Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(Viešieji ryšiai)

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. mokėti anglų kalbą B2 (pažengęs vartotojas) lygiu;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje,  Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 5. labai gerai išmanyti ir taikyti praktikoje Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo paramos gavėjus gautų lėšų naudojimo ir apskaitos klausimais, išmanyti raštvedybos reikalavimus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. informuoja visuomenę, žiniasklaidos priemones, valstybės ir savivaldybės institucijas ir įstaigas apie Fondo veiklą, formuoja Fondo įvaizdį, stebi žiniasklaidos priemonių  teikiamą informaciją  apie Fondą, parengia pasiūlymus ir informuoja direktorių apie konkrečios informacijos, susijusios su Fondo veikla,  pateikimą viešojoje erdvėje, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis visuomenės informavimo srityje, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant konferencijas ir kitus renginius, teikia pasiūlymus direktoriui dėl naujų informacinių priemonių, programų, jų įgyvendinimo būdų, rūpinasi aktualios visuomenei informacijos pateikimu Fondo interneto tinklapyje bei nuolatiniu jos atnaujinimu, užtikrindamas išsamios ir teisingos informacijos apie Fondo veiklą pateikimą visuomenei;
 2. vykdo informacijos gavimo, saugojimo, analizės ir išsiuntimo kontrolę, formuoja duomenų bazes, rengia ir įformina dokumentus, redaguoja ir koreguoja Fondo tarnautojų parengtus dokumentus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų tarnautojais,  užtikrindamas Fondo ir tarptautinių organizacijų bei  analogiškų institucijų užsienio šalyse bendradarbiavimą ir ryšių plėtojimą;
 3. supažindina visuomenę su Fondo ruošiamais teisės aktų projektais, organizuoja Fondo teisės norminių aktų ir kitų dokumentų viešą skelbimą teisės aktų nustatyta tvarka, užtikrindamas teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo reikalavimų laikymąsi; 
 4. organizuoja asmenų apklausą apie prašymų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę Fonde, apibendrina apklausos rezultatus ir Fondo direktoriui teikia ataskaitas, siūlymus dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės gerinimo, Fondo interneto svetainėje skelbia asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo rezultatus;
 5. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 6. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.