Padaliniai

 

Administracija

Valstybinio studijų fondo administraciją sudaro šie darbuotojai:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas
 • Viešųjų ryšių specialistas
 • Sekretorius
 • Teisininkai
 • Archyvaras
 

Paskolų skyrius

     Paskolų skyrius administruoja Valstybės paskolas bei Valstybės remiamas paskolas Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir trečiosios pakopos studentams.  Per Valstybinį  studijų fondą yra teikiamos šios paskolos:

      Valstybės paskolos - studijų įmokai mokėti (520 Lt, studentams, įstojusiems iki 2009 m.).
     Teisę gauti valstybės paskolas turi  Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisujų studijų ir antrosios pakopos studentai, kurie moka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijų įmoką.

      Valstybės remiamos paskolos:  
     - studijų kainai sumokėti (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už studijų metus mokamos kainos ar jos dalies);
    
- gyvenimo išlaidoms (šios paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti teisės aktų nustatytos bazinės socialinės išmokos (toliau vadinama -BSI.
     - dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių
     Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

 

Stipendijų ir finansinės paramos skyrius

Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus uždaviniai:

 • Administruoti Fondo teikiamą paramą trečiosios studijų pakopos studentams (doktorantams ir meno aspirantams) Fondo valdybos nustatyta tvarka;
 • Administruoti socialines stipendijas aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams;
 • Administruoti valstybės lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimą į valstybės biudžetą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka valstybės finansuojamose studijų vietose studijavę asmenys, pašalinti iš aukštosios mokyklos arba nutraukę studijas, privalo šias lėšas grąžinti į valstybės biudžetą;
 • Administruoti per atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensavimą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir dydžiu daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju - puse studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų;
 • Administruoti valstybės paramos skyrimą išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 

Finansų ir apskaitos skyrius

Finansų ir apskaitos padalinio tikslas, finansinę apskaitą tvarkyti taip, kad informaciją būtų:

 • tinkama, objektyvi ir palyginama
 • pateikiama laiku
 • išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams

Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos uždavinys - organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai organizacijai.

 

Informacinių technologijų skyrius

Informacinių technologijų skyriaus uždaviniai:

 • Kompiuterizuoti Fondo darbą diegiant reikiamą kompiuterinę ir programinę įrangą bei kompiuterizuotas informacines sistemas;
 • Organizuoti kompiuterinius ryšius tarp Fondo struktūrinių padalinių bei su kitomis organizacijomis;
 • Organizuoti kompiuterinės ir programinės įrangos, kompiuterizuotų informacinių sistemų ir kompiuterinių duomenų apsaugą;
 • Tirti Fondo darbo vietų kompiuterizavimo perspektyvas, kompiuterinės technikos bei programinės įrangos poreikį, atsižvelgiant į Fondo veiklos pobūdį bei finansines galimybes.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-28