2024-02-06

Vyksta prašymų skirti socialinę paramą doktorantui, išėjusiam akademinių atostogų, priėmimas

Valstybinis studijų fondas nuo 2024 m. sausio 1 d. administruoja paramą trečiosios pakopos studijų studentams (toliau – doktorantai), išėjusiems akademinių atostogų ir primena, kad kiekvieną mėnesį nuo 1 d. iki 14 d. vyksta prašymų priėmimas. Parama doktorantams skiriama, kai prašymų skirti paramą priėmimo metu doktorantas atitinka visus šiuos kriterijus:

- yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

- vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 11 punktu išėjęs akademinių atostogų (išskyrus atvejus, kai akademinės atostogos suteikiamos dėl asmeninių priežasčių);

- yra Lietuvos Respublikos pilietis arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės pilietis, dirbantis ir (arba) turintis teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jo šeimos narys, jeigu tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Paramos doktorantams dydis – 6,5 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) per mėnesį. Parama doktorantams skiriama nuo Aprašo 11 punkte nurodyto doktoranto prašymo gavimo Fonde mėnesio pradžios iki doktoranto akademinių atostogų pabaigos, bet ne ilgesniam nei 24  mėnesių laikotarpiui. Parama doktorantams Aprašo 5 punkte nustatytus kriterijus atitinkančiam asmeniui gali būti skiriama kelis kartus, tačiau tam pačiam asmeniui paramos doktorantams suma negali viršyti 156 BSI.

Doktorantas turi jungtis prie informacinės sistemos ir pildyti elektroninę formą, spaudžiant šią nuorodą https://studentai.vsf.lt/studentai. Doktorantas autorizuojasi savo asmens duomenimis per Elektroninius valdžios vartus ir renkasi PARAMA DOKTORANTAMS.

Parama doktorantams neskiriama, o paskirtos paramos doktorantams mokėjimas nutraukiamas:

- pasibaigus doktoranto akademinėms atostogoms;

 - doktorantui nutraukus studijas ar pašalinus doktorantą iš aukštosios mokyklos;

- doktorantui išmokėjus 156 BSI  paramą;

- pasibaigus Aprašo 6 punkte nurodytam laikotarpiui;

- asmeniui nebeatitinkant Aprašo 5 punkte nustatytų kriterijų;

- doktorantui mirus.

Parama doktorantams skiriama vadovaujantis Paramos doktorantams, išėjusiems akademinių atostogų, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 909 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“.