Socialinės stipendijos

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t.y., 318.50  per mėnesį, gali gauti visi Lietuvos ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

​Kiekvieną semestrą reikia pateikti naują prašymą. Prašymai teikiami internetu, prisijungus prie fondo informacinės sistemos "Parama" ir užpildžius naują prašymą "Socialinė stipendija". Prisijungimo metu asmens tapatybė nustatoma elektroninės bankininkystės, elektroninio arba mobilaus parašo priemonėmis (vadovą, kaip užpildyti ir pateikti elektroninę paraišką rasite čia).

Paraiškų priėmimo socialinėms stipendijoms gauti kalendorius

Paraiškų priėmimo terminai 

Pavasario semestrą – nuo sausio 20 d. iki vasario 20 d.

Rudens semestrą – nuo rugsėjo 15 d. iki spalio 15 d.

 

 Socialinės stipendijos neturi teisės gauti studentai, kurie:

1) pakartotinai studijuoja pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

2) pakartotinai studijuoja doktorantūroje, jeigu daugiau kaip pusę doktorantūros trukmės jie buvo studijavę valstybės biudžeto lėšomis;

3) pakartotinai studijuoja pagal profesinių studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų jie įgijo valstybės biudžeto lėšomis;

4) užsieniečiai, išskyrus užsienio lietuvius ir užsienio valstybių piliečius, kurių studijos finansuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka,  taip pat Europos Sąjungos valstybių narių, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečius, dirbančius ir (arba) turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar kituose teisės aktuose nenustatyta kitaip.
 
 • yra laikinai sustabdę studijas aukštojoje mokykloje arba yra akademinėse atostogose;
 • aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 3 akademines skolas;
 • kurie įvykdė studijų programos reikalavimus, tačiau jiems atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas.

 

Elektroninę paraišką būtina pateikti kiekvieną semestrą. Laiku nepateikus paraiškos socialinė stipendija neskiriama, nors studentas atitinka visus kitus reikalavimus socialinei stipendijai gauti.

Išsamią informaciją apie paraiškų pildymo tvarką rasite prieš prisijungdami prie IS „Parama" (https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f), viršutiniame kampe dešinėje spragtelėję nuorodą ,,Pagalba".  
Studentams pateiktame IS „Parama" naudotojo vadove detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai kartu su vaizdine informacija. 
Jeigu atlikote visus šiuos žingsnius - anketą pateikėte:
 • mūsų tinklapio dešiniajame kampe spragtelėjote blokelį „Socialinės stipendijos" ir buvote nukreipta(s) į mūsų informacinę sistemą „Parama" (puslapis su gaublio ženklu);
 • spragtelėjote nuorodą „Prisijungti" (po gaubliu) ir patekote į Elektroninių valdžios vartų sistemą;
 • Elektroniniuose valdžios vartuose iš bankų sąrašo dešinėje išsirinkote banką, kurio elektronine bankininkyste naudojatės, ir prisijungėte prie savo sąskaitos (nustatoma Jūsų tapatybė). Atsidariusiame lange spragtelėjote mygtuką, jog sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų perduoti Elektroniniams valdžios vartams (Swedbank klientai iš lange atsidariusio sąrašo išsirenka "Elektroniniai valdžios vartai"). Savo tapatybę patvirtinti taip pat galima naudojant asmeninį skaitmeninį sertifikatą (naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortelę);
 • automatiškai grąžinus jus į Elektroninių valdžios vartų tinklapį, matėte du žalius mygtukus "Sutinku" ir "Atšaukti", spragtelėjote „Sutinku" (Jūsų asmens tapatybės duomenys perduodami mums). Atkreipiame dėmesį, jog šiuo momentu Jūs dar nesate pateikęs(-usi) paraiškos socialinei stipendijai gauti;
 • prisijungę prie IS „Parama"  matėte atverstą skiltį „Prašymai" (kita skiltis - „Informaciniai pranešimai"). Sistemos lange Jums lentelėje yra pateikiama informacija apie nuo 2011 m. iš fondo gautą paramą, o virš jos po užrašu „Pateikti naują prašymą" matote voką ir šalia jo nuorodą Socialinė stipendija".
 • spragtelėjote nuorodą prie voko ir Jums atsivėrė langas su sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo tekstas. Spragtelėjus mygtuką ,,Sutinku. Tęsti" patvirtinote, jog sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Fonde socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tikslu. Tik davęs(-usi) šį sutikimą galėsite pradėti pildyti paraišką;
 • atsivertusiame paraiškos lange užpildėte visus žvaigždutėmis pažymėtus laukus. Atkreipkite dėmesį, ar teisingai nurodėte savo elektroninio pašto adresą - visi pranešimai bus siunčiami elektroniniu būdu - ir banko sąskaitą (savo asmeninę - ne šeimos narių, draugų ar universiteto);
 • užpildęs visus privalomus laukus, patvirtinote, jog esate susipažinęs(-usi) su socialinių stipendijų skyrimą ir administravimą reglamentuojančiais teisės aktais bei įsipareigojate vykdyti juose numatytas pareigas. Tik davus patvirtinimą aktyvuosis mygtukas „Toliau";
 • spragtelėjus mygtuką „Toliau" ir iššokus sutikimui dėl asmens duomenų tvarkymo susipažinote su pranešimo turiniu, spragtelėjote  ,,Sutinku. Pateikti prašymą" ir sulaukėte pranešimo, jog sėkmingai pateikėte prašymą socialinei stipendijai gauti. Jeigu tokio pranešimo nesulaukėte, nedelsiant telefonu ar elektroniniu paštu susisiekite su fondu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad pažymėjus vieną iš privalomų socialinių kriterijų (3.1., 3.2. ar 3.3.) būtinai atidžiai perskaitykite atsirandančią informacinę lentelę su pranešimu, kuris pasirodys ekrane. Šioje informacijoje bus nurodyta, ar studentas turi pristatyti papildomus dokumentus, patvirtinančius pasirinktąjį kriterijų.

Primename, kad pildydamas elektroninę paraišką, studentas įsipareigoja nuolat tikrinti pranešimus fondo informacinėje sistemoje, skirtoje socialinių stipendijų administravimui bei savo elektroninio pašto dėžutę, kurią nurodo pildydamas prašymą skirti socialinę stipendiją.

Iki paraiškų teikimo pabaigos prisijungę prie savo paraiškos dar galite koreguoti jos duomenis.

 

Apie tai, ar reikalinga pristatyti kokius nors dokumentus, studentai yra informuojami iššokančia žinute kai pasirenka socialinį kriterijų. Nepažymėjus, kad susipažino su žinutės turiniu, tolesnis paraiškos pildymas - neįmanomas.

Studentai, pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų kriterijus, jokių dokumentų fondui pateikti neturi.  Gavęs studento paraišką, fondas patikrins Jūsų duomenis kitų institucijų informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Tik neradęs ten apie Jus informacijos, fondas išsiųs Jums pranešimą, kad reikia pristatyti dokumentus. Pranešime bus nurodyta, kokius dokumentus reikia pristatyti fondui ir iki kokio termino turite tai padaryti. Pranešimo tekstą rasite prisijungę prie IS "Parama" - nepamirškite įsipareigojimo reguliariai tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę!

Studentai pretenduojantys gauti socialinę stipendiją pagal Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkto kriterijų, iki paraiškų teikimo pabaigos (t. y. pavasario semestrui iki vasario 20 dienos, rudens semestrui iki spalio 10 d.) fondui turi pristatyti dokumentus, įrodančius, kad jie atitinka šį kriterijų (žr. žemiau einantį DUK klausimą) adresu - Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto 12-100, 01108 Vilnius. Dokumentai turi būti originalūs arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos. Šių dokumentų nebeturi pateikti studentai, kurie 2011 m. rudenį kreipėsi į fondą dėl socialinės stipendijos skyrimo, paraiškoje pažymėdami, kad atitinka Mokslo ir studijų įstatymo 821 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytą kriterijų, pateikė fondui dokumentus, patvirtinančius 3 dalies 3 punkte nurodytą aplinkybę, ir fondas studento paraiškos ir jo pateiktų dokumentų pagrindu skyrė šiam studentui socialinę stipendiją.

Fondas, iki paraiškų teikimo termino pabaigos gavęs dokumentus, kurie neįrodo, jog atitinkate pažymėtą kriterijų, arba kurie pateikti netinkamai (nei originalai, nei notariškai patvirtintos kopijos) pranešimu informuoja apie pastebėtus trūkumus ir nurodo terminą, iki kada juos galima ištaisyti. Studentas, per nustatytą terminą nepateikęs (nurodytų) dokumentų, nėra įrašomas į studentų, kuriems skiriama socialinė stipendija, sąrašą.

Dėmesio! Atskiras bendro pobūdžio pranešimas apie tai, kad reikia pristatyti dokumentus, studentams, pasirinkusiems 3 dalies 3 kriterijų, nėra siunčiamas!

Pildydamas paraišką pažymėjau, kad atitinku trečiąjį kriterijų - asmuo ne vyresnis kaip 25 metų, kuriam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę. Kokius dokumentus turėčiau pateikti fondui?
Studentai socialinį kriterijų įrodančius dokumentus fondui pristatyti turi iki paraiškų teikimo termino pabaigos.
 
Studentai, kuriems buvo nustatyta globa (rūpyba) fondui teikia:
 • Teismo sprendimą (mero potvarkį ar kt.) dėl globos (rūpybos) nustatymo;
 • Savo asmens dokumento kopiją, jei sprendime (potvarkyje) nenurodytas studento asmens kodas;
 • Dokumentus, įrodančius, kad keitėsi Jūsų vardas, pavardė, jeigu sprendime (potvarkyje) nurodyti duomenys nesutampa su dabartiniais.

Našlaičiai teikia:

 • Tėvų mirties liudijimus;
 • Savo gimimo liudijimą.

Jeigu dokumentai siunčiami paštu - kopijos turi būti patvirtintos notariškai. Atvykstant į fondą būtina turėti originalus (arba notariškai patvirtintas dokumentų kopijas). Studentui pakanka pateikti dokumentus, įrodančius tik vieną iš aukščiau minėtų aplinkybių - buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra visiškas našlaitis.

Iki paraiškų termino teikimo pabaigos (arba per žinutėje nurodytą terminą) studentas turi pateikti socialinę aplinkybę įrodančius dokumentus adresu Valstybinis studijų fondas, A.Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius. Dokumentus studentas gali pateikti:
 • Asmeniškai atvykdamas į fondą - būtina turėti visų dokumentų originalus.
 • Išsiųsti notariškai patvirtintas dokumentų kopijas paštu.

Paskirtą socialinę stipendiją Fondas perveda į studento nurodytą asmeninę sąskaitą kas mėnesį iki 28 dienos.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889; 2008, Nr. 71-2701, Nr. 74-2861; 2009, Nr. 93-3963; 2010, Nr. 145-7437, Nr. 153-7797; 2011, Nr. 86-4144) 17 straipsnio 1 dalies 20 punktu socialinė stipendija nėra įskaičiuojama į šeimos arba vieno gyvenančio asmens gaunamas pajamas, todėl vertindami šeimos pajamas Socialinės paramos skyriai neturėtų reikalauti su piniginės socialinės paramos skyrimu nesusijusių dokumentų pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo apie tai Socialinės paramos skyrius 2010 m. birželio 14 d. raštu.

Studentas, kuris prašymą skirti socialinę stipendiją per IS Parama pateikė per nustatytą paraiškų priėmimo laikotarpį, tačiau socialinė stipendija jam neskirta dėl to, kad jis neatitiko paraiškoje pažymėto kriterijaus, turi teisę kreiptis į Fondą su prašymu skirti socialinę stipendiją šiais atvejais:

1. Socialinė pašalpa asmeniui paskirta už laikotarpį, kuris patenka į nustatytą paraiškų priėmimo laikotarpį, tačiau sprendimas skirti socialinę pašalpą priimtas jam jau pasibaigus. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo sprendimo skirti socialinę pašalpą priėmimo dienos.

2. 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis pradeda galioti nustatytu paraiškų priėmimo laikotarpiu, tačiau sprendimas dėl darbingumo lygio nustatymo priimtas jam jau pasibaigus. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo sprendimo nustatyti darbingumo lygį priėmimo dienos.

3. Studentas paraiškų priėmimo laikotarpiu atitinka vieną iš nustatytų socialinių kriterijų, tačiau paraiškoje per klaidą pažymėjo kriterijų, kurio neatitinka. Prašymas turi būti pateiktas per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie neskirtą socialinę stipendiją dienos.

Nurodytais atvejais studentas Fondui raštu pateikia Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą (prašymo formą galite rasti čia) skirti socialinę stipendiją.  Pasirašytas kvalifikuotu el. parašu prašymas siunčiamas el. paštu [email protected] arba pasirašytas raštu - paštu, adresu Valstybinis studijų fondas A. Goštauto g. 12-100, Vilnius.

Jurgita Medaišienė, vyriausioji specialistė;   tel. nr. +370 658 30968; el.p. jurgita.medaisiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-18