Pareigų aprašymas Spausdinti

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Pareigybės paskirtis - tvarkyti Valstybinio studijų fondomokėjimų procedūras, susijusias su Fondo vykdomais atsiskaitymais, užtikrinti Fondo įsipareigojimų apskaitą.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. mokėti dirbti kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema NAVISION, banko pavedimų formavimo sistema, buhalterinės apskaitos programa LABBIS, Finansų ir apskaitos valdymo informacine sistema IS FVA;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinės veiklos organizavimą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas vykdantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. rengia dokumentus, kurių pagrindu atliekami tiesioginiai Fondo išlaidų apmokėjimai per kompiuterizuotą Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS) ir apmokėjimai iš Fondo biudžetinės sąskaitos (banko sąskaitos pavedimai);
 2. atlieka tiekėjų pasiūlymų įtraukimo bei bendrųjų žurnalų procedūras per VBAMS sistemą, tvarko einamosios sąskaitos, kurioje apskaitomos valstybės biudžeto lėšos, banko išrašus ir kitus su Fondo veiklos užtikrinimo programa susijusius gautus dokumentus, užtikrindamas tinkamą  Fondo atsiskaitymą;
 3. atlieka kasos operacijas bei jas įformina, įgyvendindamas kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių reikalavimus;
 4. tvarko Fondo atsargų ir medžiagų apskaitą, registruoja apskaitoje su šio turto apyvartomis susijusias ūkines operacijas, veda su tuo susijusius buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Fondo finansinės atskaitomybės finansinių ataskaitų  rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis;
 5. fiksuoja išlaidas (sąnaudas), finansavimo sumas, kitas pajamas, finansinius įsipareigojimus pagal Fondo atliekamas funkcijas, vykdomas programas ir pagal programų išlaidų sąmatose numatytus ekonominės klasifikacijos straipsnius (išskyrus pajamas bei finansinius įsipareigojimus, susijusius su studentų kreditavimu), užtikrindamas tinkamą buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą;
 6. tikrina, ar Paskolų skyriaus teikiami apmokėti apskaitos dokumentai (Fondui vykdant įsipareigojimus pagal valstybės garantiją, kitus įsipareigojimus, taip pat perimant paskolų gavėjų teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis) atitinka formalius jiems teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ruošia banko mokėjimo pavedimus, fiksuoja išlaidas (sąnaudas), finansavimo sumas, užtikrindamas tinkamą Fondo buhalterinę apskaitą;
 7. kontroliuoja gautų įmokų, Fondui įvykdžius įsipareigojimus pagal valstybės garantiją, kitus įsipareigojimus, taip pat perėmus paskolų gavėjų teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis, registravimą apskaitos registruose pagal kasdienius banko sąskaitos įrašus, fiksuoja kitas pajamas, finansinius įsipareigojimus, Fondui vykdant įsipareigojimus pagal valstybės garantiją, kitus įsipareigojimus, taip pat perėmus paskolų gavėjų teises ir pareigas pagal valstybės remiamų paskolų sutartis;
 8. veda registrus pagal kiekvieną debitorių ir kreditorių (Fondo vykdomos programos Fondo veiklą užtikrinančiai priemonei įgyvendinti), užtikrindamas tinkamą Fondo įsipareigojimų apskaitą;
 9. vykdo darbuotojo, atsakingo už taksi paslaugų talonų (kortelių) apskaitą ir naudojimo kontrolę, funkcijas, užtikrindamas Naudojimosi taksi paslaugomis ir taksi paslaugų apskaitos organizavimo Fonde tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą;
 10. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 11. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 12. prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 13. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų darbuotojais;
 14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Fondo ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus.