Pareigų aprašymas Spausdinti

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti valstybės remiamų paskolų ir valstybės paskolų suteikimą, valstybės remiamų paskolų palūkanų už studentą apmokėjimą studijų metu, valstybės remiamų paskolų grąžinimo pradžios termino pasikeitimą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. priima studentų, norinčių gauti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, dokumentus, patikrina, ar studentas atitinka visas sąlygas, ar yra pagrindas skirti jo prašomą paskolą, ar yra pagrindas apmokėti už studentą palūkanas, skaičiuojamas už valstybės remiamą paskolą studijų metu;
 2. esant lėšų trūkumui, sudaro studentų, pretenduojančių gauti valstybės paskolas, valstybės remiamas paskolas, konkursinę eilę, įrašo studentą į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis ar valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą, teikia šį sąrašą tvirtinti;
 3. kontroliuoja, kad studentas būtų informuotas apie tai, ar jam skirta valstybės ar valstybės remiama paskola, ar bus apmokėtos valstybės remiamos paskolos palūkanos;
 4. ruošia valstybės paskolų sutartis, vykdo sutarčių pasirašymą, tikrina ir registruoja duomenų bazėje pasirašytas paskolos sutartis, rengia paskolos gavėjų sąrašus valstybės paskolų išmokėjimui bei teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui;
 5. informuoja mokslo ir studijų institucijas apie studentus, pasirašiusius ir nepasirašiusius valstybės paskolos sutarčių;
 6. seka valstybės remiamų paskolų sutarčių pasirašymo procesą, informacijos apie paskolų išmokėjimą gavimą iš kredito įstaigų;
 7. kontroliuoja, kaip valstybės remiamų paskolų išmokėjimo laikotarpiu vykdomos sutarčių dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nuostatos bei Fondo ir kredito įstaigų pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių nuostatos;
 8. priima kredito įstaigų prašymus keisti valstybės remiamos paskolos sutarties su paskolos gavėju sąlygas iki šios sutarties pasirašymo ir parengia medžiagą šių sąlygų keitimo klausimais, užtikrindamas valstybės remiamų paskolų suteikimo administravimą;
 9. kontroliuoja valstybės remiamų paskolų palūkanų ar jų dalies apmokėjimą už studentą, permokėtų palūkanų sumų grąžinimą;
 10. rengia duomenis valstybės remiamų paskolų palūkanų ar jų dalies apmokėjimui bei perduoda juos Finansų ir apskaitos skyriui;
 11. priima paskolos gavėjų prašymus valstybės lėšomis apmokėti valstybės remiamos paskolos palūkanas studijų sustabdymo metu, prašymus dėl maksimalios paskolų sumos padidinimo ir prašymuose nurodytas aplinkybes patvirtinančius dokumentus;
 12. rengia ir Fondo direktoriaus sudarytai komisijai teikia medžiagą dėl palūkanų apmokėjimo studijų sustabdymo laikotarpiu, maksimalios paskolų sumos padidinimo;
 13. informuoja paskolos gavėjus apie Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimą dėl valstybės remiamos paskolos palūkanų apmokėjimo, maksimalios paskolų sumos didinimo;
 14. išduoda valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų gavėjams jų pateiktų prašymų-anketų kopijas, pažymas apie suteiktas valstybės paskolas ir jų sąlygas, pažymas apie suteiktas valstybės remiamas paskolas ir jų standartines sąlygas;
 15. priima valstybės remiamų paskolų gavėjų pranešimus apie pasikeitusią studijų baigimo datą ir atlieka paskolų gavėjų, baigusių studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, nutraukusių studijas ar išbrauktų iš studentų sąrašų paskolų grąžinimo pradžios kontrolę;
 16. atnaujina ir koreguoja duomenų bazėje esančią informaciją apie asmenis, gavusius valstybės paskolą, informaciją apie valstybės remiamų paskolų gavėjų studijų baigimo datą ir kitus duomenis, teikia užklausas ir kontroliuoja jų vykdymą;
 17. pagal kompetenciją konsultuoja paskolų gavėjus, kitus asmenis ir palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, sudarydamas sąlygas tinkamam paskolų administravimui;
 18. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 19. rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
 20. dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus;
 21. prireikus pavaduoja kitus Paskolų skyriaus darbuotojus;
 22. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje bei rengiant sutartis;
 23. vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.