Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

(Dokumentų valdymas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir veiklą finansinės paramos studentams srityje, Valstybinio studijų fondo nuostatais ir kitais Fondo veiklą reglamentuojančiais dokumentais;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;
 5. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, mokėti konsultuoti Fondo darbuotojus ir paramos gavėjus.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. renka, apdoroja ir saugo informaciją, vykdo reikalaujamą informacijos srautų kontrolę, informacijos gavimo, saugojimo, analizės ir išsiuntimo kontrolę, priima ir perduoda informaciją ryšio priemonėmis, organizuoja lankytojų priėmimą, apibendrina informaciją ir laiku bei tiksliai pateikia ją Fondo direktoriui bei kitiems darbuotojams, užtikrina, kad direktorius gautų visą informaciją, perduotą jam nesant, paskirsto Fonde gaunamą korespondenciją skyriams pagal kompetenciją, užtikrindamas tinkamą informacijos teikimą ir gavimą Fonde;
 2. registruoja Fonde gaunamą bei siunčiamą korespondenciją, atsako už siunčiamų ir gaunamų dokumentų, dokumentų projektų, užduočių ir pavedimų Fondo darbuotojams perkėlimą į dokumentų valdymo sistemą, konsultuoja Fondo darbuotojus dokumentų valdymo sistemos naudojimo, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais, rūpinasi Fondo dokumentų išsiuntimu, kontroliuoja archyvaro darbą, rengia ir įformina dokumentus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo pavedimu spausdina ir daugina dokumentus, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimų laikymąsi Fonde;
 3. konsultuoja Fondo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, redaguoja ir koreguoja Fondo tarnautojų parengtus raštus bei dokumentus, užtikrindamas valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Fonde;
 4. paruošia jo kompetencijai priklausančių dokumentų metinius apyrašus bei atiduoda į archyvą saugojimui, užtikrindamas Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nuostatų įgyvendinimą;
 5. kontroliuoja patalpų valymo paslaugų kokybę, analizuoja kanceliarinių ir ūkinių prekių poreikį, užsako šias prekes ir paskirsto jas Fondo darbuotojams, sudarydamas sąlygas tinkamai Fondo veiklai;
 6. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, rengiant veiklos planus ir programas, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą, prireikus pavaduoja kitus darbuotojus, palaiko tarnybinius ryšius su kitų įstaigų valstybės tarnautojais, vykdo kitus su Fondo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.