuoti Fondui skirtą lėšų sumą.

Paraiška atmetama, nustačius bent vieną iš šių aplinkybių:

1. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ne Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2. visas ar dalį projekto veiklų numatoma įgyvendinti ilgiau nei iki 2021 m. gruodžio 1 d.;

3. projektui įgyvendinti prašoma skirti mažiau nei 5 tūkst. eurų arba daugiau nei 20 tūkst. eurų;

4. lėšų suma, kuria pareiškėjas ir (arba) jo partneris planuoja prisidėti prie projekto įgyvendinimo, yra mažesnė kaip 5 proc. nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos;

5. pareiškėjas ir (arba) partneris neatitinka bent vienos iš Aprašo 16 punkte nurodytų sąlygų (pareiškėjui ir partneriui keliamų reikalavimų);

6. projekto veikloms administruoti skiriama projekto išlaidų dalis yra didesnė kaip 10 proc. nuo projekto sąmatoje numatomos tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad nustačius šias aplinkybes, paraiška yra atmetama iš karto. Terminas paraiškos trūkumams šalinti nėra nustatomas!!!

Dėl šios priežasties labai svarbu paraiškoje pateikti teisingus, išsamius ir Aprašo reikalavimus atitinkančius duomenis!

Apie konkurso rezultatus Fondas kiekvieną pareiškėją, kurio paraiška nebuvo atmesta, informuos per 3 darbo dienas nuo sprendimo skirti finansavimą projektams priėmimo. Pranešimas pareiškėjui bus išsiųstas elektroniniu paštu.

Per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie skirtą finansavimą pareiškėjams išsiuntimo elektroniniu paštu.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d0038a805fe311eb9dc7b575f08e8bea )

Už paraiškų priėmimą atsakinga vyriausioji specialistė Jurgita Medaišienė, el. p. projektai@vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-13