Pareigų aprašymas Spausdinti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus darbui Valstybiniame studijų fonde, projektuojant ir diegiant kompiuterinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinant jų funkcionavimą, administruojant kompiuterizuotas darbo vietas, organizuojant kompiuterinių duomenų kaupimą, apsaugą bei keitimąsi jais, užtikrinant teisingą dokumentų valdymą ir apskaitą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3  metų darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 4. labai gerai mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Visual Basic, labai gerai mokėti SQL, T-SQL kalbas, serverinę skriptų kalbą PHP, administruoti MS SQL, MySQL duomenų bazes;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams, valstybės informacinių sistemų kūrimo ir dokumentų valdymo srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas  atlieka šias funkcijas:

 1. vadovauja skyriui ir organizuoja jo darbą;
 2. kontroliuoja skyriaus darbuotojų veiklą ir analizuoja darbo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų;
 3. rengia  pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 4. teikia Fondo vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir vertinimo teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus;
 6. rengia skyriaus nuostatų, skyriaus veiklą reglamentuojančių Fondo direktoriaus įsakymų, kitų vidaus teisės aktų ir dokumentų projektus, vizuoja juos pagal kompetenciją;
 7. planuoja lėšų poreikį informacinių sistemų projektavimui ir priežiūrai, užtikrindamas skyriaus funkcionavimą ir skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 8. projektuoja ir kuria programinę įrangą, organizuoja informacinių sistemų ir dokumentų valdymo ir archyvavimo sistemų kūrimą ir įdiegimą, funkcionavimą Fondo skyriuose;
 9. kontroliuoja kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimą;
 10. analizuoja informacinių sistemų, dokumentų valdymo ir archyvavimo sistemų ir kompiuterinės įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 11. organizuoja kompiuterinių duomenų kaupimą;
 12. konsultuoja darbuotojus informacinių sistemų, dokumentų valdymo ir archyvavimo sistemų kompiuterinės įrangos, kompiuterinių duomenų analizės, ataskaitų rengimo ir kitais klausimais, užtikrindamas tinkamą Fondo kompiuterinio tinklo ir informacinių sistemų administravimą ir funkcionavimą;
 13. savarankiškai organizuoja ir užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos, informacinių sistemų, dokumentų valdymo ir archyvavimo sistemų, kompiuterinių duomenų apsaugą bei teikia reikiamus duomenis Valstybinei duomenų apsaugos  inspekcijai;
 14. atsako už savalaikį bei teisingą reikiamų duomenų (dokumentų, ataskaitų, pažymų ir pan.) pateikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, savarankiškai organizuoja ir atsako už duomenų saugumo politikos įgyvendinimą bei kontrolę (vykdo duomenų saugos įgaliotinio funkcijas), užtikrindamas tinkamą duomenų apsaugą Fonde;
 15. sudaro Fonde elektroninėmis priemonėmis tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus, stebi informacijos rinkmenų būsenos pasikeitimus, turinčius įtakos informacijos rinkmenų aprašymų pakeitimams;
 16. atsako už tinkamą ir savalaikį informacijos rinkmenų aprašymų duomenų bei jų pakeitimų teikimą Informacijos rinkmenų sąrašui;
 17. peržiūri Informacijos rinkmenų sąrašui pateiktus informacijos rinkmenų aprašymus ir, esant reikalui, atlieka reikalingus pakeitimus ir taisymus, užtikrindamas tinkamą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatų laikymąsi Fonde;
 18. teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 19. neskiria užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja įstaigos vadovą;
 20. paaiškėjus, kad pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę;
 21. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus,  rengia veiklos planus ir programas;
 22. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 23. prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 24. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais;
 25. vykdo kitus su Fondo ir skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.