Pareigų aprašymas Spausdinti

PASKOLŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Paskolų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Valstybiniame studijų fonde administruoti  garantinių įsipareigojimų  vykdymą, valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimą, atnaujinimą, atleidimą nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo bei valstybės remiamų paskolų sutarčių sąlygų keitimą.  

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų arba fizinių mokslų, arba  technologijos mokslų, arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus. 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo  šias funkcijas:

 1. kontroliuoja, ar yra pagrindas Fondui vykdyti garantinius įsipareigojimus, ar pateikti visi  garantijos sąlygų įvykdymą patvirtinantys dokumentai;
 2. rengia duomenis ir dokumentus garantiniams įsipareigojimams apmokėti bei perduoda juos Finansų ir apskaitos skyriui;
 3. informuoja paskolos gavėjus apie tai, kad Fondas už juos įvykdė garantinius įsipareigojimus;
 4. konsultuoja garantinių įsipareigojimų vykdymo klausimais, užtikrindamas tinkamą Fondo įsipareigojimų pagal valstybės garantiją vykdymą;
 5. priima paskolos gavėjų  prašymus dėl  valstybės remiamų  paskolų grąžinimo termino atidėjimo, rengia medžiagą šių paskolų grąžinimo atidėjimo klausimais;
 6. informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atidėti paskolos grąžinimą, atidėjimo įforminimo sąlygas ir tvarką;
 7. dalyvauja įgyvendinant sprendimus atidėti paskolų grąžinimą, kontroliuoja grąžinimo atidėjimo pagrindus;
 8. rengia siūlymus ir dokumentus dėl paskolos grąžinimo atidėjimo termino pabaigos;
 9. rengia medžiagą paskolų grąžinimo termino atnaujinimo klausimais;
 10. dalyvauja įgyvendinant sprendimus dėl paskolos grąžinimo termino atnaujinimo;
 11. informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atnaujinti paskolos grąžinimo terminą;
 12. konsultuoja valstybės remiamos paskolos grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą valstybės remiamų paskolų grąžinimo termino atidėjimo bei atnaujinimo administravimą;
 13. priima paskolos gavėjų prašymus atleisti nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo;
 14. rengia medžiagą atleidimo nuo šių paskolų grąžinimo klausimais, informuoja paskolos gavėjus apie sprendimą atleisti nuo paskolų grąžinimo;
 15. dalyvauja įgyvendinant sprendimus atleisti nuo paskolos grąžinimo;
 16. rengia  medžiagą atleidimo nuo paskolos grąžinimo paskolos gavėjui mirus klausimais bei dalyvauja įgyvendinant šiuos sprendimus;
 17. konsultuoja atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo klausimais, užtikrindamas tinkamą atleidimo nuo valstybės remiamų paskolų grąžinimo administravimą;
 18. priima pranešimus dėl kredito įstaigos ir paskolos gavėjo pasirašytos valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo;
 19. rengia medžiagą valstybės remiamos paskolos sutarties sąlygų keitimo klausimais;
 20. palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais, valstybės remiamas paskolas teikiančiomis kredito įstaigomis, su mokslo ir studijų institucijomis;
 21. pagal kompetenciją konsultuoja valstybės remiamas paskolas teikiančias kredito įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, valstybės remiamų paskolų gavėjus bei kitus asmenis, užtikrindamas tinkamą paskolų administravimą;
 22. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 23. rengia Paskolų skyriaus metinių ir kitų ataskaitų projektus;
 24. dalyvauja formuojant Paskolų skyriaus strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, teisės norminių aktų, reglamentuojančių paskolų administravimą, projektus;
 25. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu  atliekamos operacijos, surašymą;
 26. prireikus pavaduoja Paskolų skyriaus vedėją ir kitus skyriaus darbuotojus;
 27. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje, dalyvauja rengiant sutartis;
 28. vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, užtikrindamas Fondo strateginių tikslų įgyvendinimą.