Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(Personalo valdymas, viešieji pirkimai)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 1 metų teisinio darbo patirtį;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą ir šiuos įstatymus įgyvendinančius teisės aktus;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, Fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus ir dokumentų rengimo taisykles;
 6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,  rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Valstybinio studijų fondo vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

 1. konsultuoja Fondo darbuotojus teisės, personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo, viešųjų pirkimų bei viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje klausimais;
 2. kontroliuoja, ar su vidaus administravimu susiję įstaigos teisės aktai neprieštarauja aukštesnės galios norminiams teisės aktams, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo bei įstaigos vidaus valdymo mechanizmo gerinimo, rengia teisės aktų pakeitimo projektus;
 3. koordinuoja personalo atrankas, priėmimą, perkėlimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, kvalifikacijos tobulinimą, valstybės tarnautojų prašymų leisti kitą darbą nagrinėjimą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skatinimą ir kitus personalo bei žmogiškųjų išteklių valdymo klausimus;  
 4. teikia įstaigos struktūrinių padalinių vadovams metodinę pagalbą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų rengimo bei veiklos vertinimo klausimais, įvertina pateiktus pareigybių aprašymų projektus, užtikrindamas jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 5. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus;
 6. atlieka asmens, atsakingo už Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) duomenų tvarkymą, funkcijas;
 7. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 8. rengia įsakymų personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais  projektus;
 9. kontroliuoja, ar Fondo valstybės tarnautojai bei viešųjų pirkimų komisijų nariai laiku ir tinkamai pateikia privačių interesų deklaracijas;
 10. susipažįsta su privačių interesų deklaracijose pateikta informacija, ir, nustatęs galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto atvejus, informuoja apie tai valstybės tarnautoją ir jo tiesioginį vadovą bei įstaigos vadovą, teikia rekomendacijas dėl viešųjų ir privačių interesų suderinimo;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją ir dokumentus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;
 12. organizuoja Fondo nuostatų ir informacijos apie Fondo valdymo organų narius registravimą Juridinių asmenų registre;
 13. vykdo už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingo darbuotojo funkcijas; 
 14. rengia viešųjų pirkimų planą ir jo pakeitimus, teikia juos tvirtinti įstaigos vadovui ir skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
 15. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje;
 16. teikia siūlymus dėl viešojo pirkimo būdo pasirinkimo;
 17. dalyvauja rengiant viešojo pirkimo dokumentus, nustatant pasiūlymų pateikimo terminus;
 18. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas;
 19. pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų užklausas ir gautas pretenzijas, informuoja juos apie viešojo pirkimo rezultatus;
 20. rengia viešojo pirkimo sutarčių projektus, teisės aktų nustatyta tvarka skelbia apie sudarytas sutartis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei kontroliuoja jų vykdymą;
 21. rengia ir įvertina kitų (ne viešojo pirkimo) sutarčių projektus ir kontroliuoja sudarytų sutarčių vykdymą;
 22. rengia procesinius ir kitus dokumentus, susijusius su fizinių asmenų, turinčių finansinių įsipareigojimų Fondui, bankroto procedūra;
 23. kontroliuoja fizinių asmenų bankroto proceso eigą;  
 24. bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir palaiko ryšius su jų darbuotojais, pagal kompetenciją atstovauja Fondo interesams teismuose ir kitose institucijose, užtikrindamas Fondo nuostatų ir kitų Fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą;
 25. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 26. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas;
 27. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 28. prireikus pavaduoja kitus Fondo darbuotojus;
 29. vykdo kitus su Fondo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio įstaigos vadovo pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.