Pareigų aprašymas Spausdinti

 PASKOLŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

Paskolų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir vadovauti Paskolų skyriaus darbui Valstybiniame studijų fonde administruojant paskolas studentams.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų apskaitos ar kreditavimo srityje;
 4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, žinoti teisės aktų rengimo taisykles;
 6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus specialistų veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja Paskolų skyriui ir organizuoja jo darbą;
 2. kontroliuoja Paskolų skyriaus darbuotojų veiklą ir analizuoja darbo rezultatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo, naujų darbo krypčių bei formų;
 3. rengia pavaldžių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
 4. teikia vadovybei pasiūlymus dėl darbuotojų mokymo, skatinimo ir vertinimo įstatymų nustatyta tvarka;
 5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia su jais susijusias pastabas bei pasiūlymus;
 6. rengia Paskolų skyriaus nuostatų, Paskolų skyriaus veiklos sričių administravimo procedūrų vadovo projektą, Paskolų skyriaus veiklą reglamentuojančių Fondo direktoriaus įsakymų, kitų vidaus teisės aktų ir dokumentų projektus, vizuoja juos pagal kompetenciją;
 7. planuoja lėšų poreikį paskoloms, paskolų palūkanoms apmokėti, garantiniams ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, užtikrindamas Paskolų skyriaus funkcionavimą ir skyriaus uždavinių įgyvendinimą;
 8. konsultuoja studentus ir kitus asmenis, besidominčius Fondo administruojamomis paskolomis;
 9. rengia lėšų paskirstymo valstybės paskoloms teikti, valstybės remiamų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti projektą;
 10. organizuoja paskolų sutarčių pasirašymą;
 11. teikia studentų, pasirašiusių valstybės paskolų sutartis, sąrašus mokėjimams atlikti ir kontroliuoja jų vykdymą;
 12. rengia ir teikia banke esančios Fondo sąskaitos, kurioje apskaitomos lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kaupiamąjį žiniaraštį (memorialinį orderį Nr. 3) ir jo priedus Nr. 1, Nr.2, Nr. 3;
 13. teikia siūlymus dėl Paskolų skyriaus darbui reikalingų informacinių sistemų ar duomenų bazių naudojimo ir palaikymo, vykdo informacinės sistemos, skirtos paskolų administravimui, duomenų valdymo įgaliotinio funkcijas;
 14. savarankiškai rengia bei teikia ataskaitas ir suvestines, susijusias su Paskolų skyriaus veikla;
 15. teikia ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai apie paskolas studijų įmokoms mokėti, analizuoja paskolų teikimą ir grąžinimą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, užtikrindamas tinkamą paskolų administravimą;
 16. palaiko tarnybinius ryšius, būtinus darbo funkcijoms vykdyti, su kitų įstaigų darbuotojais, ministerijomis, mokslo ir studijų institucijomis, užtikrindamas tinkamą Fondo funkcijų vykdymą.
 17. teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 18. neskiria užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą, o nustatęs galimą, potencialų ar realų viešųjų ir privačių interesų konflikto pavojaus atvejį, apie tai nedelsdamas raštu informuoja įstaigos vadovą;
 19. paaiškėjus, kad pavaldus tarnautojas ieško kito darbo ne valstybinėje tarnyboje, išaiškina jam visus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimus pasibaigus tarnybai, užtikrindamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę;
 20. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 21. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengia veiklos planus ir programas;
 22. atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 23. prireikus pavaduoja kitus darbuotojus;
 24. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių bei komisijų veikloje;
 25. vykdo kitus su Fondo ir Paskolų skyriaus funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.