Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės paskirtis – projektuoti ir diegti kompiuterinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. mokėti dirbti programine įranga MS Visual Studio (C++, C#, VB) 2005 arba naujesne, mokėti T-SQL ir serverinę skriptų kalbą PHP arba ASP; 
 3. turėti bent vieną iš šių gebėjimų: WEB Servisų kūrimas, MySQL administravimas, Linux administravimas, Cisco tinklo infrastruktūros įrenginių administravimas;
 4. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą finansinės paramos studentams srityje, asmens duomenų teisinę apsaugą, valstybės informacinių sistemų kūrimą;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. kuria bei administruoja programinę įrangą, kontroliuoja kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą;
 2. savarankiškai analizuoja Fondo informacinių sistemų ir kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrindamas  tinkamą Fondo informacinių sistemų veiklą;
 3. konsultuoja Fondo informacinių sistemų naudotojus bei Fondo darbuotojus informacinių sistemų, kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais;
 4. vykdo spausdinimo, kopijavimo ir kitos biuro technikos priežiūrą, sudarydamas sąlygas tinkamam naudojimuisi Fondo informacinėmis sistemomis bei biuro technika;
 5. administruoja Fondo MS SQL ir MySQL duomenų bazes, užtikrindamas kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą;
 6. vykdo kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius, vienkartinio pobūdžio pavedimus.