Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4BELARUS-SALT ir EU4BELARUS-SALT II

Parama, skiriama įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) (toliau - specialioji programa „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“) priemonių  „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ ir „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT EU4Belarus-SALT II“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT, Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT II) veiksmus.

2. Paramos skiriamos įgyvendinant:

2.1. projektą pagal specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą (toliau – Projektas SALT);

2.2. projektą pagal specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT II“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą (toliau – Projektas SALT II).

Studentų atrankas vykdo CPVA, bendradarbiaudama su Sviatlanos Cichanouskajos biuru.

Informacija apie studentų atrankas, atrankos sąlygas ir jų terminus yra skelbiama Sviatlanos Cichanouskajos biuro administruojamoje interneto svetainėje adresu http://eu4belarus.info / ir (arba) kituose informacijos šaltiniuose CPVA nustatyta tvarka.

Paramą išmoka Valstybinis studijų fondas, nustatytais terminais gavęs pasirašytą  studento prašymą ir kitus reikiamus dokumentus.

Valstybinis studijų fondas atrankas laimėjusiems studentams elektroniniu paštu išsiųs kvietimą teikti prašymą skirti paramą.

Norėdamas gauti paramą, studentas per 10 darbo dienų nuo kvietimo gauti paramą išsiuntimo, privalo pateikti Fondui:

 • pasirašytą prašymą skirti paramą pagal Valstybinio studijų fondo direktoriaus patvirtintą formą;
 • asmens dokumento su nuotrauka kopiją;
 • su aukštąja mokykla pasirašytos studijų sutarties kopiją.
 • paštu arba per kurjerį;
 • elektroniniu paštu adresu [email protected], jeigu prašymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 • atvykęs į Fondą, atvykimo datą ir laiką suderinęs iš anksto su atsakingu Fondo darbuotoju.
 • Stipendijos dydis – 450 Eur per mėnesį. Jeigu studentas studijuoja ne visą mėnesį, stipendijos dydis už tą mėnesį proporcingai perskaičiuojamas. Tokiu atveju studentui išmokama stipendija už jo faktiškai studijuotą mėnesio dienų skaičių.

Stipendija skiriama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau kaip 4 metams bakalauro studijų studentams ir 2 metams magistrantams. Išmokama kas mėnesį, 10 mėnesių per vienerius studijų metus.

 • Vienkartinė išmoka kelionės išlaidoms į/iš Baltarusijos Respublikos į/iš Lietuvos Respubliką padengti – 150 Eur metus. Išmokama kartą per metus einamųjų studijų metų pabaigoje.
 • Vienkartinė išmoka kelionės išlaidoms į/iš Baltarusijos Respublikos į/iš Lietuvos Respubliką padengti skiriama tik tiems studentams, kurie buvo atrinkti 2021 metais pagal paramą EU4Belarus-SALT.  

Paramą gavę studentai privalo:

 • raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;
 • per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;
 • reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę;
 • atsiradus paramos permokai, studentas privalo ją grąžinti Fondui per 30 dienų nuo pranešimo apie permoką jam išsiuntimo.  

 

Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c28a800077c611edbc04912defe897d1

 

Aldona Valatkevičiūtė, vyriausioji specialistė;tel.:+370 658 30997.  el.p. aldona.valatkeviciute[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-04