Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės paskirtis – užtikrinti įstaigos materialinės ūkinės bazės plėtrą, darbuotojų aprūpinimą ūkinėmis, kanceliarinėmis prekėmis, užtikrinti turto kiekinės apskaitos tikrumą pagal esamas turto buvimo vietas, inicijuoti viešuosius pirkimus, instruktuoti Valstybinio studijų fondo darbuotojus darbų saugos ir sveikatos klausimais.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą fizinių, socialinių mokslų arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties vykdant viešuosius prikimus;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, turto apskaitą biudžetinėse įstaigose;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. analizuoja įstaigos patalpų, jų remonto, darbo vietų įrengimo, darbo priemonių, kanceliarinių prekių,  prekių, skirtų ūkio reikmėms ir reprezentacijai, poreikį;
 2. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus dėl įstaigos ūkinio inventoriaus atnaujinimo, jo papildymo;
 3. bendradarbiauja su Fondo turimų patalpų valdymą ir priežiūrą vykdančia institucija, informuoja šią instituciją apie gedimus ir avarijas, netinkamą teikiamų paslaugų kokybę;
 4. atlieka viešųjų pirkimų iniciatoriaus funkcijas, rengia viešųjų pirkimų paraiškas, užtikrindamas tinkamą įstaigos aprūpinimą kanceliarinėmis, ūkio, reprezentacinėmis ir kitomis efektyviai įstaigos veiklai būtinomis prekėmis ir paslaugomis;
 5. vykdo Fondo įsigytų ūkinių prekių užsakymus ir koordinuoja jų paskirstymą darbuotojams;
 6. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto funkcijas, instruktuoja Valstybinio studijų fondo darbuotojus darbų saugos ir sveikatos klausimais, rengia darbų saugos ir sveikatos instrukcijų projektus;
 7. vykdo materialiai atsakingo asmens funkcijas, užtikrina įsigyjamo turto ir su tuo susijusių dokumentų tikrumą, registravimą, atlieka atiduodamo turto naudoti kontrolę;
 8. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugoti, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 9. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą;
 10. prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje;
 12. pagal kompetenciją vykdo kitus su vykdomomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.