Pareigų aprašymas Spausdinti

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde administruoti paramą užsienio lietuviams, paramą doktorantų studijoms, studijų stipendijų skyrimą ir mokėjimą, tikslinio finansavimo ir studijų stipendijų lėšų grąžinimą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimus.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. priima užsienio lietuvių prašymus ir dokumentus paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti, studentų prašymus skirti studijų stipendiją, nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantų, kuriems mokama studijų stipendija, prašymus skirti paramą studijoms, kontroliuoja, ar yra pagrindas skirti ir išmokėti prašomą paramą/stipendiją;
 2. sudaro vieningą asmenų, pretenduojančių gauti paramą užsienio lietuviams, sąrašą, studentų, kuriems skiriama studijų stipendija, sąrašą, doktorantų, kuriems skiriama parama studijoms, sąrašą, teikia juos tvirtinti, informuoja studentus ir teisės aktų nustatyta tvarka mokslo ir studijų institucijas apie studentams skirtą paramą/stipendijas;
 3. rengia duomenis ir dokumentus paramos užsienio lietuviams, studijų stipendijų, paramos doktorantų studijoms išmokėjimui, teikia juos Fondo Finansų ir apskaitos skyriui;
 4. seka paramos užsienio lietuviams, studijų stipendijų, paramos doktorantų studijoms mokėjimą, rengia medžiagą dėl paramos išmokėjimo stabdymo, atnaujinimo ar nutraukimo bei informuoja apie tai studentą, užtikrindamas tinkamą šiai pareigybei priskirtų funkcijų administravimą;
 5. apibendrina aukštųjų mokyklų teikiamą informaciją apie asmenis, turinčius grąžinti tikslinio finansavimo lėšas, studijų stipendijų lėšas, kontroliuoja tikslinio finansavimo lėšų, studijų stipendijų lėšų grąžinimo pagrindus;
 6. rengia ir siunčia įspėjimus asmenims apie tikslinio finansavimo, studijų stipendijų grąžinimo tvarką, kontroliuoja lėšas turinčių grąžinti asmenų įsipareigojimų vykdymą po įspėjimų išsiuntimo, teikia informaciją apie įsipareigojimų vykdymą Finansų ir apskaitos skyriui;
 7. priima prašymus dėl atleidimo nuo tikslinio finansavimo, studijų stipendijų lėšų grąžinimo, informuoja asmenis apie sprendimus dėl šių prašymų;
 8. sudaro skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo grąžinant tikslinio finansavimo lėšas, studijų stipendijų lėšas yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, užtikrindamas tinkamą nurodytų lėšų grąžinimo administravimą;
 9. atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie paramą gaunančius užsienio lietuvius, studijų stipendijas gaunančius asmenis, doktorantus, gaunančius paramą, asmenis, turinčius grąžinti tikslinio finansavimo, studijų stipendijų lėšas;
 10. konsultuoja asmenis, mokslo ir studijų institucijas, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, rengia informacinius raštus jo kompetencijos klausimais, užtikrindamas, kad laiku būtų gauta informacija apie administruojamos paramos ar lėšų grąžinimo sąlygas ir tvarką;
 11. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų  įgyvendinimą;
 12. rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus, dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas;
 13. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 14. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, rengiant sutartis;
 15. prireikus pavaduoja kitus Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus darbuotojus;
 16. vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.