Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;
 2. turėti vadovaujamojo darbo patirties;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo teisinių santykių klausimus ir veiklą finansinės paramos studentais teikimo srityje, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus;
 6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių struktūrinių padalinių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų  veiklą,  rinktis darbo metodus, priimti sprendimus;
 7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, išmanyti raštvedybos reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. analizuoja įstaigos veiklą ir personalo darbą, teikia Fondo direktoriui siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, užduočių paskirstymo ir žmogiškųjų išteklių racionalaus panaudojimo, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo efektyvumo gerinimo bei įstaigos vidinio valdymo mechanizmo tobulinimo, užtikrindamas kokybišką ir sklandų valstybės, valstybės remiamų paskolų ir kitos finansinės paramos studentams administravimą;
 2. koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių struktūrinių padalinių veiklą, paskirsto darbus ir pavedimus šiems padaliniams, užtikrindamas jų tinkamą ir kokybišką vykdymą;
 3. koordinuoja įstaigos teisinių klausimų sprendimo procesą, kontroliuoja, kaip Fonde laikomasi teisės aktų reikalavimų, rengia teisės aktų, reglamentuojančių paskolų ir finansinės paramos studentams administravimą, projektus ir su jais susijusius dokumentus, analizuoja įstaigos darbuotojų parengtų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus, dalyvauja jų derinimo procese, užtikrindamas įstaigos veiklos teisėtumą;
 4. organizuoja ir koordinuoja su įstaigos funkcijų vykdymu susijusių kitų įstaigų parengtų teisės aktų projektų derinimo procedūras, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų nuostatų;
 5. rengia siūlymus Fondo valdybai su įstaigos administruojamomis paskolomis ir finansine parama studentams susijusiais klausimais, organizuoja bei kontroliuoja Fondo valdybos priimtų sprendimų vykdymą, užtikrindamas Fondo nuostatuose numatytų Fondo tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
 6. Fondo direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją atstovauja Fondui teismuose, įstaigose, institucijose ir organizacijose, dalyvauja tarpinstitucinių darbo grupių ir komisijų veikloje, teikia nuomonę jose svarstomais klausimais, bendradarbiauja su mokslo ir studijų institucijomis, užtikrindamas tinkamą įstaigai nustatytų uždavinių vykdymą;
 7. dalyvauja konkursų į valstybės tarnautojų pareigas, atrankų į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas ir kitų Fondo direktoriaus sudarytų kitų komisijų veikloje;
 8. laikinai nesant Fondo direktoriaus, atlieka įstaigos direktoriaus funkcijas, veikia  Fondo vardu, atstovauja įstaigai ir organizuoja jos darbą; 
 9. dalyvauja formuojant Fondo strateginius tikslus, veiklos planus ir programas, sudarant Fondo metinę biudžeto išlaidų sąmatą ir kontroliuojant jos vykdymą, atsako už pareigybės aprašyme nurodytų funkcijų atlikimą bei už laiku, teisėtai bei teisingai parengtų dokumentų, kurių pagrindu atliekamos ūkinės operacijos, surašymą;
 10. vykdo kitus su Fondo funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio Fondo direktoriaus pavedimus, siekiant Fondo strateginių tikslų įgyvendinimo.