Pareigų aprašymas Spausdinti

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį magistro arba jam prilyginamą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei mokslo ir studijų srities veiklą;

3. gebėti spręsti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimo, biudžetinių įstaigų finansavimo, darbo teisinių santykių klausimus;

4. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų vadovaujamojo darbo patirtį;

5. mokėti dirbti biuro kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

7. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

8. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;

9. išmanyti bendravimo, vadovavimo psichologijos, profesinės etikos ir kultūros pagrindus, gebėti juos taikyti praktikoje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja Fondo veiklą ir asmeniškai atsako už Fondui pavestų uždavinių vykdymą, funkcijų atlikimą ir veiklos rezultatus;

2. atsako už tai, kad Fonde būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, darbo saugos reikalavimų;

3. atsako už Fondo valdybos nutarimų įgyvendinimą;

4. atsako už Fondo valdomų lėšų naudojimą, rengia ir vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamas programas, rengia šių programų sąmatas, kontroliuoja ir vykdo Fondo įsipareigojimus, užtikrina programų vykdymo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

5. užtikrina veiksmingos Fondo vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, veikimą ir tobulinimą, teikia siūlymus dėl Fondo finansinės veiklos audito organizavimo, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais teikia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, užtikrina finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

6. leidžia įsakymus ir tvirtina kitus Fondo dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą;

7. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Fondo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, nustato jų darbo užmokestį, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, vienkartines išmokas ir pašalpas;

8. suderinęs su Fondo valdyba, tvirtina Paskolų teikimo studentams nuostatus;

9. priima sprendimus dėl nepanaudotų valstybės biudžeto lėšų ir lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių perskirstymo;

10. suderinęs su Švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina Fondo pareigybių sąrašą;

11. tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, Fondo valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus; 2

12. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už Fondo valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimą ir jų tarnybinės veiklos vertinimą;

13. rūpinasi Fondo intelektualiaisiais, materialiaisiais ir finansiniais ištekliais, atsako už darbo saugą;

14. atstovauja Fondui ir veikia Fondo vardu;

15. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas funkcijas.