Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės paskirtis - tvarkyti Valstybinio studijų fondo ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, ūkinio inventoriaus apskaitą, apskaičiuoti su darbo santykiais susijusias išmokas, apmokėti konsultantų, ekspertų ir kitas paslaugas, užtikrinti teisingą ir savalaikį buhalterinių duomenų apskaitos vedimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. mokėti dirbti kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema NAVISION, banko pavedimų formavimo sistema, buhalterinės apskaitos programomis „LABBIS“ ir  „STEKAS“, Finansų ir apskaitos valdymo informacine sistema IS FVA;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės veiklos organizavimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. tvarko Fondo ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto, ūkinio inventoriaus apskaitą;
 2. registruoja apskaitoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą ar jo atkūrimą bei veda su tuo susijusius buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Fondo finansinių ataskaitų  rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis, sudarydamas sąlygas Finansų ir apskaitos skyriaus funkcionavimui ir skyriaus uždavinių įgyvendinimui;
 3. gavęs reikiamus dokumentus, apskaičiuoja su darbo santykiais susijusias išmokas;
 4. apmoka konsultantų, ekspertų ir kitas paslaugas;
 5. apskaičiuoja gyventojų pajamų mokestį ir kitas įmokas į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kitas išmokas, veda su tuo susijusius buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Fondo finansinių ataskaitų  rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis;
 6. teikia  su gyventojų pajamų mokesčiu  ir kitomis įmokomis į valstybės biudžetą, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir kitomis išmokomis susijusią informaciją atsakingoms institucijoms;
 7. atsako už apskaitos registrų vedimą bei visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų įtraukimą į apskaitą, teisingą mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą, apskaitos informacijos patikimumą, užtikrindama tinkamą Fondo funkcijų vykdymą;
 8. rengia banko sąskaitos pavedimus, kurių pagrindu atliekami apmokėjimai iš Valstybinio studijų fondo sąskaitos Nr. LT467300010002456044, tvarko šios sąskaitos banko išrašus, registruoja Fondo balansinėse sąskaitose suvestinius (sintetinius) įsipareigojimus administruojant valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius tinkamą šios funkcijos apskaitos tvarkymą;
 9. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 10. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 11. prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 12. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų darbuotojais;
 13. pagal kompetenciją vykdo kitus su Fondo ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.