Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – įstaigos vadovo pavaduotojas (II lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS VEIKLOS SRITIS

3. Administracinių paslaugų teikimas.

4. Sprendimų įgyvendinimas.

5. Teisė.

III SKYRIUS PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Paskolų ir finansinės paramos studentams administravimas.

7. Teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos funkcijų vykdymą, įgyvendinimas.

8. Teisė.

IV SKYRIUS FUNKCIJOS

9. Atlieka specialias teisės aktuose numatytas funkcijas.

10. Prireikus vadovauja įstaigai.

11. Prireikus valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

12. Prireikus valdo įstaigos išteklius.

13. Rengia ir teikia pasiūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

14. Valdo priskirtų struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

15. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai teismuose, santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

16. Koordinuoja įstaigos teisinių klausimų sprendimo procesą, kontroliuoja, kaip įstaigoje laikomasi teisės aktų reikalavimų.

17. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių pavaldžių struktūrinių padalinių sričių administravimą, projektus, analizuoja įstaigos darbuotojų ir kitų įstaigų parengtų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, dalyvauja jų derinimo procese.

18. Teikia įstaigos direktoriui siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, užduočių paskirstymo ir žmogiškųjų išteklių racionalaus panaudojimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo efektyvumo gerinimo bei įstaigos vidinio valdymo mechanizmo tobulinimo.

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė;

20.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

20.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

20.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

20.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų;

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.

VI SKYRIUS KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. komunikacija – 5;

23.2. analizė ir pagrindimas – 5;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 5;

23.4. organizuotumas – 5;

23.5. vertės visuomenei kūrimas – 5.

24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. lyderystė – 4;

24.2. veiklos valdymas – 5;

24.3. strateginis požiūris – 5.

25. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

25.1. derybų valdymas – 5;

25.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas – 5.

26. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

26.1. teisės išmanymas – 5.