Padedame siekti aukštojo mokslo

Data

2018 01 28

Įvertinimas
0
didintuvas.png

Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) vykdomo projekto „Studijų prieinamumo didinimas” (toliau – Projektas), bendrai finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, dėka 2017 metais Lietuvos aukštosioms mokykloms nupirkta ir perduota regos negalios kompensacinės įrangos už 106 365,31 Eur. 

 

„Studijų prieinamumo didinimas“ –

Projektas, skirtas užtikrinti aukštojo mokslo prieinamumą ir studijų kokybės gerinimą studentams, turintiems negalią. Keturiomis Projekto veiklomis siekiama visuotinai prieinamos studijų aplinkos sukūrimo, kuri skatintų žmones, turinčius specialiųjų poreikių, siekti aukštojo mokslo.

Viena Projekto funkcijų – šalies aukštųjų mokyklų – Projekto partnerių – informacinės ir fizinės aplinkos gerinimas bei pritaikymas studentų, turinčių negalią, poreikiams. Siekdamas šio tikslo Projekto vykdytojas perka ir Projekto partneriams perduoda specializuotą techninę ir programinę įrangą ir teikia pagalbą įrengiant naujas ir gerinant esamas specializuotas darbo vietas. Kiekvienais metais užsibrėžta tenkinti studentų, turinčių skirtingas negalias, poreikius.

Ko trūksta šalies aukštosioms mokykloms

Jau pačioje Projekto veiklų vykdymo pradžioje bendradarbiaujant su Projekto parteriais nekilo abejonių, kad regos negalios kompensacinė įranga – viena reikalingiausių aukštosiose mokyklose. 2017 metais Projekto vykdytojas atliko aukštųjų mokyklų – Projekto partnerių – apklausą siekdamas detalizuoti ir konkretizuoti, kokia įranga reikalingiausia kiekvienai aukštajai mokyklai. 34 Lietuvos aukštosios mokyklos – Projekto partnerės – 2017 m. vasarį pildė anketas, kuriose nurodė ir pagrindė regos negalios kompensacinės įrangos poreikį.

Tikslingiausia, pasak aukštųjų mokyklų atstovų, studentams, turintiems negalią, pritaikyti tas erdves, kuriomis galėtų naudotis visų fakultetų studentai: bibliotekų skaityklos, kompiuterių klasės, amfiteatrinės auditorijos, valgyklos. Pabrėžiama ir studijų medžiagos, vadovėlių, knygų pritaikymo ir prieinamumo svarba. Studentai, turintys regos negalią, labai skirtingi, skirtingi ir jų specialieji poreikiai.


Dažnoje aukštojoje trūksta ir palyginti nedidelių investicijų reikalaujančių priemonių: specialaus teritorijų ir patalpų žymėjimo silpnaregiams, specialių planų, brėžinių, vietos nustatymo garsinių švyturių.


Antai silpnaregiams reikalingi vaizdo didintuvai, specializuota ekrano vaizdą didinanti ir koreguojanti programinė įranga. Šios priemonės silpnaregiui studentui sudarytų sąlygas naudotis aukštosios mokyklos turimais resursais – vadovėliais, akademine literatūra. Didesni, stacionarūs vaizdo didintuvai labiau reikalingi skaityklose, o kompaktiškus nešiojamuosius studentas gali pasiimti su savimi ar naudoti paskaitose. Neregių poreikiai taip pat labai skirtingi – vieni pirmenybę teikia Brailio raštui, kitiems patogiau informaciją gauti iš garsinių knygų. Tačiau Projekto tikslas – studijų aplinką maksimaliai pritaikyti visiems studentams, sukurti tokias sąlygas aukštojoje mokykloje, kad kiekvienas, nepriklausomai nuo negalios rūšies ar turimų specialiųjų poreikių, galėtų kokybiškai studijuoti. Taigi norint tinkamai pritaikyti biblioteką- skaityklą regėjimo negalią turinčių studentų poreikiams reikalinga specializuota IT technika, kaip antai Brailio rašto įtaisai, neregiui galintys atstoti kompiuterio klaviatūrą, skeneriai, programinė įranga, tekstinius dokumentus skaitanti balsu, vaizdo didinimo priemonės, Brailio rašto spausdintuvai.

Perdavus turtą bus atnaujintinos specializuotos darbo vietos, išplečiant jų funkcijas, taip pat sukurtos naujos studentams, turintiems specialiųjų poreikių, pritaikytos darbo vietos. Išnagrinėjus anketinės Projekto partnerių apklausos duomenis nustatyta, kad kai kuriose aukštosiose mokyklose sudarytos labai minimalios galimybės studentams, turintiems regos sutrikimų, naudotis aukštosios mokyklos resursais, sąlygos šiems studentams savarankiškai naudotis bibliotekų, skaityklų ištekliais ribotos. Dažnai studijų medžiaga, konspektai, dalomoji medžiaga ar užduotys nepritaikytos silpnaregiams, priemonių, galinčių pagelbėti studentui tokia medžiaga naudotis, taip pat nėra. Būtent specializuotų priemonių stoka atgraso gabiuosius rinktis aukštąjį mokslą, taip jų turimą negalią paverčiant kliūtimi.

Dažnoje aukštojoje trūksta ir palyginti nedidelių investicijų reikalaujančių priemonių: specialaus teritorijų ir patalpų žymėjimo silpnaregiams, specialių planų, brėžinių, vietos nustatymo garsinių švyturių.

Visos šios priemonės sukurtų pridėtinę vertę aukštojo mokslo įstaigai ir padidintų būsimų studentų, turinčių regos negalią, motyvaciją siekti aukštojo mokslo ir galimybes rinktis mėgstamas studijas.

Pirmasis Projekto turto įsigijimo ir perdavimo aukštosioms mokykloms etapas

Pirmasis Projekto turto įsigijimo ir perdavimo aukštosioms mokykloms etapas pradėtas 2017-aisiais. Džiugu, kad jis geriausiai atitiko aukštųjų mokyklų poreikius stengiantis sukurti kuo palankesnes sąlygas aukštojo mokslo siekti žmonėms, turintiesiems regos negalią. Stacionarius vaizdo didintuvus Projektas suteikė Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Lietuvos sporto, Europos humanitariniam universitetui, Marijampolės, Socialinių mokslų, Vilniaus ir Kauno, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoms. Brailio rašto įtaisai pasiekė Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos sveikatos mokslų ir Kauno technologijos universitetus, Šiaulių valstybinę kolegiją. DAISY garsinių knygų skaitytuvais apdovanotas Lietuvos sporto universitetas bei Utenos, Kauno ir Lietuvos verslo kolegijos, nešiojamaisiais vaizdo didintuvais – Aleksandro Stulginskio universitetas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Net 4 didintuvai atiteko Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijai, 2 – Kauno technikos kolegijai. Ekrano skaitymo programinę įrangą su balso sintezatoriumi lietuvių kalba gavo Lietuvos edukologijos, Vilniaus, Šiaulių, Vytauto Didžiojo, L.C.C. tarptautinis universitetai, Vilniaus bei Vilniaus dizaino kolegijos. Silpnaregiams pritaikytas klaviatūras jau turi Lietuvos edukologijos ir L.C.C. tarptautinis universitetai, Alytaus kolegija gavo 2, Vilniaus dizaino kolegija – 3 tokias klaviatūras. Garsinių knygų DAISY kūrimo programa bus perduota Mykolo Romerio universitetui.

Teksto didinimo programinę įrangą numatyta skirti Lietuvos muzikos ir teatro akademijai, Socialinių mokslų, Alytaus, Vilniaus, Vilniaus verslo kolegijoms. Teksto atpažinimo ir skaitymo įrenginiai keliaus į Vilniaus, Klaipėdos, Lietuvos sveikatos mokslų, Kauno technologijos, Vytauto Didžiojo, Lietuvos sporto universitetus, Šiaulių valstybinę ir Kauno kolegijas. Po programinę įrangą versijoms gaus Lietuvos edukologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos sveikatos mokslų universitetai, Vilniaus technologijų ir dizaino, Vilniaus, Vilniaus dizaino, Lietuvos verslo, Utenos kolegijos.

Lėšos naudojamos optimaliai

Projekto lėšas stengiamasi panaudoti kuo optimaliau. Džiugu, kad nors specializuotų priemonių rinka Lietuvoje nėra labai didelė, yra net keletas tiekėjų, galinčių pasiūlyti reikalingą įrangą. Perkant priemones buvo stengiamasi įsigyti kokybišką, modernią įrangą, prioritetą teikiant specializuotai, geriausiai atitinkančiai konkrečios aukštosios mokyklos poreikius.

„Nors kiekvienais metais, gerindami aukštųjų mokyklų informacinę ir fizinę aplinką, planuojame tenkinti skirtingą negalią turinčių studentų poreikius, o parama, kaip suprantama, negali viršyti galimybių, Projekto partneriams pateikus motyvuotus prašymus kartu su Projektą įgyvendinančia institucija – Europos socialinio fondo agentūra ieškosime sprendimų, kaip maksimaliai patenkinti kiekvieno Projekto partnerio ir kiekvieno studento poreikius”, – žada Ieva Rutavičiūtė, Projekto specializuotų vietų ekspertė, pavaduojanti Projekto vadovą.

Kaip žinoma, po truputį mūsų visuomenėje įsigali supratimas, kad kiekvienas svarbus toks, koks jis yra, o negalia nėra trūkumas, todėl negali tapti kliūtimi. Studentas, turintis negalią, – visavertė aukštosios mokyklos bendruomenės dalis.

Šalies aukštosioms mokykloms, besistengiančioms šalinti kliūtis, trukdančias negalią turintiesiems, didinti jų studijų prieinamumą, Projekto perduotas turtas – svari paspirtis.

2018-aisiais Projektas pasiryžęs padėti aukštųjų mokyklų studentams, turintiems judėjimo negalią, kuo tinkamiau pritaikyti aukštųjų mokyklų, kuriose jie mokosi, aplinką sėkmingoms studijoms. www.vsf.lrv.lt