Kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

Atkreiptinas dėmesys, kad įsigaliojus 2015 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo nuostatoms, asmenims, atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnyba), panaikinta lengvata gauti kompensaciją, todėl asmenys, pradėję karo tarnybą po 2015 m. balandžio 21 d., neturi teisės gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos.

Siekiantys gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, turi kreiptis į aukštąją mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą karo tarnybą bei aukštajai mokyklai pateikti tai liudijančius dokumentus.

Aukštosios mokyklos ne vėliau kaip iki vasario 10 d. pateiks duomenis apie Jus Fondui.

Kad asmuo galėtų pretenduoti į už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją turi atitikti VISAS šias sąlygas:
1. pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios arba antrosios pakopos, arba vientisųjų studijų programas ar yra baigęs studijas;
2. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė 9 mėn.)  ar bazinius karinius mokymus (trukmė 70-90 d.) baigė prieš pradėdami studijas aukštojoje mokykloje arba studijų metu;
3. studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos ar bazinių karinių mokymų atlikimo;
4. nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus atliko po 2011 m. rugsėjo 1 dienos iki 2015 m. balandžio 21 dienos;
5. visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje vietoje;
6. neturi akademinių skolų.

Kainos dalies kompensacija gali būti skiriama tik už vienas studijas.

Kainos dalies kompensavimas skiriamas asmeniui pabaigus atitinkamą studijų laikotarpį:

 • pirmus dvejus (ištęstinių studijų atveju - baigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metus;
 • ir/ arba trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - baigus antrąją pusę studijų programos);
 • antrosios pakopos studijas.

 

 

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijos neturi teisės gauti asmenys:
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus pradėję po 2015 m. balandžio 21 dienos;
 • nurodyti Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose;
 • studijas pradėję praėjus daugiau nei trejiems metams nuo privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo datos;
 • nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ar bazinius karinius mokymus baigę praėjus daugiau nei trejiems metams nuo studijų baigimo datos;
 • kuriems buvo paskirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija pagal Mokslo ir studijų įstatymo 71 straipsnį, – už studijų laikotarpį, už kurį jiems skirta minėta kompensacija;
 • aukštajai mokyklai sudarant Valstybinio studijų fondo direktoriaus nustatytos formos karo tarnybą atlikusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą turintys akademinių skolų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Kompensuojama yra vieną kartą metuose, pavasario semestre. Pasibaigus:
 • pirmiesiems dvejiems (ištęstinių studijų atveju - pabaigus pirmąją pusę studijų programos) studijų metams ir;
 • nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju - už antrąją pusę studijų programos).
 • baigus antrąją studijų pakopą.
Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus atlikusiems asmenims kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.
 
Taip, asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims ir šiuos dokumentus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia):
 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 3. asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Jei asmuo atliko karo tarnybą prieš studijas ar jų metu, privalo kreiptis į savo aukštąja mokyklą ir jos nustatyta tvarka pranešti apie atliktą nuolatinę privalomąja pradinę karo tarnybą ar baigtus bazinius karinius mokymus bei pateikti tai liudijančius dokumentus. Sąrašus asmenų, kurie gali gauti kainos dalies kompensacijas, sudaro ir Fondui pateikia aukštosios mokyklos.

Asmuo informuojamas išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame sąraše ir studijas baigusio asmens prašyme nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

Studijuojantis asmuo, gavęs pranešimą el. paštu apie jam skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, per pranešime nurodytą terminą turi Fondui pateikti prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Prašymas teikiamas, prisijungus prie informacinės sistemos PARAMA.

Studijas baigęs asmuo, kuris karo tarnybą atliko po studijų, siekiantis gauti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, nustatyta tvarka privalo Fondui pateikti Fondo direktoriaus nustatytos formos prašymą per informacinę sistemą PARAMA skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją karo tarnybą atlikusiems asmenims.
 
Fondas kasmet priima studijas baigusių asmenų prašymus ir dokumentus už studijas sumokėtos kainos dalies kompensacijai gauti – nuo einamųjų metų sausio 5 d. iki vasario 10 dienos. Kartu su prašymu asmuo privalo Fondui atsiųsti paštu arba pateikti:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo faktą;
 • asmens aukštojo mokslo kvalifikaciją liudijantį diplomą.

Kompensacija išmokama visa suma iš karto į to asmens vardu atidarytą banko sąskaitą.

 •  Studijas baigusiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo sąrašo asmenų, kuriems siūloma skirti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, patvirtinimo.
 •  Studijuojančiam asmeniui, kompensacija išmokama per 10 darbo dienų nuo prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos dalies kompensaciją, pateikimo termino pabaigos.

Kristina Kaučikienė, vedėja;  kristina.kaucikiene[eta]vsf.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-24