Struktūra

 

Administracija

Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas
 • Vyriausiasis specialistas (teisininkas)
 

Paskolų skyrius

     Paskolų skyrius administruoja Valstybės paskolas bei Valstybės remiamas paskolas Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentams.  Per Valstybinį  studijų fondą yra teikiamos šios paskolos:

      Valstybės paskolos - studijų įmokai mokėti (520 Lt, studentams, įstojusiems iki 2009 m.).
     Teisę gauti valstybės paskolas turi  Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisujų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

      Valstybės remiamos paskolos:  
     - studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos kainos ar jos dalies);
    
- gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama -BSI.
     - dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių
     Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

Stipendijų ir finansinės paramos skyrius

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus uždaviniai:

 • Administruoti studijų stipendijas
 • Administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų trumposios, pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • Administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka asmenys, kurie studijavo valstybės finansuojamose studijų vietose, už kuriuos studijų kaina buvo apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, kurie gavo paramą studijų kainai padengti ar studijų stipendiją, yra pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas ir privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
 • Administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios ir antrosios pakopų ar vientisųjų studijų vietose geriausiais rezultatais studijų metus baigusių asmenų;
 • Administruoti valstybės paramą Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsienio lietuviams švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • Administruoti sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims, pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuojantiems ar studijavusiems pagal pirmosios arba antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas;
 • Administruoti lėšų, skirtų asmens tikslinio finansavimo studijoms, grąžinimą į valstybės biudžetą;
 • Administruoti paramą įstojusiems į aukštąsias mokyklas ne Lietuvos Respublikoje ir jose studijuojantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, taip pat ir kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • Administruoti paramą pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, studentams, pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programų studentams, greta studijuojantiems pedagogikos studijų modulį, ir pedagoginių profesinių studijų programų studentams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka;
 • Administruoti lėšų studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams skyrimą, panaudojimą ir atsiskaitymą už panaudotas lėšas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
 

Finansų ir apskaitos skyrius

Finansų ir apskaitos padalinio tikslas, finansinę apskaitą tvarkyti taip, kad informaciją būtų:

 • tinkama, objektyvi ir palyginama
 • pateikiama laiku
 • išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams

Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos uždavinys - organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai organizacijai.

 

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyrius

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus uždaviniai:

 • Kompiuterizuoti Fondo darbą diegiant reikiamą kompiuterinę ir programinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas;
 • Organizuoti kompiuterinius ryšius tarp Fondo struktūrinių padalinių bei su kitomis organizacijomis;
 • Organizuoti kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterizuotų informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą;
 • Tirti Fondo darbo vietų kompiuterizavimo perspektyvas, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos poreikį, atsižvelgiant į Fondo veiklos pobūdį bei finansines galimybes.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-06