Pareigų aprašymas Spausdinti

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėjo pareigybė  reikalinga organizuoti ir vadovauti Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus Darbui Valstybiniame studijų fonde,  administruojant socialines stipendijas, studijų stipendijas, paramą užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose, paramą doktorantų studijoms, už studijas sumokėtos kainos kompensavimą geriausiai studijų metus valstybės nefinansuojamose studijų vietose baigusiems asmenims, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims bei valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose ar tikslinio finansavimo studijų vietose apmokėti, bei studijų stipendijoms mokėti grąžinimą į valstybės biudžetą.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 3. turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį švietimo, mokslo ar studijų srityje;
 4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, žinoti teisės aktų rengimo taisykles;
 6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja Skyriui ir organizuoja jo darbą;
 2. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų veiklą ir analizuoja darbo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų;
 3. rengia  pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 4. teikia Fondo vadovybei pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo, skatinimo ir vertinimo teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus;
 6. rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus veiklos sričių administravimo procedūrų vadovo projektą, Skyriaus veiklą reglamentuojančių Fondo direktoriaus įsakymų, kitų vidaus teisės aktų ir dokumentų projektus, vizuoja juos pagal kompetenciją;
 7. planuoja lėšų poreikį stipendijoms ir finansinei paramai teikti, užtikrindamas Skyriaus funkcionavimą ir uždavinių įgyvendinimą;
 8. teikia konsultacijas studentams, mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems asmenims dėl stipendijų ir finansinės paramos teikimo tvarkos ir sąlygų, lėšų grąžinimo atvejų, tvarkos ir sąlygų;
 9. palaiko tarnybinius ryšius su mokslo ir studijų institucijų, kitų įstaigų ar institucijų tarnautojais ir darbuotojais, užtikrindamas Skyriaus funkcijų sklandų ir efektyvų vykdymą;
 10. organizuoja stipendijų ir finansinės paramos teikimo procesus, kontroliuoja juos ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
 11. kontroliuoja studentų, kuriems siūloma skirti stipendijas ar finansinę paramą, sąrašų sudarymą;
 12. vykdo stipendijų ir finansinės paramos mokėjimo, mokėjimo stabdymo, nutraukimo ar atnaujinimo kontrolę;
 13. organizuoja lėšų grąžinimo administravimą, kontroliuoja informacijos, gautos iš mokslo ir studijų institucijų, apibendrinimo procesą, kontroliuoja įspėjimų lėšas turintiems grąžinti asmens siuntimo procesą, analizuoja informaciją apie grąžinamas lėšas ir susidariusias skolas, organizuoja teisminio skolų išieškojimo procesus;
 14. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbui reikalingų informacinių sistemų ar duomenų bazių naudojimo ir palaikymo, vykdo informacinės sistemos, skirtos stipendijų ir finansinės paramos administravimui, duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas;
 15. rengia bei teikia ataskaitas ir suvestines, susijusias su stipendijų ir finansinės paramos administravimu bei prievole grąžinti lėšas;
 16. Fondo direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, rengiant sutartis, atstovauja Skyriui ir Fondui kitų institucijų sudarytose darbo grupėse ir komisijose;
 17. teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 18. neskiria užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja įstaigos vadovą;
 19. paaiškėjus, kad pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę;
 20. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas dokumentų tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų  įgyvendinimą;
 21. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas;
 22. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei visą Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus veiklą, laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 23. vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.