Pareigų aprašymas Spausdinti

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas) administruoti socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams teikimą ir išmokėjimą bei užtikrinti asmens duomenų tvarkymą Fonde.

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą,  rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus. 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

 1. konsultuoja studentus, mokslo ir studijų institucijas, kitus asmenis socialinių stipendijų skyrimo klausimais, taip pat skyriaus darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;
 2. priima studentų, norinčių gauti socialinę stipendiją, paraiškas ir dokumentus;
 3. kontroliuoja, ar yra pagrindas skirti ar išmokėti socialinę stipendiją;
 4. rengia studentų, kuriems siūloma skirti socialinę stipendiją, sąrašo projektą ir teikia jį tvirtinti;
 5. kontroliuoja, kad studentas būtų informuotas apie tai, ar jam skirta socialinė stipendija;
 6. rengia duomenis ir dokumentus socialinių stipendijų išmokėjimui, teikia juos Finansų ir apskaitos skyriui;
 7. seka socialinių stipendijų išmokėjimo procesą, rengia medžiagą dėl socialinės stipendijos išmokėjimo nutraukimo bei apie tai informuoja studentą;
 8. priima asmenų prašymus, dokumentus, susijusius su socialinėmis stipendijomis, ir juos registruoja, rengia atsakymų projektus;
 9. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, mokslo ir studijų institucijų darbuotojais;
 10. atnaujina ir koreguoja Fondo tvarkomą informaciją apie asmenis, gavusius socialinę stipendiją,  užtikrindamas tinkamą socialinių stipendijų administravimą;
 11. kaupia ir analizuoja statistinę informaciją, vertina pokyčius, teikia visuomenės informavimui ir skyriaus veiklai būtinus duomenis ir informaciją apie socialinių stipendijų suteikimą ir išmokėjimą;
 12. vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
 13. teikia siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos Stipendijų ir finansinės paramos skyriuje ir Fonde, analizuoja ir apibendrina kitų darbuotojų pateiktus siūlymus dėl asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos;
 14. dalyvauja rengiant sutartis dėl asmens duomenų teikimo/ gavimo;
 15. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 16. rengia Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
 17. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas;
 18. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 19. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 20. dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje;
 21. prireikus pavaduoja kitus Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus darbuotojus;
 22. vykdo kitus su Fondo ir Stipendijų ir finansinės paramos  skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.