Pareigų aprašymas Spausdinti

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde vykdyti paskolų apskaitą, atlikti paskolų, lėšų, sumokėtų  pagal valstybės garantiją ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas, grąžinimo kontrolę, asmens duomenų tvarkymą Paskolų skyriuje, kontroliuoti valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo pradžios termino pasikeitimą, administruoti valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo termino atidėjimą, atnaujinimą bei atleidimą nuo valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo.  

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba  technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo  šias funkcijas:

 1. Suveda banke esančios Fondo sąskaitos, kurioje apskaitomos lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, išrašo duomenis bei kitus šios sąskaitos kaupiamojo žiniaraščio (memorialinio orderio Nr. 3) ir jo priedų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 rengimui būtinus duomenis į informacinę sistemą, skirtą paskolų administravimui, teikia informaciją šios sąskaitos kaupiamojo žiniaraščio (memorialinio orderio Nr. 3) ir jo priedų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 rengimui;
 2. siunčia raštus dėl permokų, nepriemokų bei neaiškių įmokų užskaitymo, sudarydamas sąlygas tinkamai vykdyti paskolų apskaitą;
 3. priskiria paskolos grąžinimo įmoką, Fondo pagal valstybės garantiją sumokėtos sumos grąžinimo įmoką, perėmus įsipareigojimus pagal valstybės remiamos paskolos sutartį Fondo kredito įstaigai sumokėtos sumos grąžinimo įmoką konkrečiam paskolos gavėjui;
 4. rengia pažymas dėl paskolos gavėjo visiško atsiskaitymo pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis bei išduoda jas paskolos gavėjams, sudarydamas sąlygas tinkamai paskolų ir lėšų, sumokėtų pagal valstybės garantiją ar perėmus paskolos gavėjo teises ir pareigas, grąžinimo kontrolei;
 5. kontroliuoja įsipareigojimų pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis vykdymą;
 6. sudaro skolininkų, dėl kurių įsiskolinimo pagal valstybės lėšomis suteiktų paskolų sutartis išieškojimo yra kreipiamasi į teismą, sąrašus, apskaičiuoja šių įsiskolinimų dydį ir perduoda informaciją dėl skolos išieškojimo teisininkui, sudarydamas sąlygas valstybės lėšomis suteiktų paskolų išieškojimui;
 7. priima asmenų prašymus dėl klaidingai pervestų lėšų į Fondo sąskaitas, kuriose apskaitomos lėšos iš grąžinamų valstybės paskolų, palūkanų, delspinigių bei lėšos pagal administruojamas valstybės remiamas paskolas, grąžinimo;
 8. parengia ir atlieka klaidingai pervestų lėšų grąžinimo ar užskaitymo pagal tikslinę paskirtį mokėjimo pavedimus, užtikrindamas tinkamą sąskaitų tvarkymą  valstybės bei valstybės remiamų paskolų administravime;
 9. vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
 10. teikia siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos Paskolų skyriuje;
 11. analizuoja ir apibendrina kitų Paskolų skyriaus darbuotojų pateiktus siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos, užtikrindamas tinkamą asmens duomenų tvarkymą administruojant paskolas;
 12. priima paskolos gavėjų prašymus dėl valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo terminų atidėjimo ir atleidimo nuo šių paskolų grąžinimo;
 13. rengia medžiagą paskolų grąžinimo atidėjimo ir atleidimo nuo paskolų grąžinimo (įskaitant atleidimą nuo paskolos grąžinimo paskolos gavėjui mirus) klausimais;
 14. dalyvauja įgyvendinant sprendimus atidėti paskolų grąžinimą ir atleisti nuo paskolų grąžinimo, informuoja paskolos gavėjus apie šiuos sprendimus;
 15. kontroliuoja atidėjimų pagrindus, rengia siūlymus ir dokumentus dėl paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos;
 16. rengia medžiagą paskolų grąžinimo termino atnaujinimo klausimais, dalyvauja įgyvendinant sprendimus dėl paskolos grąžinimo termino atnaujinimo;
 17. informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atnaujinti paskolos grąžinimo terminą, užtikrindamas tinkamą valstybės lėšomis suteiktų paskolų grąžinimo atidėjimo, atnaujinimo bei atleidimo nuo paskolų grąžinimo administravimą;
 18. atlieka valstybės lėšomis suteiktų paskolų gavėjų, baigusių studijas anksčiau numatytos studijų baigimo datos, nutraukusių studijas ar išbrauktų iš studentų sąrašų, paskolų grąžinimo pradžios kontrolę;
 19. priima paskolos gavėjų pranešimus apie pasikeitusią studijų baigimo datą;
 20. atnaujina ir koreguoja informacinėje sistemoje esančią informaciją apie paskolos gavėjų studijų baigimo datą ir kitus pasikeitusius duomenis, teikia užklausas ir kontroliuoja jų vykdymą;
 21. pagal kompetenciją konsultuoja paskolos gavėjus ir kitus asmenis, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, sudarydamas sąlygas tinkamam paskolų administravimui;
 22. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 23. rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
 24. dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus;
 25. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos operacijos, surašymą;
 26. prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;
 27. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis;
 28. vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.