Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4BELARUS-SALT

Paraiškų priėmimo terminai

Nuo 2021 m. gruodžio 13 d. iki 2022 m. sausio 24 d.

 

 

 

 

Parama mokama pagal Valstybinio studijų fondo sudarytą dotacijos sutartį „Europos Sąjungos išoriniai veiksmai“ (angl. Grant Contract External Actions of the European Union) su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą.

 

Studentų atrankas vykdo CPVA, bendradarbiaudama su Sviatlanos Cichanouskajos biuru.

Informacija apie studentų atrankas, atrankos sąlygas ir jų terminus yra skelbiama Sviatlanos Cichanouskajos biuro administruojamoje interneto svetainėje adresu http://eu4belarus.info / ir (arba) kituose informacijos šaltiniuose CPVA nustatyta tvarka.

Paramą išmoka Valstybinis studijų fondas, nustatytais terminais gavęs pasirašytą  studento prašymą ir kitus reikiamus dokumentus.

Valstybinis studijų fondas atrankas laimėjusiems studentams elektroniniu paštu išsiųs kvietimą teikti prašymą skirti paramą.

Norėdamas gauti paramą, studentas per 30 darbo dienų nuo kvietimo gauti paramą išsiuntimo, privalo pateikti Fondui:

 • pasirašytą prašymą skirti paramą pagal Valstybinio studijų fondo direktoriaus patvirtintą formą;
 • asmens dokumento su nuotrauka kopiją;
 • su aukštąja mokykla pasirašytos studijų sutarties kopiją.
 • paštu arba per kurjerį;
 • elektroniniu paštu adresu [email protected], jeigu prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • atvykęs į Fondą, atvykimo datą ir laiką suderinęs iš anksto su atsakingu Fondo darbuotoju.
 • Stipendijos dydis - 450 Eur per mėnesį. Stipendija skiriama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau kaip 4 metams bakalauro studijų studentams ir 2 metams magistrantams. Išmokama kas mėnesį, 10 mėnesių per vienerius studijų metus.
 • Vienkartinė išmoka kelionės išlaidoms į/iš Baltarusijos Respublikos į/iš Lietuvos Respubliką padengti – 150 Eur metus. Išmokama kartą per metus einamųjų studijų metų pabaigoje.

Studentas gali pretenduoti gauti ir stipendiją, ir vienkartinę išmoką kelionės išlaidoms.

 • studentui sustabdžius studijas ;
 • išėjus akademinių atostogų ;
 • nutraukus studijas ;
 • pabaigus studijas.

Paramą gavę studentai privalo:

 • raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;
 • per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;
 • reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę;
 • atsiradus paramos permokai, studentas privalo ją grąžinti Fondui per 30 dienų nuo pranešimo apie permoką jam išsiuntimo.  

 

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V1-94 anglų kalba versija „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/8847bf10592811ec862fdcbc8b3e3e05/asr

 

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė;tel.:+370 658 30997.  el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-14