Tikslinė išmoka pedagogams (506 Eur/mėn)

Tikslinė išmoka gali būti skiriama Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems:
1.    paskutinio kurso pirmosios pakopos pedagogikos studijų programų studentams;
2.    paskutinio gretutinių studijų kurso pedagoginių gretutinių studijų studentams;
3.    pedagoginių profesinių studijų studentams.
Tikslinės išmokos dydis – 11 BSI (bazinės socialinės išmokos dydžiai) per mėnesį. Šiuo metu jis yra lygus 506 Eur per mėnesį.
Tikslinė išmoka skiriama valstybės finansuojamiems studentams, tiek valstybės nefinansuojamiems studentams.

Studentų specializacija turi būti prioritetinė. Prioritetinių specializacijų sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.

2022-2025 m. prioritetinės specializacijos:

Pirmosios pakopos  pedagogikos krypties studijų programų studentai

Pedagoginių gretutinių studijų studentai ir pedagoginių profesinių studijų programų studentai

1. pradinio ugdymo pedagogai;

2. specialieji pedagogai;

3. mokomojo dalyko pedagogai pagal šių dalykų specializacijas:

3.1. matematika;

3.2. lietuvių kalba ir literatūra;

3.3. fizika;

3.4. chemija;

3.5. biologija;

3.6. technologijos;

3.7. istorija;

3.8. geografija.

1. matematika;

2. lietuvių kalba ir literatūra;

3. fizika;

4. chemija;

5. biologija;

6. technologijos;

7. istorija;

8. geografija.

 

Norėdamas gauti tikslinę išmoką, studentas turės pateikti Fondui prašymą. Kartu su prašymu studentas turės pateikti Fondui sutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla.  

Prašymus galima teikti:
-    pagrindinio prašymų priėmimo metu: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 10.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.
-    papildomo prašymų priėmimo metu: nuo 2022 m. spalio 5 d. 10.00 val. iki 2022 m.  spalio 25 d. 15.00 val.


2022 m. prioritetinės specializacijos pedagogikos krypties studijų programų studentai prašymus skirti tikslinę išmoką turi pateikti prisijungę prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos IS "Paskola". Prašymo formą rasite kairiajame krašte esančioje rubrikoje "Parama pedagogams" pasirinktus meniu punktą "Tikslinė išmoka".

Baigęs studijas studentas turės ne mažiau kaip 0,7 etato ir ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį dirbti pareigose, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija. Neįvykdęs šio įsipareigojimo, studentas turės grąžinti visą Valstybinio studijų fondo jam išmokėtą tikslinę išmoką. 

Taip. Į tikslinę išmoką pretenduoti gali visi studentai, nepriklausomai nuo jų priėmimo į aukštąją mokyklą metų, jeigu atitinka kriterijus tikslinei išmokai gauti.

1.    Sudaryti sutartį dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla.
2.    Valstybiniam studijų fondui pateikti prašymą skirti tikslinę išmoką.
3.    Gavęs Valstybinio studijų fondo sprendimą skirti tikslinę išmoką, pasirašyti su Valstybiniu studijų fondu tikslinės išmokos sutartį.

Tai yra sutartis, kurią sudaro studentas ir savivaldybė ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybinė mokykla.
Norėdamas sudaryti sutartį dėl įsidarbinimo, studentas turi pats tiesiogiai kreiptis į savivaldybę ir (ar) savivaldybės mokyklą ar valstybinę mokyklą, kurios siūloma darbo vieta jį domina.
Sutartyje privalo būti nurodyti abiejų sutarties šalių įsipareigojimai:
1)    savivaldybės ir (ar) savivaldybės mokyklos ar valstybinės mokyklos įsipareigojimas po asmens studijų baigimo užtikrinti asmeniui darbo vietą pagal įgytą prioritetinę specializaciją, kuriai reikalinga pedagogo kvalifikacija, ne mažiau kaip 0,7 etato ir ne trumpiau kaip 3 metams. Tinkama darbo vieta laikoma darbo vieta Lietuvos Respublikoje veikiančioje valstybinėje mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė) arba savivaldybės mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis);
2)     studento įsipareigojimas po studijų baigimo įsidarbinti mokykloje pagal įgytą prioritetinę specializaciją pareigose, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija, ir ne mažiau kaip 0,7 etato dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Pavyzdinę sutartį dėl įsidarbinimo galite rasti čia

Informacija apie laisvas darbo vietas pedagogams skelbiama vieno langelio principu veikiančioje ir visas švietimo įstaigas aprėpiančioje duomenų bazėje.
Duomenų bazėje skelbiama informacija apie siūlomą pareigybę, darbo krūvį, pageidaujamą kalbą, kontaktai susisiekti. Duomenis galima filtruoti pagal pasirinktą savivaldybę, įstaigą, profesiją. Ieškant studentams skirtų skelbimų rekomenduojame skelbimus filtruoti pasirinkti požymį "Tinkamas paskutinių kursų studentams".

Prašymą pateikti galima:
-    pagrindinio prašymų priėmimo metu: nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 10.00 val. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.
-    papildomo prašymų priėmimo metu: nuo 2022 m. spalio 5 d. 10.00 val. iki 2022 m.  spalio 25 d. 15.00 val.

2022 m. prioritetinės specializacijos pedagogikos krypties studijų programų studentai prašymus skirti tikslinę išmoką turi pateikti prisijungę prie Valstybinio studijų fondo informacinės sistemos IS "Paskola". Prašymo formą rasite kairiajame krašte esančioje rubrikoje "Parama pedagogams" pasirinktus meniu punktą "Tikslinė išmoka". Kartu su  prašymu teikiamo priedo (sutarties  dėl įsidarbinimo su savivaldybe ir (ar) savivaldybės mokykla ar valstybine mokykla) failas rekomenduojama, kad būtų sudarytas PDF, JPG ar ADOC formatais. Sutartis turi būti įskaitoma, sutartyje privalo matytis abiejų šalių (asmens ir mokyklos ar savivaldybės atstovo) parašai.

Kartu su prašymu reikės pateikti tik sutartį dėl įsidarbinimo. Jokių kitų papildomų dokumentų kartu su prašymu teikti nereikės.

Ne. Prašymą turėsite pildyti tik vieną kartą. Jis galios visą Jūsų studijų laikotarpį.

Nepateikus prašymo per pagrindinį prašymų priėmimą, jį galima pateikti per papildomą prašymų priėmimą.
Jeigu prašymo nepateiksite nei per pagrindinį, nei per papildomą priėmimą, tikslinė išmoka Jums nebus paskirta

Valstybinis studijų fondas apie sprendimą dėl tikslinės išmokos skyrimo informuos Jus prašyme nurodytu elektroniniu paštu per 22 darbo dienas nuo prašymų skirti tikslinę išmoką priėmimo termino pabaigos.
Jeigu tikslinė išmoka bus paskirta, su Valstybiniu studijų fondu turėsite pasirašyti tikslinės išmokos sutartį. Tam turėsite 15 darbo dienų.
Elektroniniu paštu siunčiamame pranešime Valstybinis studijų fondas nurodys tikslinės išmokos sutarties pasirašymo tvarką ir terminą.

 

Pasirašyti tikslinės išmokos sutartį yra privaloma. Nepasirašius sutarties per Valstybinio studijų fondo nurodytą terminą, tikslinė išmoka nebus mokama.

Tikslinės išmokos sutarties sąlygas galima rasti čia. Tikslinės išmokos sutarties forma yra patvirtinta Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. V1-80

Tikslinė išmoka bus mokama iki Jūsų studijų pabaigos, išskyrus atvejus, jeigu Valstybinis studijų fondas nutrauks paramos mokėjimą ar jį sustabdys.
Paramą gausite ir per semestrų sesijas bei atostogas, išskyrus akademines atostogas.

Už pirmuosius laikotarpio, kuriam paskirta tikslinė išmoka, mėnesius Valstybinis studijų fondas išmokės tikslinę išmoką per 5 darbo dienas nuo tikslinės išmokos sutarties pasirašymo. Toliau tikslinę išmoką gausite kiekvieną mėnesį – iki mėnesio 28 d. (įskaitytinai).

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas studentui išėjus akademinių atostogų. Grįžus iš akademinių atostogų, tikslinės išmokos mokėjimas atnaujinamas – tikslinės išmoka mokama toliau.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas kai studentas:
1. nutraukia studijas arba yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos;
2. yra įvykdęs studijų programos reikalavimus, tačiau jam atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas;
3. pakeitė prioritetinę specializaciją ir naujoji specializacija nėra prioritetinė;
4. turi vieną ar daugiau akademinių skolų.

Jeigu studijų metu gavote tikslinę išmoką, po studijų baigimo turėsite įsidarbinti pagal įgytą prioritetinę specializaciją. Dirbti turėsite pareigose, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija. Dirbti reikės ne mažiau kaip 0,7 etato dirbti ir ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.
Neįvykdžius šios pareigos, išmokėtą tikslinę išmoką reikės grąžinti Valstybiniam studijų fondui.

Tinkama darbo vieta laikoma darbo vieta:
1.     Lietuvos Respublikoje veikiančioje valstybinėje mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė);
2.     savivaldybės mokykloje (mokykloje, kurios savininkė arba viena iš dalininkų yra savivaldybė (kai valstybė nedalyvauja dalininkės teisėmis)
Dirbti galima keliose skirtingose mokyklose, taip pat galima toje pačioje mokykloje eiti kelias skirtingas pareigas, svarbiausia, kad bendras etato dydis būtų ne mažesnis nei 0,7.
Privati mokykla nėra laikoma tinkama darbo vieta.

Valstybiniam studijų fondui vertinant, ar minėtas įsipareigojimas yra asmens įvykdytas tinkamai, bus skaičiuojami laikotarpiai, kuriais Tikslinės išmokos gavėjas mokykloje (mokyklose) pagal įgytą specializaciją ėjo pareigas, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija, ne mažiau kaip 0,7 etato. Laikotarpiai, kuriais Tikslinės išmokos gavėjas mokykloje (mokyklose) ėjo pareigas, kurioms reikalinga pedagogo kvalifikacija, mažiau nei 0,7 etato, nevertinami.

1.    Valstybiniam studijų fondui nutraukus paramos mokėjimą, jei studentas:
1.1.     nutraukia studijas arba yra pašalintas iš aukštosios mokyklos;
1.2.      yra įvykdęs studijų programos reikalavimus, tačiau jam atidėtas baigiamojo darbo gynimas ar baigiamojo egzamino laikymas;
1.3.     pakeitė prioritetinę specializaciją ir naujoji specializacija nėra prioritetinė;
1.4.    turi vieną ar daugiau akademinių skolų;
2.    Studentui neįvykdžius įsipareigojimo po studijų dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.
Tikslinės išmokos grąžinimo sąlygos bus nurodytos tikslinės išmokos sutartyje.

Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Kaklauskaitė
Tel. (8 5) 2 64 7154; +370 65830988;
El. paštas: [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-22