• Administracija
  Tel. , El. p. , Adresas: A. Goštauto g. 12-100
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ernestas Jasaitis
  106
  Ieva Rutavičiūtė
  113

  Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

  • Direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Viešųjų ryšių specialistas
  • Sekretorius
  • Teisininkai
  • Archyvaras
 • Paskolų skyrius
  Paskolų skyrius

        Paskolų skyrius administruoja Valstybės paskolas bei Valstybės remiamas paskolas Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentams.  Per Valstybinį  studijų fondą yra teikiamos šios paskolos:

        Valstybės paskolos - studijų įmokai mokėti (studentams, įstojusiems iki 2009 m.).
        Teisę gauti valstybės paskolas turi  Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisujų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

        Valstybės remiamos paskolos:  
       - studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos kainos ar jos dalies);
      
  - gyvenimo išlaidoms (1900 Eur rudens semestrą, 950 Eur pavasario semestrą);
       - dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 2280 Eur).

       Studijų metu iš viso galima pasiskolinti 14630 Eur.
       Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 • Stipendijų ir finansinės paramos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Gintarė Kaklauskaitė
  Vyriausioji specialistė ( konkursas „Kitas100“, parama pedagogikos studijoms)
  116
  Mingailė Mikūtaitė
  Vyriausioji specialistė (teisminis skolų išieškojimas)
  115
  Sabina Zinovičienė
  Mintarė Simonaitytė
  Vyriausioji specialistė (studijų krepšelio grąžinimas)
  116

  Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus uždaviniai:

  • Administruoti Fondo teikiamą paramą trečiosios studijų pakopos studentams (doktorantams ir meno aspirantams) Fondo valdybos nustatyta tvarka;
  • Administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;
  • Administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
  • Administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - puse studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
  • Administruoti valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 • Finansų ir apskaitos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Audronė Juozaitienė
  108
  Svetlana Kapalinskienė
  108

  Finansų ir apskaitos padalinio tikslas, finansinę apskaitą tvarkyti taip, kad informaciją būtų:

  • tinkama, objektyvi ir palyginama
  • pateikiama laiku
  • išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams

  Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos uždavinys - organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai organizacijai.

 • Projektas "Studijų prieinamumo didinimas"
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jūratė Marcinkevičienė
  114
  Ieva Rutavičiūtė
  Projekto vadovė
  113
  Asta Motiejūnienė (Tikslinių išmokų teikimas)
  114

  Tikslinės išmokos

  Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
  2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
  3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
   3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
   3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
   3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
   3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
  4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

  Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

  Gavusios aukščiau paminėtus studentų dokumentus aukštosios mokyklos sudaro studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašus . Į sąrašus neįrašomi studentai, netinkamai pateikę prašymą ir/ar dokumentus. Sąrašus aukštosios mokyklos turi pateikti fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios.

  Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą , tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomą sąrašą aukštoji mokykla teikia Fonduikiekvieną mėnesį iki 15-tos to mėnesio dienos (jei aukštoji mokykla prašymų negauna, sąrašo neteikia). Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

  Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

  Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

  Plačiau: http://www.studijuoktobulek.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-25